Mitt inledningsanförande vid KF

Dagens inledningsanförande. (Det talade ordet gäller)

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare!

Jag ska börja med att yrka bifall till Alliansens förslag till budget, uppdrag och mål.

Umeå är Norrlands tillväxtmotor. Vi lever och verkar i en stad som sen länge är på frammarsch, även om vi de senaste åren sett en något lägre befolkningstillväxt och en lägre takt i bostadsbyggandet.

Här har vi gemensamma utmaningar för att kommunen ska kunna fortsätta vara ljuset i norr: det handlar om jobben, det handlar om bostäder, det handlar om kommunens finanser, det handlar om att kunna erbjuda en plats där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en inspirerande och tolerant miljö.

Idag beslutar vi om budgeten för 2014 och planen framåt. En tillväxt i befolkningen förutsätter fortsatt utbyggnad av god kommunal service, infrastruktur och ett gott företagsklimat. När människor flyttar till Umeå ökar behovet av välfärdstjänster i form av förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi ska kunna erbjuda god välfärd både till yngre och äldre. Vi ser ju också detta i de volymökningar som kommer i de olika nämndernas ansvarsområden.

Men Umeå kommun står inför ett besvärligt ekonomiskt läge de kommande åren. Den långa raden av ekonomiska rekordår har brutits och en sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser är att vänta. Förändringar i det kommunala utjämningssystemet, mindre intäkter från vattenkraften, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som förklarar varför utgångsläget är som det är.

Innan sommaren beslutade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att avvakta med budgetbeslutet för 2014. Budgetfullmäktige försköts fyra månader, med förhoppningen att regeringen skulle tillskjuta mer pengar. Alliansen påtalade redan då att det var ett felaktigt beslut.

När fullmäktige år 2003 – alltså för tio år sedan – valde att tidigarelägga budgetbeslutet från i november till i juni, var det just för att det var viktigt med tidiga och tydliga besked om vad som gäller för kommunens verksamheter för kommande år. Tas beslutet i juni, hinner verksamheterna förbereda sig så att förändringar snabbt kan träda i kraft efter årsskiftet. Nu blev det inte så.

Det här är åttonde året i rad som Alliansen i Umeå lägger fram ett gemensamt budgetalternativ för vår kommun. Vi fyra gruppledare för Allianspartierna kommer i ett antal inlägg att redogöra för huvuddragen i vårt gemensamma förslag.

Sverige och världen har under de senaste åren genomgått en djup lågkonjunktur, men vi ser också att Sverige är ett av de länder som har klarat sig bäst genom krisen så här långt. Men självklart påverkar oron i omvärlden Sverige.

Under den globala finanskrisen har den svenska kommunsektorn fått ökade statsbidrag och därför hittills klarat sig bra. Kommun- och landstingssektorn har gjort stora överskott. 2010 blev det 19,3 miljarder plus. 2011 blev det ett överskott på 6,3 miljarder kr. 2012 blev det ett plus på 18 miljarder, men en stor del av detta var kopplat till återbetalning av premierna från AFA-pengarna. För innevarande år, 2013, pekar prognosen på ett överskott för sektorn på 10 miljarder och även detta år lyfts resultatet av återbetalning av AFA-medel.

Umeå kommun är inget undantag – rekordöverskott år efter år trots den värsta krisen sedan 1930-talet. Även för 2013 så går Umeå kommun mot ett överskott, vilket vi kan se i delårsbokslutet.

Men det är ju mer eller mindre historia. Blickar vi framåt, mot 2014 och kommande år, ser det tyngre ut.

Från Allianspartierna väljer vi att möta ett besvärligt ekonomiskt läge genom en stram och återhållsam budget. Jag har varit med i Umeå kommunfullmäktige i 15 år, och detta är nog den stramaste budget vi från moderaterna har varit med om att presentera under dessa år.

 

Ingen skattesänkning.

De tre kommande åren ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten i Umeå, trots att detta annars är en högprioriterad fråga för Allianspartierna. Men vi har varje år sagt att vi bara sänker skatten om vi kan finansiera detta, och utan att det riskerar drabba våra välfärdsverksamheter. Med den tuffa ekonomiska situation som vi står inför måste politiken prioritera. För oss är det viktigare att säkerställa en god kvalitet inom välfärdsverksamheterna än att sänka skatten. Vi ser ingen möjlighet till skattesänkning utifrån dagens rådande läge. Skulle det ljusna i ekonomin längre fram är vi naturligtvis beredda att ta upp en förnyad diskussion om sänkt skatt, då Umeå har en av landets högsta skatter.

Vi stryker också ett antal av våra tidigare års förslag till satsningar, bl.a. mindre klasstorlekar i grundskolan. Som ni kunnat läsa i handlingarna och läst i medias reportage så stryker vi även satsningen på ett kvinnohistoriskt museum. Vi genomför en rad andra besparingar, däribland ett antal förslag som vi även tidigare år har framfört: minskning av utvecklingsanslaget, minskning av bidraget till Folkets Hus, minskning av ett antal andra poster under kommunstyrelsen. Minskning av tekniska nämndens ram.

Det handlar om att fortsätta samordna och effektivisera hela den kommunövergripande förvaltningsapparaten med 5 miljoner kr för nästkommande år. Vi har då räknat lågt, eftersom bedömningen är att samordningen av kommunorganisationen ska resultera i minskade kostnader på 100 miljoner kr varav man hittills kunnat påvisa strax över 20 mkr. Vi har haft parallella förvaltningar som numera är ersatta av EN.

Förra året fick vi ett genombrott då även Socialdemokraterna och vänsterpartiet valde att sätta ut ekonomiska effekter av att samordna och slå ihop alla förvaltningar till en. Det var på tiden! Från Alliansens sida hade vi under två års tid varnat för misstaget att inte tydligt peka ut hur mycket som skulle sparas. Om man inte sätter upp ett tydligt mål, blir det heller inga resultat.

Denna budgetpost ”Fortsatt effektivisering av förvaltningsorganisation” är avsedd att gälla hela Umeå kommun och inte bara KS-ramen. Men vi har inte hittat något bättre sätt redovisningsmässigt än att lägga det under KS, då det är KS som ska ta de tekniska justeringarna mellan nämnderna. Men det gäller ju lika mycket kommundelsnämnderna, och andra nämnder. Det var också samma sätt som S/V ställde upp det i förra årets budgetförslag.

Dessutom har vi samma upplägg som majoriteten, när det gäller att upplösa avsättningarna från tidigare års överskott för att använda dessa som en form av ”stötdämpare” år 2014 och 2015 genom att fördela medlen inom de ”projektpotter” som för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden och socialnämnden samt kommundelsnämnderna. Därmed värnar vi kärnverksamheten, egentligen i linje med de tankar som fanns i tjänstemännens underlag inför budgetberedningen i våras.

Liksom förra året så satsar de två politiska blocken i stort sett lika mycket pengar på välfärdsområdena. Såväl inom socialas område som inom skolan.

Från Alliansen är vi också fortsatt mycket bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Även här ligger vi bland de allra sämsta. Trots att ca 500 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal. Vår personal i de kommunala verksamheterna förtjänar en bättre arbetsmiljö! Jag har tagit upp denna fråga flera år i rad nu.

Vi vet att människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Alliansen vill därför öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Här har utvecklingen stannat av – det vill vi ändra på. Vi vill se fler intraprenader i den kommunala verksamheten.

Investeringar

På investeringssidan har vi i stort sett samma investeringsbudget som majoriteten. Även vi skjuter på ett antal investeringsobjekt, men vi har några mindre förändringar och det kommer Peder Westerberg (FP) att beröra.

En budget är inte bara siffror!

Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver siffror – är att titta på de direktiv vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Allians för Umeå har lagt 48 konkreta uppdrag på en rad områden i stort och smått.

Umeås största akilleshäl just nu är bostadsbristen. Det byggs för lite bostäder, och detta hämmar tillväxten. Här har kommunen ett ansvar att underlätta och möjliggöra nybyggnationer. Vi har också möjligheten via vårt kommunala bostadsbolag AB Bostaden, att faktiskt öka takten på nyproduktionen av hyresrätter. Jag tänkte återkomma till detta i mitt andra anförande.

I våras kom årets kommunranking om företagsklimatet och Umeå noterar en fortsatt dålig placering – plats 161 av 290 kommuner. Att vi förbättrar klimatet för företagande är viktigt för Umeås fortsatta tillväxt, välfärden och vår konkurrenskraft. Vi föreslår därför att som nytt mål för kommunen sikta på att senast år 2016 vara bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Fler jobb är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi lägger därför uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande. Det handlar exempelvis om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten.

Ordförande!

Alliansens budgetförslag innebär tydliga prioriteringar av i första hand äldreomsorg, handikappomsorg, förskola och skola, samt pensionsavsättningarna till våra anställda. Det är samtidigt en återhållsam och stram budget. Vi ser inga möjligheter till skattesänkningar under de kommande tre åren, vi har avstått från ett antal av de satsningar som vi har drivit i tidigare års budgetsammanhang. Men detta till trots så står vi inför stora utmaningar under den kommande treårsperioden.

Tack för ordet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>