Avgörande för Umeås utveckling

Skriver tillsammans med Holmlund (S) i dagens VK. Bifogas nedan.

 

Västra länken helt avgörande för Umeås utveckling

Att Umeåprojektet snarast färdigställs med Västra länken är en absolut förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och stadens utveckling. Det råder bred politisk enighet i Umeå kommun, och en samsyn mellan kommunen och Trafikverket, om att vägen ska dras öster om Prästsjön.

Luftkvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids i Umeå, men detta går att åtgärda. I Umeå kommuns åtgärdsprogram för luft framhålls Västra länken som den enskilt viktigaste åtgärden för att minska trafikflödena i centrala Umeå (särskilt den tunga trafiken) och därigenom klara miljökvalitetsnormerna.

Västra länken möjliggör både direkta och indirekta åtgärder för att förbättra luftmiljön, exempelvis ombyggnation av gaturummet längs Västra Esplanaden. I åtgärdsprogrammet poängteras tydligt att alla åtgärder ska ses som en helhet och att det är just helhetsbilden som är central för att förbättra luftmiljön.

Att skyndsamt åtgärda luftmiljön i Umeå prioriterades också tydligt av regeringen i och med beslutet om finansiering av Umeåprojektet i närtidssatsningen. Tyvärr har projektets tidsplan inte hållits. I avvaktan på färdigställande av projektet är luftsituationen i centrala Umeå fortsatt så pass allvarlig att den leder till skada för människors hälsa.

Umeå bedriver ett långsiktigt strategiskt arbete med en förtätning av staden och en ökning av andelen hållbara transporter. För att nå en hållbar stadsutveckling krävs ett helhetsperspektiv, där bebyggelse, infrastruktur och transportlösningar samspelar. Utan Västra länken och ett färdigställande av ringleden är en utveckling av staden enligt översiktsplanens ambitioner omöjlig.

Förtätning av Umeå stad inom en 5-kilometersradie från centrum och universitetet, ombyggnation av trafikleder som tidigare benämndes E4/E12 genom Umeå centrum samt utveckling av bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen är viktiga verktyg för fortsatt stadsutveckling i Umeå.

Under flera år har det rått en bred politisk enighet inom Umeå kommun om att Västra länken ska dras öster om Prästsjön. I en nyligen uppblossad debatt har det framhållits att samhällsnyttan med det inre tunnelalternativet är större än Prästsjöalternativet. Men att på detta sätt enbart redovisa bruttonyttan ger en ofullständig och felaktig bild av projektet. I en samhällsekonomisk kalkyl ingår även kostnaderna. Det är en självklarhet som gäller alla infrastrukturprojekt, för att dessa ska kunna bedömas och jämföras. I fallet med Västra länken visar den samhällsekonomiska kalkylen att dragningen Öst Prästsjön har en fem gånger större nettonytta än det inre alternativet.

Inom ramen för medfinansieringsavtalet mellan Umeå kommun och Trafikverket ryms inte det 540 miljoner kronor dyrare inre alternativet. Det är pengar som aldrig funnits tillgängliga för projektet. För Umeå kommun har det inte varit aktuellt att driva fram ett dyrare alternativ som dessutom ger lägre nettonytta än det nu förordade alternativet öster om Prästsjön.

Ett snabbt färdigställande av Umeåprojektet har högsta prioritet för Umeå kommun. Det största och allvarligaste problemet är de bristkostnader som uppstår när Umeås utveckling och tillväxt tvingas i vänteläge för ett färdigställande av Umeåprojektet som helhet.

Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande

Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

 

Lite blandat

Ligger även fortsättningsvis ganska lågt på bloggen med inlägg. Mycket internt arbete som ska göras i partiet och som VK-läsarna kunde läsa för någon dag sedan i papperstidningen så pågår det också förhandlingar på olika politiska nivåer. Så lugnet på bloggen bedrar :)

Den nya S/MP-regeringen har redan hunnit bekänna färg. De höjer skatter och markerar en tydlig viljeinriktning att begränsa människors valfrihet inom vård, skola och omsorg. Det är därtill mycket tråkigt att Vänsterpartiet får ett sådant stort inflytande när det gäller just valfriheten. Beklagligt också att nya regeringen lyckats förstöra våra numera goda relationer till USA och Israel. Men på plussidan, så finns ju en viss satsning på försvaret samt att man även fortsättningsvis har sänkt restaurangmoms och låter RUT-avdraget vara kvar. Ett stort frågetecken blev det kring kärnkraften – MP hävdar att deras överenskommelse innbär att två reaktorer kommer att stängas denna madatperiod, medan (S) hävdar att inga reaktorer kommer att stängas. Förtroendeingivande? Svar nej.

Noterade idag på vk.se att det hävdas att Umeå ska ta fram en ny kommunlogga. Det stämmer ju inte. För det första har vi ju Umeås stadsvapen, och det kommer att användas. För egen del anser jag att stadsvapnet borde användas mer frekvent. Sedan kan loggan med lövet möjligen behöva ses över något men avsikten är ju inte att en helt ny logga ska tas fram. Om någon nu trodde det.

Kommunen har betydligt större utmaningar att ta tag i: få fart på bostadsbyggandet, möjliggöra framväxten av fler jobb och ett säkrande av fortsatt valfrihet inom skola och omsorg för umeåborna. Här finns det många mörka moln på himlen. Och samtidigt stora utvecklingsmöjligheter!

Tre positiva nyheter för Umeå

Så här i eftervalstider, och mycket fokus på förhandlingar, regeringsbildningar och annat så skulle jag vilja passa på att lyfta upp tre positiva nyheter för Umeås del:

1. Umeå har gått om Sundsvall i kampen om vem som är störst på handel. Sundsvall har ju varit etta på toppen sedan 2008, men nu har Umeå gått förbi. Detta sker dessutom innan IKEA och IKANO har öppnat. Vi kan vara övertygade om att detta bara är början, på ett nytt kapitel och mycket stark utveckling för handeln i hela Umeåregionen. Ett starkt uppsving väntar, med nya arbetstillfällen som följd och ökade skatteintäkter till det offentliga.

2. Åklagarmyndigheten bildar ny organisation, och Umeå blir huvudorten för det nya regionen som spänner över norra Sverige. Åklagarområde Nord blir således ett av sju geografiska åklagarområden. Upptagningsområdet som bildas motsvarar Region Nord i den nya Polismyndigheten som bildas vid årsskiftet. Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland kommer ingå i Åklagarområde Nord. Ännu en pusselbit för att stärka Umeå som Norrlands rättscentrum.

3. Umeå placerar sig på första plats i länet och tredje plats i landet, mätt i företagens uthålliga tillväxt. Det visar den årliga undersökningen Årets Företagarkommun från Företagarna. Ett gott betyg åt de företag som är verksamma i Umeå.

Tre positiva nyheter för Umeå och vår region. Vi ska fortsätta arbeta för att stärka Umeå inom område efter område!