Fysisk träning på arbetstid

Filippa Reinfeldt, talesperson för moderaterna i hälso- och sjukvårdsfrågor, skriver i Expressen-debatt om hur vi ska få ett friskare Sverige. En delpunkt i detta är att fokusera mer på det förebyggande arbetet. Därför vill moderaterna att yrken med fysiskt krävande arbetsuppgifter och där kommun, landsting eller stat är arbetsgivare ser till att erbjuda fysisk träning på arbetstid, så att anställda ges bättre förutsättningar att klara av den tunga arbetsbelastningen.

Vi har lyft denna fråga även i Umeå kommun.

Sjukfrånvaron inom Umeå kommun är förhållandevis hög jämfört med andra kommuner i landet. Detta har vi från Allianspartierna uppmärksammat en lång rad av år, och har också presenterat förslag på hur vi ska få en bättre arbetsmiljö: större inflytande på sin arbetsplats, kortare beslutsvägar och bättre rehabilitering är några sådana förslag. Men det kan också handla om annat. Från Allianspartierna föreslog vi  i samband med senaste budgetfullmäktige att kommunen skulle utreda möjligheterna att erbjuda anställda möjligheten till träning på arbetstid. Detta som ytterligare en pusselbit i arbetet med att minska sjukfrånvaron och samtidigt bli en mer attraktiv arbetsgivare. Tyvärr avslogs detta av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Det är viktigt att uppmuntra till fysisk aktivitet, inte bara på fritiden utan även på arbetstid. Den enskilde arbetstagaren vinner på det, verksamheten vinner på det, arbetsgivaren likaså.

Umeå Airport viktig för hela Umeåregionen

Idag skriver jag i Folkbladet om vikten av Umeå Airport, och vikten av goda flygförbindelser till och från vår region. Bifogas nedan.

 

Umeå Airport viktig för hela Umeåregionen

För Umeå – och hela Umeåregionen – är goda flygförbindelser till Stockholm och vidare ut i världen A och O. Tillsammans med tåg, buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. För oss som bor i norra Sverige – med de långa avstånden – kommer järnvägen aldrig att kunna konkurrera med flyget när det gäller snabbhet.

Jag blev nyligen intervjuad apropå ett inslag om flygets påverkan på miljön, och de utsläpp som flyget medför. Flygtrafiken idag svarar för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid enligt FN:s internationella klimatpanel. Kontentan av intervjun var väl att vi egentligen borde försöka få människor att flyga mindre. Men det vore i så fall en felaktig slutsats.

Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att minska flygets negativa påverkan på miljön, från såväl flygindustrins som flygforskningens. Dagens flygplan släpper ut betydligt mindre än tidigare generationers flygplan, och flygbranschen räknar med att till år 2020 kunna utveckla flygplan som kraftigt reducerar utsläpp och buller. Lösningen heter alltså forskning och teknikutveckling.

Jag tvekar inte en sekund i att vi måste arbeta för att utveckla Umeå Airport ytterligare. Flygplatsen är viktigt för Umeå, den är viktig för vårt näringsliv, den är viktig för umeåborna! Viktigt för alla dem som arbetspendlar – som bor i Umeå men jobbar i huvudstaden. Det gör också Umeå till en mer attraktiv plats att bo på. Goda flygförbindelser är ett måste i en modern stad. Jag ser fram emot den dagen då nästa etapp i utbyggnaden av Umeå Airport kan påbörjas.

Flyget är en viktig pusselbit och förutsättning för Umeå – och nationellt även Sveriges – tillgänglighet och tillväxt.

Anders Ågren, Kommunalråd (M), Umeå

Om flyget

Jag blev tidigare i veckan intervjuad av Västerbottensnytt, apropå ett inslag om flygets påverkan på miljön, och de utsläpp som flyget medför. Flygtrafiken idag svarar för omkring 2 procent av de globala utsläppen av koldioxid enligt FN:s internationella klimatpanel. Det pågår ju ständigt ett utvecklingsarbete för att minska flygets negativa påverkan på miljön, från såväl flygindustrins som flygforskningens sida. Dagens flygplan släpper ut betydligt mindre än tidigare generationers flygplan, och flygbranschen räknar med att till år 2020 kunna utveckla flygplan med 50 procent mindre bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp, 80 procent lägre utsläpp av kväveoxider och halverat buller, jämfört med ett flygplan som produceras idag. Sistnämnda statistiken går att läsa på Swedavias hemsida.

Så alternativet är inte att motverka och bekämpa flygandet. För Umeå – och hela Umeåregionen – är goda flygförbindelser till Stockholm och andra städer längre bort A och O. Tillsammans med tåg, buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. För oss som bor i norra Sverige – med de långa avstånden – kommer järnvägen aldrig att kunna konkurrera med flyget när det gäller snabbhet. Flyget är överlägset. Men det står inte i motsats till att vi även satsar på kollektivtrafik, såväl bussåkande som järnväg.

Goda flygförbindelser är ett måste för en modern stad. Jag tvekar inte en sekund i att vi måste arbeta för att utveckla Umeå Airport ytterligare. Flygplatsen är viktigt för Umeå, den är viktig för vårt näringsliv, den är viktig för umeåborna! Viktigt för alla dem som arbetspendlar – som bor i Umeå men jobbar i huvudstaden. Det gör också Umeå till en mer attraktiv plats att bo på.

Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige och Umeå

Skriver i dagens Folkbladet tillsammans med moderaternas partisekreterare Kent Persson, på temat ”Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige och Umeå”. Bifogas nedan.

 

Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige och Umeå

Nu är det sex månader kvar till höstens val. Det är ett viktigt val som kommer att avgöra vilken väg Sverige ska ta. Nya Moderaternas mål är ett Sverige som ska bli ännu bättre på att se och tillvarata allas förmåga. Bättre på att ge alla som vill och kan en chans att bidra. För oss handlar det om att ta ansvar för sammanhållningen och se till att alla behövs – både här i Umeå kommun och i resten av landet.

För att kunna genomföra politiska förslag är ordning och reda i ekonomin helt central. Det är först då vi kan prioritera satsningar för att sänka trösklarna till arbete, öka kvaliteten i vården och ge varje barn förutsättningar att nå kunskapsmålen. Sverige är ett av de länder som har gått starkast ur den internationella ekonomiska krisen. När andra EU- länder har tvingats till nedskärningar har vi kunnat investera i jobb, utbildning och reformer för tillväxt.

Genom utbildningssatsningar och reformer som sänkta arbetsgivaravgifter för unga, instegs- och nystartsjobb, rut- och rot-avdragen och halverad restaurangmoms har vi möjliggjort fler arbetstillfällen och skapat förutsättningar för företag att växa. Sedan Alliansen vann väljarnas förtroende har över 200 000 fler personer ett jobb att gå till. Lågkonjunkturen ser nu ut att vara på väg att vända och tillväxten förväntas ytterligare att öka. Det innebär också en omställning i svensk ekonomi.  Vi kommer framöver att prioritera en återgång till balans och överskott i de offentliga finanserna.

Sverige går nu in i en ny ekonomisk fas. Satsningar kommer att behöva finansieras krona för krona och tillsammans med Alliansen kommer vi att prioritera investeringar i bättre utbildning och fler jobb, nationellt och lokalt.

Den allt tuffare konkurrensen på arbetsmarknaden ställer också tydligare krav på kunskap och kompetens. Det är därför viktigt att det blir rätt från början. Här spelar förskolan och de första åren i grundskolan en avgörande roll. Alliansregeringen genomför därför fortsatta satsningar på skolan genom bland annat genom mindre grupper i förskolan och ett lågstadielyft. Det handlar om att utbilda fler lågstadielärare och satsa på högre kvalitet i elevernas utbildning genom mindre klasser och fler speciallärare. Vi vill dessutom införa en tioårig grundskola, med skolstart vid sex års ålder och ett fyraårigt lågstadium. Utbildningen i Sverige ska ha hög kvalitet, för elevernas skull, men också för jobbens.

Sverige är ett bra land. Nya Moderaterna tillsammans med Alliansen kommer att ta ansvar för att göra det ännu bättre. I Umeå kommun och nationellt kommer vi hålla ordning och reda i ekonomin, skapa bättre förutsättningar för att jobben ska kunna växa till samt investera i kunskap och skolan. Vi är övertygade om att alla behövs i bygget av ett bättre Sverige och ett bättre Västerbotten

Kent Persson, partisekreterare (M)

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Alliansen kör igång ny kampanj

Igår presenterade Alliansens partisekreterare upplägget inför valet, med en ny kampanjsatsning från Alliansen. De redogjorde för konfliktytorna gentemot oppositionen i riksdagen, där tre områden stod i förgrunden: Enighet mot splittring. Ansvar mot löften och arbete mot bidrag.

Det är bra om alla Allianspartier nu ”spottar upp sig” och ökar tempot. Varje röst räknas. Vi har ju haft en lång rad av tråkiga opinionsundersökningar, men ser vi på undersökningar hur människor kan tänka sig att rösta i september så är det upp till sex av tio som ”överväger” att rösta på något av Allianspartierna. Allt är således fortfarande möjligt, och det gäller att komma ihåg att valet avgörs på valdagen den 14 september.

Hur många reaktorer vill de rödgröna stänga egentligen?

Så sakteliga verkar massmedia ha börjat intressera sig för att granska även den politiska oppositionens förslag inför valet i september. Det var på tiden.

En av många frågor där de inte ger besked, är om hur de vill se energipolitiken och då i synnerhet hur de ska göra med kärnkraften. För svensk industri och jobben är det viktigt med kärnkraften även fortsättningsvis. För företag och enskilda är det viktigt att kunna lite på elleveranser till låga priser, men med en avveckling av kärnkraften skulle elpriserna stiga. Och det påverkar naturligtvis jobben negativt.

Socialdemokraterna vill ju att kärnkraften ska fasas ut, men Löfven har inte lyckats förklara hur detta ska ske. MP och V vill stänga reaktorer redan under nästa mandatperiod. Det skulle som sagt höja energipriserna och hota jobben i Sverige. Åsa Romson i MP har därtill ställt ultimatum om att de rödgröna snarast efter en eventuell valseger ska stänga flera reaktorer. En rejäl smäll mot de svenska företagen och hushållen väntar således, om de rödgröna skulle vinna i september.

Det finns gott om liknade exempel på vad som väntar vid ett eventuellt maktskifte. Men det är på tiden att vi börjar kräva svar av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Deras politik hotar jobben!

Missa inte!

Foto: Tv-tips! SVT2 Agenda ikväll kl. 21.15. Partiledarduell mellan Reinfeldt (M) och Löfven (S). Med sex månader kvar till valet är det positivt att valtemperaturen ökar!

Missa inte söndagkvällens partiledarduell mellan Nya Moderaternas Fredrik Reinfeldt och Socialdemokraternas Stefan Löfven. De drabbar samman i SVT2, Agenda, kl. 21.15.

Ju närmare valet vi närmar oss, desto jämnare brukar det bli. Idag kom en SIFO-mätning som visade att avståndet mellan Alliansregeringen och de rödgröna minskat rejält. Vi har sex månader kvar till valet, att tillsammans – alla som vill se en Alliansregering för en tredje mandatperiod – jobba för att mobilisera väljarna.

Därför är det bra att valtemperaturen höjs, tempot ökar och debatterna blir fler!

 

Bra med hårdare straff för mord!

Alliansregeringen med justitieminister Beatrice Ask (M) i spetsen föreslår att straffet för mord ska skärpas. Det är en välbehövlig åtgärd. Idag får nämligen mindre än tio procent av de morddömda i Sverlge livstid som straff.

En viktig målsättning för regeringens inom det kriminalpolitiska området har ju varit att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott. Ett allvarligare brott ska självfallet bestraffas strängare än ett mindre allvarligt brott. Sen är det såklart upp till domstolarna att tillämpa lagarna i enskilda fall. Men om inte lagstiftningen får det genomslag som är avsikten, så kan regeringen vända sig till riksdagen med förslag på ny lagstiftning. Regeringen har pånytt tillsatt en utredning för att skärpa straffen för grova våldsbrott. Den 1 juli 2009 skärptes straffskalan för mord, men sedan dess har mindre än tio procent av de som dömts till fängelse för mord fått livstid. Det här är inte i linje med riksdagens syn på hur mord ska bedömas. Därför har regeringen lämnat över ett lagförslag till riksdagen, där man föreslår att  livstids fängelse ska dömas ut i betydligt större utsträckning än tidigare.

Bra förslag av regeringen!

Fler och fler har sett Nya Moderaternas film ”Alla behövs”, där statsminister Fredrik Reinfeldt berättar vad vi menar med detta. I skrivande stund är det 209 997 stycken som sett filmen, och antalet ökar helat tiden. Om du inte hade sett den innan, så har du förhoppningsvis sett den nu :)

184 dagar kvar till valet. Valemperaturen ökar!

SKL-dagar i Stockholm

Är på plats i Stockholm, för möten med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Överläggningar med moderatgruppen, träff med Allianspartierna och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) och idag väntar själva styrelsemötet för SKL. En bonus med besöket i huvudstaden var att jag igår kunde lyssna till Reinfeldt, Björklund, Lööf och Hägglund i samband med Expressens arrangemang ”Bar & Politik”, samt justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström.

Bra att temperaturen inför valet ökar!