Inget kvinnohistoriskt museum med Alliansens förslag

Tidigare idag presenterade vi Alliansens förslag till budget för 2014 och kommande år. Ett av våra sparförslag är på kvinnohistoriskt museum. Vi har ju tidigare föreslagit ett lägre anslag till muséet än vad S och V har beslutat. Men nu har vi alltså löpt linan ut och föreslår att vi inte tillskjuter några medel överhuvudtaget. Det är ett för Umeå kommuns vidkommande tufft ekonomiskt läge, och ett sparobjekt för Alliansens del blir då detta museum, som ännu inte är färdigt utan är tänkt att öppna först under andra halvan av 2014.

Ingen skattesänkning

Umeå kommun står inför ett besvärligt ekonomiskt läge de kommande åren.

Den långa raden av ekonomiska rekordår har brutits och en sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser är att vänta. Förändringar i det kommunala utjämningssystemet, mindre intäkter från vattenkraften, höjd fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningar, volymökningar och annat är sådana faktorer som anstränger den kommunala ekonomin.

Från Alliansen har vi landat i ett antal slutsatser.

En av dessa är att vi inte ser någon möjlighet att sänka kommunalskatten under de kommande tre åren. Sänkt kommunalskatt är som bekant en fråga som varit högprioriterat för såväl moderaterna som Alliansen som helhet. Umeå har högre skatt än jämförbara kommuner, men det tar tid att ställa om efter mångårigt maktinnehav med såväl socialdemokrater som vänsterpartiet. Med den tuffa ekonomiska situation som vi står inför måste politiken prioritera. För oss är det viktigare att säkerställa en god kvalitet inom välfärdsverksamheterna än att sänka skatten. Skulle ekonomin förändras i positiv riktning längre fram är vi naturligtvis beredd att ompröva frågan om skattenivån.

Nya VK och Folkbladet på nätet

Idag var det premiär för nya VK och Folkbladet på nätet.

Försökte logga in imorse, och det gick väl bra första gången men sedan har det strulat. Har i och för sig inte haft tillfälle att lägga ner någon större kraft på det – har ju haft sammanträden idag, och gjort finjusteringar på budgetförslaget.

Så det blir väl att göra nytt försök senare ikväll. Förändringar ska bejakas :)

Men först presskonferens med Alliansen i Umeå.

Att motverka mobbning på nätet

Moderaterna och Tomas Tobé m.fl. har lyft frågan om hur vi bekämpar mobbing på nätet, och då i synnerhet det som drabbar ungdomar. Tyvärr är det ju vanligt med mobbing och kränkningar på nätet, oavsett ålder numera. När tusentalas barn blir mobbade och kränkta krävs åtgärder för att göra skoltiden till en trygg plats för eleverna. De senaste åren har vi även tydligt sett hur mobbning letat sig in på nätet. Vi ser hur sociala medier utnyttjats för att kränka och förnedra elever. Ingen är längre skyddad från mobbning, inte ens i hemmet.

Tobé mfl har föreslagit att man bl.a. ska samla ansvaret mot mobbning i en myndighet. ”Ett samlat ansvar för arbetet mot mobbning hos en myndighet ökar möjligheterna till att uppmärksamma frågans allvar och fungera som stöd för skolor som vill utveckla sina insatser mot mobbning.” Likaså har man föreslagit inrättandet av en webakut, dit barn och unga kan vända sig när de far illa av nätmobbning och dylikt. Viktigt att kunna ställa frågor och få hjälp.

Många elever går med en klump i magen till skolan, och numera fortsätter trakasserierna dygnet runt bl.a. via nätet och sociala medier. Det ska med kraft bekämpas – läs mer här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article17684466.ab

Alliansbudget

Idag kommer vi att sitta i överläggningar med Alliansen i Umeå, gällande Umeå kommuns budget för 2014. Om allt går enligt tidsplanen kommer vi att presentera vårt förslag i samband med morgondagens sammanträden. På tisdageftermiddag är det ett extra kommunstyrelsesammanträde. Återkommer helt enkelt om detta imorgon.

Iövrigt är det också full fart. Idag även sammanträde med styrelsen för Umeå Kommunföretag (UKF) och kvällen avslutas sedan med styrelsemöte för Moderaterna i Västerbotten. Vi hörs!

Årshögtiden vid Umeå Universitet

bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igår var det dags för Årshögtiden vid Umeå Universitet. Det tillfälle då vi hyllar nyutnämnda hedersdoktorer och professorer, samt ett stort antal pristagare inom olika forskningsområden. Det här året var det åtta hedersdoktorer och tjugoen professorer som utnämndes. Här på bilden ser ni rektor Lena Gustafsson och prorektor Anders Fällström som håller tal.

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår stad som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får toppplaceringar i olika undersökningar.

Det var ju inte så länge sedan resultatet i International Student Barometer presenterades, som besvarats av internationella studenter vid 193 lärosäten runt om i världen. Umeå universitet rankades nr ett i Sverige, och nr 3 i Europa! Ett helt fantastiskt resultat. I kategorierna träningsmöjligheter och hjälpsamhet hos personal är Umeå universitet dessutom bäst i världen. Campusmiljön och internetuppkoppling får näst bäst betyg i världen.

Umeå har alla anledning att göra tummen upp för Umeå Universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter!

 

 

Fortsatta stämmoförhandlingar

Så är det dags för dag 2 på moderaternas arbetsstämma i Norrköping.

Torsdagen ägnades till största delen åt utskottsarbete. För egen del var jag invald i utskottet som behandlade partistyrelsens propositioner om bl.a. nya nominerings- och rekryteringsregler samt etisk policy. Den som läser min blogg kanske kommer ihåg att jag förra året blev vald till ordförande i den moderata kommitté på riksplanet som hade till uppdrag att just se över dessa regelverk. Vi lämnade över vår rapport till partistyrelsen i våras, efter en bred remissomgång hos landets moderata länsförbund. Kul att partistyrelsen antog våra förslag och skickade dem vidare som propositioner till arbetsstämman. Vid gårdagens utskottsförhandlingar fick förslagen också stöd, och antogs som grundförslag med några framförallt redaktionella justeringar.

Idag väntar behandling av bl.a. ekonomiområdet i handlingarna, delar av handlingsprogrammet, hälsofrågor, EU- och utrikespolitik samt fastställande av valsedel till Europaparlamentsvalet 2014.

På återhörande!

Arbetsstämma i Norrköping

Moderaternas arbetsstämma 2013 går av stapeln i Norrköping och inleds idag på förmiddagen. I anslutning till det skriver jag i dagens Folkbladet tillsammans med vår partisekreterare Kent Persson. Debattartikeln bifogas nedan.

Framtidsförslag för hela Sverige

Idag inleds Nya Moderaternas arbetsstämma i Norrköping. Där kommer vi att lägga grunden för den politik som vi vill möta väljarna med i valet 2014.

Vi fortsätter att utveckla vår politik och förnyas för att se och lösa samhällsproblem. Inför valen 2014 ska vi möta människor här i Västerbottens län och resten av Sverige med en framåtsyftande agenda och nya förslag om hur vi vill göra ett bra Sverige ännu bättre. Därför tillsattes under våren 2012 en rad arbetsgrupper med det tydliga uppdraget att förnya och utveckla politiken på flera viktiga områden.

Gruppernas arbete har resulterat i ett stort antal förslag och idéer inom områdena ekonomi och arbetsmarknad, skola och utbildning, hälsa, trygghet samt miljö. Därtill ska stämman ta ställning till förslag på nytt handlingsprogram och partiets politiska prioriteringar inför nästa års val till Europa­parlamentet.

I de mer än tvåhundra förslagen som stämman ska ta ställning till ligger fokus på en fortsatt tydlig arbetslinje med fler jobb, en modern skola med höjda resultat och stärkt likvärdig­het, ökad trygghet, klimat- och miljöarbete i framkant samt stärkta insatser mot ohälsa. För att uppnå detta föreslås på följande områden bland annat:

Ekonomi och arbetsmarknad: Att förstärka nystarts- och instegsjobben samt att arbeta vidare med yrkesintroduktion för att underlätta framförallt för unga att komma i arbete. Det kan göra verklig skillnad för unga, både här i Västerbottens län och i resten av landet.

Skola och utbildning: Att införa obligatorisk förskoleklass och betyg från årskurs 3 för att upptäcka kunskapsluckor tidigare samt att minska lärarnas administration. Vi vill även förbättra lärarnas karriärmöjligheter. Det är några av flera viktiga steg för att svensk skola fortsatt ska utvecklas för att ge alla elever en bra start med goda förutsättningar att lära och utvecklas.

Trygghet: Att skärpa straffen för brottslighet som sker i organiserad form, skärpa straffen för allvarliga våldsbrott samt att införa tydliga åtgärder mot dem som begår brott upprepade gånger. Samtidigt vill vi stärka det förebyggande arbetet bland annat genom sociala insatsgrupper. För att fortsatt öka tryggheten behövs fler åtgärder både mot kriminaliteten och dess orsaker.

Hälsa: Att fördubbla antalet hälsosamtal i skolan samt arbeta för bättre samverkan mellan olika aktörer i hälsofrågor. Våra förslag lägger särskild vikt på förebyggande åtgärder och att förstärka arbetet mot psykisk ohälsa, inte minst bland unga.

Miljö och klimat: Att Sverige ska driva på internationellt för att fler länder ska använda koldioxidskatt som tydligt klimatfrämjande styrmedel samt att vi ska arbeta för att EU:s system med handelsrätter ska omfatta fler sektorer. Nya Moderaternas miljö- och klimatpolitik ska vara tydlig och resultatorienterad.

Under arbetsstämman lägger Nya Moderaterna grunden för att inför nästa års val gå fram med ett tydligt framtidsfokus. Vi ska stå upp för en arbetslinje med ansvar för de offentliga finanserna, samtidigt som vi fortsatt satsar på att stärka den gemensamma välfärden. Vi vill göra ett bra Sverige ännu bättre.

Kent Persson

Partisekreterare (M)

Anders Ågren (M)

Länsförbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Djupt besviken

I eftermiddags kom beskedet om hyttmonteringen. 500 jobb, och räknar vi in underleverantörer som påverkas så blir det ännu fler. Jag har varit på resande fot under dagen, så det är först nu jag kommit åt att hinna skriva några rader om det på bloggen. Är på plats i Norrköping inför kommande dagars arbetsstämma.

Jag är djupt besviken över beskedet från Volvo-ledningen.

Huruvida det var väntat eller ej kan diskuteras. Vi ska ta och läsa igenom utredningen noggrant och se vad de har för argument. Vi vet ju sedan tidigare att monteringen i Umeå är mycket effektiv och håller hög kvalitet i arbetet. Jag blev intervjuad av VK och TV4 som hastigast i eftermiddag, och sa ungefär det. Vad som händer härnäst återstår att se. Det här är ett tufft slag mot Umeå och i synnerhet mot de anställda vid hyttmonteringen som nu fått beskedet, likväl som deras familjer. En mörk dag.