Samarbetet inom Umeåregionen

bild

Igår hade vi kommunstyrelseseminarium med Umeåregionen nere i Örnsköldsvik.

Där samlades represententer från alla sju kommuner som numera ingår i samarbetet inom Umeåregionen: Umeå, Örnsköldsvik, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors och Nordmaling. Vi fick genomgång av vad som hade gjort sedan starten för 20 år sedan, och blickade framåt kring hur samarbetet ska kunna utvecklas de kommande åren. Lyssnade även till ett intressant föredrag om trendspaning, kring hur trender som urbanisering och annat påverkar.

Samarbetet mellan kommunerna inom Umeåregionen är ett jordnära och konkret samarbete, för att bl.a. förbättra servicen till kommuninvånarna (oavsett vilken sida av kommungränsen du råkar bo i). Du kan läsa mer om det på http://www.umearegionen.se/

Samarbetet har fått en extra energiinjektion av att Örnsköldsvik numera har blivit medlem i regionsamarbetet.

Deloitte, Soja film, 4sound, Bättre text mfl

 

Igår var kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott ute på företagsbesök. Vi brukar åka ut gemensamt en gång i månaden för att träffa företag inom olika branscher och få tillfälle att informera oss om aktuella frågor och även få tillfälle att besvara frågor kring kommunen och verksamheter med beröring till de olika företagen.

Igår hann vi med ett flertal besök: Metria som jobbar med geografisk informationsteknik, revisionsbyrån Deloitte, som har vuxit rejält i Umeå sedan vi besökte dem senast för några år sedan.  Vidare Soja Film som förra året fick priset Årets unga företagare på Umeågalan, liksom årets pristagare Bättre text i samma kategori. De två företagen är lokaliserade på samma ställe. Även det av Umeå kommun delägda Norrlandsoperan AB fick ett besök av oss där vi också hann med en rundvandring. En rundvandring fick vi också i gamla Vasaskolan, som nu håller på att byggas om i rask takt till ”Guitars – The Museum”. Där kommer ett nytt häftigt museum att samsas med affären 4sound, Scharinska och en ny restaurang för att nämna några delar. Det hela är tänkt att öpnnas i februari 2014. Ännu en besöksanledning till Umeå!

Allt som allt en riktigt intressant gårdag.

Idag, torsdag, bär det av till Övik, för en heldag kring samarbetet i Umeåregionen. Vi hörs!

Visit Umeå stärker besöksnäringen!

I november 2011 tog Umeå kommunfullmäktige i Umeå ett viktigt beslut, nämligen att tillsammans med det privata näringslivet bilda ett destinationsbolag: Visit Umeå AB. Bolaget ska utveckla och stärka Umeå/Umeåregionen som en attraktiv besöks- mötes och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. Umeå kan bli betydligt bättre på detta. Genom att kraftsamla resurser och jobba åt samma håll så finns det goda möjligheter att stärka besöksnäringen i vår region.

För oss moderater, som gick till val 2010 på att skapa ett delägt destinationsbolag med privata intressenter, var det beslutet mycket glädjande.

Vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott har vi tagit ytterligare ett viktigt beslut för att stärka besöksnäringen i Umeå, nämligen att avsätta pengar för en särskild evenemangsbudget. Läs mer i pressmeddelandet nedan.

 

Pressmeddelande

 

Samlad satsning på destinationen Umeå

Kommunen har reserverat 3 milj kr per år under 2014–2016 i en central evenemangsbudget, enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Näringslivet ska också delta i en offensiv satsning på att utveckla Umeå till en av Sveriges fem bästa evenemangsstäder senast 2020.

Medlen tillförs Visit Umeå AB, som etablerades under 2012. Verksamheten är indelad i fyra olika verksamhetsområden; möten och konferenser, evenemang, privatturism och handel/centrumutveckling. Bolaget ägs till 36 % vardera av Destinations Umeå Ekonomisk Förening och Umeå C, och till 28 % av Umeå kommun via Umeå Kommunföretag.

Fördubblad omsättning

Visit Umeå AB:s uppgift är att samordna och effektivisera utvecklingsinsatser för besöksnäringen med fokus på marknadsföring och försäljning av besöksanledningar till destinationen Umeå. Målet är att till år 2020 fördubbla omsättningen i besöksnäringen från dagens 1 miljard kr till 2 miljarder årligen och gå från 800 till 1 600 sysselsatta.

Förankrad plattform

De nu avsatta medlen ska användas för att bland annat värva nya evenemang, utveckla befintliga evenemang och utöka paketering och marknadsföring/säljaktiviteter. Visit Umeå AB har utarbetat en evenemangsplattform för vilka temaområden och storlekar på evenemang Umeå skall prioritera. Plattformen har förankrats såväl i kommunen som hos besöksnäringen och olika arrangörer.

– Visit Umeå är ett välfungerande bolag. Vi är övertygade om att evenemangsbudgeten kommer att användas på ett samordnat och effektivt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

– De medel vi tillför ska vässa Umeå som evenemangsstad och därmed ge mycket tillbaka i form av ett uppsving för besöksnäringen och ökade skatteintäkter, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Lika mycket från näringslivet

Näringslivet förväntas via sponsorinsatser satsa lika mycket som Umeå kommun för att genomföra de olika evenemangen. Dessutom kommer Näringslivsservice, precis som tidigare, att årligen avsätta omkring 1 milj kr i sin utvecklingsbudget för olika evenemang. I kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut ingår att det ska göras en årlig uppföljning av evenemangsbudgeten. Finansiering sker ur arbetsutskottets anslag för oförutsedda behov,  Utvecklingsanslaget.

Ett lyft för handeln

Gårdagen präglades av nyheten om Ikeas beslut att starta byggandet i Umeå sommaren 2014. Även dagens tidningar fylls såklart av denna glädjande nyhet.

En IKEA-etablering innebär många nya arbetstillfällen till Umeå och vår region. Det här kommer innebära att Umeå som handelsstad stärks avsevärt, och att Umeå som Norrlands tillväxtmotor ytterligare förstärks. Ikeavaruhuset, tillsammans med Ikano och deras köpcentrum med 60-70 butiker, kommer att bli ett rejält lyft för handeln.

Det har varit en lång resa.

En Ikeaetablering till Umeå har man pratat och drömt om i 20-30 år. Låt oss tillsammans glädjas över att det nu äntligen blir verklighet!

Klartecken för IKEA

Styrelsen för IKEA har nu tagit beslut om klartecken för etableringen i Umeå.

Det är ett positivt och välkommet besked. Enligt den information jag fått på förmiddagen, så blir det byggstart i Umeå sommaren 2014 och då ska allt kunna vara färdigt vid årsskiftet 2015/16.

Det är riktigt goda nyheter! Flera hundra nya jobb till Umeå, och ett rejält uppsving för handeln i vår region. En glädjens dag idag!

 

10 punkter för att förebygga utanförskap bland unga

Moderaterna presenterade den gångna veckan ett antal förslag för att förbygga utanförskap bland unga. För oss moderater är det uppenbart att större fokus måste läggas på det förebyggande arbetet.

Det handlar bl.a. om tidiga insatser i förskolan och skolan som ökar barns och ungas förutsättningar att lyckas och som gör dem väl förberedda för arbetsmarknaden. Likaså om åtgärder som ytterligare sänker trösklarna till arbetsmarknaden och som ökar ungdomars möjligheter till ett första jobb.

Jag bifogar listan med punkter nedan för den som är intresserad. Det finns mer att läsa på moderat.se för den som vill.

 

Tio punkter för att förebygga utanförskap bland unga

1. Bättre tillgång till förskola och stöd till språkutveckling. För att få ett bra liv är god utbildning den viktigaste skyddsfaktorn. Barn som växer upp i utsatthet eller risk för utanförskap kan ha större behov av de 15 timmar i förskolan som de har rätt till. Nya Moderaterna föreslår därför att de bör erbjudas större tillgång till förskolan och på så sätt ges fler möjligheter till tidigt lärande. Vidare anser vi att förskolan bör få ett tydligt uppdrag att stötta språkutvecklingen hos barn som har bristande språkkunskaper i svenska.

2. Obligatorisk förskoleklass. Såväl internationella som svenska undersökningar visar att barn som har gått i förskola lyckas bättre under hela sin skoltid, både när det gäller till exempel matematik, språk och social utveckling. Nya Moderaterna vill därför införa obligatorisk förskoleklass.

3. Betyg från årskurs tre och ökat inlärningsstöd. Den nya läroplanen innehåller mål om att alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de slutar 3:e klass och då är det också rimligt att vi sätter betyg från årskurs 3. Årskurs tre ska vara en kontrollstation, där man ser om elever behöver särskilt stöd. Vi bedömer det som nödvändigt att utöka undervisningsstödet i tidiga årskurser.

4. Mer undervisningstid i skolan och obligatorisk sommarskola. Utökad undervisningstid är ett sätt att motverka att många elever inte når behörighet eller lämnar skolan med otillräckliga kunskaper. Det kan också lägga grund för att minska avhoppen från gymnasiet. För att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte klara gymnasiet kommer vi också pröva att utöka skolplikten från och med årskurs sju med en obligatorisk sommarskola för alla som är underkända i något ämne.

5. Mer idrott i skolan. Nya Moderaterna bör lokalt verka för att fler skolor hittar samarbetsformer i syfte att främja mer rörelse i skolan eller på fritids. Mer idrott eller rörelse är ett viktigt steg framåt för att möta framtida utanförskap och ett steg för ett mer hälsosamt Sverige.

6. Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Lärlingsutbildningar är oerhört värdefulla för en fungerande arbetsmarknad. Nya Moderaterna ska därför arbeta för att stärka denna utbildningsform. Schweiz, Tyskland och Österrike är exempel på länder där utbildningen är förlagd till arbetsplatsen. Dessa länder tillhör också de OECD-länder som har lägst ungdomsarbetslöshet. Nya Moderaterna vill dessutom att praktik ska erbjudas på gymnasiets alla program och att Ung Företagsamhet eller motsvarande ska erbjudas till alla elever.

7. Förstärkt SFI. Vid sidan av förbättringar inom skolan och utbyggda lärlingssystem behöver SFI förbättras och kvaliteten höjas. En möjlig inriktning är att öppna upp för fler utförare och koppla mer av ersättningen till såväl studenter som utförare baserat på resultat. Vi kommer vidare att pröva möjligheten att kombinera SFI-studier med instegsjobb genom ett anordnarbidrag till arbetsgivare som erbjuder SFI-studenter arbete.

8. Sänkta trösklar till jobb. Vi behöver fler startjobb genom att sänka trösklar och öppna upp för att fler ska få chansen att lära sig jobb eller språk direkt på en arbetsplats. Både politiken och parterna har ett ansvar. Nya Moderaterna vill ytterligare förstärka instegsjobben för att underlätta för fler ungdomar och utrikes födda att komma i jobb. Inom ramen för trepartssamtalen har arbetsmarknadens parter och regeringen lagt grunden för att vidga startjobben till att omfatta yrkesintroduktion. Vi stöttar en utveckling där fler avtal tecknas i fler branscher.

9. Förebyggande arbete för att förhindra ungdomsbrottlighet. Genom att skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor, god skolmiljö, utbildning och arbete kan brott förebyggas. För att minska våld och mobbning i skolan är det viktigt att identifiera så kallade hot spots, det vill säga våldsutsatta platser såsom elevskåphallar och ytor utanför klassrummen. Att hela samhället samverkar och strävar mot samma mål är avgörande för att få ungdomar att bryta en kriminell bana. Därför vill vi att pilotverksamheten med sociala insatsgrupper där polis, socialtjänst, skola, föräldrar och andra aktörer samverkar, ska permanentas och spridas till fler orter.

10. Tydliga åtgärder när unga begår brott. Nya Moderaterna vill att den särbehandling i lindrande riktning som sker för unga lagöverträdare när brott har begåtts före 21 års ålder bör tas bort eller modifieras.

Ge fler möjlighet att träna på arbetstid!

I fredagens VK och i torsdagens Umeå Tidning skriver jag och Elmer Eriksson, viceordförande i personalutskottet, om vikten av att anställda ges möjligheten att träna på arbetstid. Det leder till lägre sjukfrånvaro och ligger i såväl arbetsgivarens som arbetstagarens intresse.

Insändaren bifogas nedan:

Ge fler möjlighet att träna på arbetstid

Något som ofta diskuteras är hur arbetsgivarna kan uppmuntra anställda till bl.a. träning och friskvård. Sjukfrånvaron kan på så vis minska, och det är positivt för såväl anställda som arbetsgivaren.

En studie genomförd vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet visar att det kan vara lönsamt att låta personalen ägna arbetstid åt fysisk aktivitet. I studien lät man en grupp ägna 2,5 timmar i veckan åt fysisk aktivitet. En annan grupp minskade arbetstiden i motsvarande omfattning. En tredje grupp fortsatte som vanligt. De som ingick i den första gruppen var mindre sjuka och upplevde att de hade en ökad arbetsförmåga.

Sjukfrånvaron inom Umeå kommun är förhållandevis hög jämfört med andra kommuner i landet. Detta har vi från Allianspartierna uppmärksammat en lång rad av år, och har också presenterat förslag på hur vi ska få en bättre arbetsmiljö: större inflytande på sin arbetsplats, kortare beslutsvägar och bättre rehabilitering är några sådana förslag. Men det kan också handla om annat. Från Allianspartierna föreslog vi nu i samband med senaste budgetfullmäktige att kommunen skulle utreda möjligheterna att erbjuda anställda möjligheten till träning på arbetstid. Detta som ytterligare en pusselbit i arbetet med att minska sjukfrånvaron och samtidigt bli en mer attraktiv arbetsgivare. Tyvärr avslogs detta av övriga partier.

Men det är viktigt att uppmuntra till fysisk aktivitet, inte bara på fritiden utan även på arbetstid. Den enskilde arbetstagaren vinner på det, verksamheten vinner på det, arbetsgivaren likaså.

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Elmer Eriksson, Viceordförande i Personalutskottet (M)

Alla behövs

Är nere i Stockholm för styrelsemöte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ett bra tillfälle att träffa kollegor från övriga delar av landet. Vi inleder på morgonen med M-grupp, därefter Alliansträff och avslutar med själva styrelsemötet.

Passar på att lägga ut Fredrik Reinfeldts tal från moderaternas arbetsstämma förra månaden. Det finns numera upplagt på youtube och jag vill ju naturligtvis passa på att sprida detta emineneta tal.

Ha en fortsatt bra fredag!

Invigning av Umeå Höstljus 2013 ikväll

bild(221)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikväll är det dags för invigningen av den årliga ljusfestivalen Höstljus i Umeå. Detta är ju ett av de mest uppskattade arrangemangen i Umeå och jag ser verkligen fram emot att gå runt i staden och titta på de olika ljusinstallationerna i centrum, även om det är ett lite mindre arrangemang detta år.

Fotot ovan är från förra årets version av Höstljus, med alla dessa ljuslyktor i Vänortsparken som barn vid förskolor och skolor gjort. Ljuset som lyser upp mörkret.

På kommunens hemsida finns följande information om Höstljus 2013:

Umeå Höstljus

Umeå Höstljus är en årligt återkommande ljusfestival. Då visas ljusinstallationer av professionella ljusdesigners, konstnärer och Umeå kommun upp i centrala staden.

Umeå Höstljus 2013

2013 års upplaga av Umeå Höstljus arrangeras 15−24 november.

Årets ljusfestival Umeå Höstljus lyser upp vintermörkret för umeborna mellan den 15 och 24 november. Umeå Höstljus är ett av Umeås mest populära arrangemang. Det här året ser vi som en försmak av 2014.

Barnens ljuslyktor – endast 15 november

Barnens ljuslyktor är nog den i särklass mest uppskattade och mest välbesökta ljusinstallationen. Ljuslyktorna kommer, precis som tidigare år, att finnas i Vänortsparken. De kommer endast att vara tända på fredag 15 november, från kl 17.30 cirka.

Invigning fredag 15 november

Fredag den 15 november inleds ljusfestivalen med att barnens ljuslyktor tänds i Vänortsparken, kl 17.30. Själva invigningen sker kl 18 med en lasershow på Rådhustorget och därefter pågår Umeå Höstljus i 10 dagar.

Läs mer om invigningen

Installationer 2013

Umeå Höstljus 2013 arrangeras av Umeå kommun. Balticgruppen AB och hotell Scandic Plaza bidrar i år med var sin ljusinstallation och UPAB bidrar med finansiering.

Läs mer om installationerna 2013.

Skärpt lagstiftning mot näthat

Idag presenterar regeringen en ny lagproposition som ska göra det enklare att ta upp kampen mot näthatet. Personer som kränker och hotar på nätet ska bl.a. lättare kunna fällas för ärekränkning. Det ska också bli enklare för åklagare att driva dessa fall. Regeringen ger också Brottsförebyggande rådet uppdraget att undersöka omfattningen och göra en rejäl kartläggning av näthatet.

Det är verkligen på tiden.

Internet har blivit en frizon, där ljusskygga personer, under skydd av anonymiteteten, tillåts sprida ut sitt hat mot allt och alla. Det eskalerar. Dag för dag, vecka för vecka. Nätmobbningen har blivit den nya tidens lynchmobb. Anonyma personers möjlighet att förtala, kränka och mobba andra människor – och ge spridning till skitsnacket – har ökat lavinartat i takt med möjligheterna på internet. Vi ser det i kommentarer till tidningarnas nyheter på nätet, på bloggar och i kommentarer till bloggar. I skydd av anonymiteten skriver de hätska kommentarer och sprider förtal. Ett steg i rätt riktning hade varit om de inte hade möjlighet att gömma sig bakom anonymiteten. Det är förmodligen inte fullt lika kul att förtala människor och sprida hat om de tvingas stå för det öppet.

Men mycket positivt att regeringen nu tar itu med detta via lagstiftningen. Mobbare ska inte kunna ägna sin tid åt att anonymt trakassera och förtala människor på nätet. Bra att lagstiftningen moderniseras och därmed ger åklagarna möjlighet att hinna ikapp ”nät-trollen”.