Kamerabevakning av perrongförbindelsen och tunneln vid Umeå Centralstation

Pressmeddelande 2014-04-22

M föreslår kameraövervakning av perrongförbindelsen och järnvägstunneln vid Umeå Centralstation

I förra veckan utsattes den nya tunneln vid järnvägsstationen (den s.k. Sara Lidman-tunneln) för omfattande klotter. Frågan om kameraövervakning av området har varit aktuell vid flera tillfällen, och i tekniska nämnden har man voterat två gånger. Båda gångerna har S, V och MP röstat nej till förslaget. Men nu gör alltså Moderaterna ett nytt försök, genom att lämna in en motion till kommunfullmäktige. Kommunalrådet Anders Ågren (M) och tekniska nämndens vice ordförande, Stefan Nordström (M) föreslår i motionen att fullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att upprätta kameraövervakning i området, i linje med det tjänstemannaförslag som var aktuellt hösten 2011.

- Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsapsekt och en möjlighet att motverka vandalisering. Det blir i längden dyrt att sanera efter klotter och annan skadegörelse. Vi har noterat att även Lennart Holmlund (S) bloggat om att det kanske är dags för kameraövervakning, och då finns det en politisk majoritet för vårt förslag i fullmäktige, säger Anders Ågren i en kommentar.

- Moderaterna i tekniska nämnden har med stöd av Allianskollegor upprepade gånger försökt få stöd för kameraövervakning, men det har tyvärr inte gått hittills. Men jag hoppas verkligen att Socialdemokraterna nu är beredda att ompröva sitt tidigare ställningstagande, säger Stefan Nordström.

 

Motionen i dess helhet bifogas nedan:

Motion om att uppföra kameraövervakning av perrongförbindelsen och tunneln vid Umeå Centralstation

Ändå sedan den nya tunneln vid järnvägsstationen i centrala Umeå byggdes, så har frågan om kameraövervakning i området diskuterats. Såväl utifrån en trygghetsaspekt som en förebyggande åtgärd mot vandalisering. Vid två tillfällen har tekniska nämnden har voterat i ärendet om kameraövervakning, men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har röstat nej.

I Umeå har vi goda exempel på hur brott kan förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man numera har kameraövervakning av fasaderna så har skadegörelse i form av fönsterkross och klotter upphört, vilket inneburit mindre kostnader för kommunen då vi slipper ödsla pengar på att reparera sådant som blivit förstört. Även om det är en initialkostnad för att sätta upp kameror och underhålla dem, så blir det ändå billigare i längden. Kameraövervakning i anslutning till järnvägsstationer runt om i landet är heller inte någon ovanlig åtgärd.

Efter den senaste omfattande nedklottringen av tunneln har många reagerat. Vi noterar att även kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) på sin blogg skriver att är dags för övervakning av kommunens konst, och att kameraövervakning kan vara ett alternativ. Det vore onekligen positivt om detta är ett tecken på att Socialdemokraterna är beredda att ompröva sitt tidigare ställningstagande.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

Att Umeå kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att upprätta kameraövervakning av perrongförbindelsen, Sara Lidman-konstverket och den aktuella gång- och cykeltunneln, i linje med tjänstemannaförslaget från hösten 2011. Under förutsättning att de tillstånd som krävs i övrigt beviljas.

 

Umeå 2014-04-22

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Stefan Nordström, Vice ordförande tekniska nämnden (M)

Positiva satsningar på skolans område

Igår presenterade regeringen vårproposition, där merparten av satsningarna hamnade inom skolans område, med satsning på kunskap för stärkt arbetskraft på 3,8 miljarder kr för 2015. Dessutom presenterade regeringen satsningar på 1,3 miljarder kronor för att öka tillgängligheten och kompetensen i vården samt förbättra företagsklimatet ytterligare.

Viktig inför framtiden är att öka kvaliteten i utbildningen för att stärka arbetskraften och undvika att människor drabbas av arbetslöshet i framtiden. Nu fortsätter Alliansens reformarbete för sysselsättning, tillväxt och välfärd i ett samhälle. Huvudinriktningen för politikens fokus, för att nå målet om full sysselsättning är:

- öka kunskaperna och förbättra resultaten i skolan

- öka utbudet och efterfrågan på arbetskraft

- bidra till ökat utbud av bostäder och hållbar transportförsörjning

- förbättra företags- och innovationsklimatet

- öka tillgänglighet och kompetens i vården

- öka effektiviteten i rättskedjan

- möta de globala klimat- och miljöutmaningarna

- värna stabiliteten och minska hushållens sårbarhet på de finansiella marknaderna.

Här kommer en snabb sammanfattning av VÅP:en. Vårpropositionen sammanfattad på fem minuter. http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/238033

Sex timmars arbetsdag även i Göteborg om de rödgröna får bestämma

Det verkar vara en trend bland partierna på vänsterkanten att driva frågan om sex timmars arbetsdag inför valet i september. Tidigare har vi ju hört hur Socialdemokraterna i Umeå tänker gå till val på att införa lokala försök med sänkt arbetstid med bibehållen lön. Nu läser jag att även de rödgröna partierna i Göteborg lovar samma sak.

Tydligen är det så att miljöpartiets och vänsterpartiets tankar om förträffligheten med att människor ska arbeta mindre med bibehållen lön har fått genomslag. I en tid då vi behöver vara fler som arbetar, och på sikt fler som arbetar längre – så vill den politiska vänstern att vi istället ska dela på de befintliga jobben. Istället på att fokusera på behovet av fler jobb (sedan Alliansen vann valet år 2006 har det tillkommit 250 000 nya jobb), så är de rödgrönas fokus hur man enklast ska kunna dela på de jobb som existerar idag. Men så får vi inte mer resuser till skola och äldreomsorg.

Vi måste ha fler jobb. Fler arbetade timmar. Skiljelinjen blir därmed än tydligare inför valet. Nya Moderaterna och Alliansne står för arbetslinjen i svensk politik.

250 000 fler människor har ett arbete

Idag har 250 000 fler människor ett arbete att gå till jämfört med när vi i Alliansen vann valet på riksplanet år 2006. Trots att vi under dessa år har gått igenom den tuffaste internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet, så har Sverige klarat sig bra genom stormen under nuvarande regering. Antalet människor i arbete har ökat. Mer pengar satsas på välfärden i Sverige än någonsin tidigare.

Nu är det 159 dagar kvar till valet. Nya Moderaterna ökar takten!

Utanförskapet har minskat

Förra veckan gick det att läsa i SvD att regeringen har misslyckats med att minska utanförskapet. Den uppgiften blir ju missvisande – utanförskapet har nämligen minskat. Utanförskapet har minskat både från 2006 och från 2010, såväl i andel som antal enligt SCB.
Hur kan då SvD komma fram till något annat? Jo, de väljer tydligen att jämföra 2011 med 2013 istället för att ge hela bilden av utvecklingen från 2006 alt. från 2010 eller under krisåren. Utanförskapet har minskat sedan 2006, både i antal personer och som andel av befolkningen i arbetsför ålder. Utanförskapet minskade från 2006 till 2010 och från 2010 till nu. Sedan Alliansregeringen tillträdde har utanförskapet därmed minskat med 200 000 personer. Men i ljuset av Sifo:s undersökning om hur media vinklar nyhetsrapporteringen kanske man inte ska vara förvånad.
Men utanförskapet har minskat under Alliansens tid vid makten i Sverige.

Medierna vinklar Allianspartierna negativt

Sifo presenterade igår en genomgång av hur de största nyhetsredaktionerna skildrar de politiska partierna, utifrån huvudnyheterna de senaste tre månaderna.

Resultatet var tydligt, och jag kan inte påstå att jag är förvånad. Allianspartierna får alla sammantaget en negativ vinkling, och moderaterna får värst negativ publicitet. Detta medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet får en positiv vinkling i nyheterna.Socialdemokraterna har undkommit negativ publicitet och MP och V får nästan inga negativa skildringar alls.

För oss som varit med ett tag känns det som sagt inte så förvånande, men man skulle hoppas att denna sammanställning väcker till lite eftertanke inför det stundande valet i höst. Är det inte dags att även Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets politik börjar granskas snart?

Sverigemötet inleds

Så är vi på plats i Göteborg för moderaternas årliga ”kommundagar”, som numera har vuxit något oerhört och egentligen inte längre går att beteckna som kommundagar. Jag kommer ihåg när vi var blott något hundratal politiker, från olika nivåer i partiet, som samlades på SkyCity under andra hälften av 90-talet. Så började det.

Numera är det ett jättearrangemang med politiker från riksdags-, landstings-, kommun- och EU-nivå som samlas och enligt uppgift kommer det bli nytt All-time high: ca 2800 moderater som deltar i seminarier och överläggningar. Från Västerbotten är vi ca 30 stycken deltagare. Partiledningen är såklart på plats och i dag väntar anföranden från såväl partisekreterare Kent Persson som finansminister Anders Borg. Under lördagen kommer statsminister Fredrik Reinfeldt att tala.

Ser fram emot bra dagar! Ett bra avstamp inför EU-valrörelsen, liksom de ordinarie valen senare i höst.

En politik för fler jobb

Foto: Fler jobb, sänkta priser och nya skatteintäkter. Tre resultat av den sänkta restaurangmomsen. #jobbvalet

Fler jobb, sänkta priser och nya skatteintäkter. Det är tre resultat av den sänkta restaurangmomsen. Det första jobbet är ofta det viktigaste eftersom det öppnar dörren in på arbetsmarknaden.

Från moderaterna arbetar vi därför på många fronter för att hjälpa unga till sitt första jobb.  Alliansregeringen har bland annat sänkt arbetsgivaravgifterna för unga, halverat restaurangmomsen och infört yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb) för att göra det mer lönsamt att arbeta och anställa unga. Vad Socialdemokraterna och kanske i synnerhet deras vänner inom V och MP vill är däremot mer oklart. Annat än sådant som att de vill höja skatter, avveckla kärnkraften, införa nån form av friår och sextimmars arbetsdag. etc etc…..