En stram budget med Alliansen i Umeå

Idag har vi presenterat Alliansens förslag till budget för 2016 i Umeå kommun. Det är en stram budget. Vi ger mindre ramökningar till de stora nämnderna än vad de styrande i (S) har gjort. Detta för att klara av att bl.a. återbetala det ekonomiska underskottet för 2014, och ett befarat underskott för innevarande år. Vi håller – liksom S – tillbaka nya investeringar i största möjliga mån, utifrån ett ansträngt ekonomiskt läge. Tack vare ökade skatteintäkter har vi möjlighet att ge ramökningar till nämnderna, men vi håller hårdare i pengarna än Hans Lindberg & Co.

Under vårens budgetberedning har förvaltningen på ett tydligt sätt visat hur Umeå kommuns verksamheter generellt ligger på väldigt höga kostnadsnivåer. Jämfört med andra kommuner i riket, liksom om vi jämför med liknande städer som Lund och Uppsala, så sticker Umeå kommun ut genom att ligga så mycket högre i kostnader. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats ca 460 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Utan att vi generellt kan se resultat i form av bättre kvalitet. Detta är ett stort bekymmer, och uppenbarligen har vi mycket att lära av andra kommuner inte minst på områden som förskola, skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg där Umeå kommuns kostnader är uppenbart höga. Likaså har vi genom åren haft en högre sjukfrånvaro än övriga kommuner, även om vi numera befinner oss på kommunsnittet i landet. Även här är det förenat med stora kostnader: ca 90 miljoner kr i direkta kostnader och räknar vi in de indirekta kostnaderna lär det kunna bli upp emot det dubbla.

Umeå kommuns minusresultat för 2014 måste återbetalas snarast möjligt. Socialdemokraterna verkar inte riktigt ta detta på allvar. Mycket tyder på att kommunen dessutom gör ett minusresultat för 2015, vilket är mycket allvarligt och därmed omöjliggör att 2014-års minus kan återställas under 2015. Därför sätter vi av mer pengar i vår budget för 2016, så att dessa medel kan användas till att återbetala minusresultatet för 2014 och det förväntade minusresultatet för 2015.

I budgeten fastställer vi enbart ramar för de olika nämndernas ansvarsområden. Därefter blir det i nästa steg som nämnderna under hösten inom de givna ramarna beslutar om vilka områden som skall prioriteras och hur pengarna i detalj fördelas. I S-förslaget för 2016 så väljer man tillvägagångssättet att ge några nämnder ekonomiska medel för att täcka den indexuppräkning av lönerna som kommer befintlig personalvolym till del, medan vissa nämnder inte får någon uppräkning av löneindex överhuvudtaget för redan existerande personal. Detta menar vi är ett felaktigt sätt att hantera medelstilldelningen. Vi föreslår därför i vårt budgetförslag att alla nämnder skall få uppräkning med hälften av det löneindex som finns kopplat till befintlig verksamhet. Det innebär att flertalet nämnder kommer att få mer pengar kopplat till detta, medan de fyra större nämnderna får en mindre uppräkning än vad som är fallet med S-budgeten. Men därmed behandlas alla nämnder – och tillhörande verksamheter – på samma sätt när det gäller löner för befintlig personal.

Den årliga kostnaden för kommunala fastigheter som det idag inte finns någon egentlig verksamhet i uppgår till ca 20 mkr. Vi föreslår att hälften av dessa fastigheter säljs, däribland Scharinska villan.

Det finns inget ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum och därför stryks detta i budgeten. Befintliga lokaler bör hyras ut till någon extern aktör som kan passa in och ha ett intresse av det perfekta läget i Väven. Detta sparar 12 mkr för kommande år, då vi därmed även slipper hyreskostnaden för lokalerna.

Det kommande året ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten, eftersom vi tar ansvar för finanserna. Umeå kommuns minusresultat för 2014 och det förväntade minusresultatet för 2015 måste hanteras snarast och det går före en eventuell skattesänkning. Det finns däremot ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Tvärtom har Umeå kommun mycket hög skatt och samtidigt höga sjukskrivningstal. Oftast glöms det bort i den allmänna debatten att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Små marginaler innebär att enskilda människor och familjer har små möjligheter till besparingar i hushållsekonomin. Därigenom leder skatten till ett ökat beroende av politiska beslut. Vår ambition är att återkomma med skattesänkningsförslag för budgeten 2017 och 2018. När kommunens ekonomiska situation har stabiliserats måste vi påbörja arbetet att närma oss övriga jämförbara kommuner gällande skattenivån.

Ja, det var lite av innehållet i Alliansens budget. Vi ser nu fram emot kommande debatter på bloggar, i massmedia och i fullmäktige!

1 kommentarer

  1. ” Detta för att klara av att bl.a. återbetala det ekonomiska underskottet för 2014″, Kulturhuvudstadsåret innebar alltså en stor ekonomisk förlust för Umeå kommun? Alla utom politikerna insåg att det skulle bli besparingar flera år efter det påstått ”lönsamma” Kulturhuvudstadsåret! Vad hände med den ”kulturdrivna tillväxten” som skulle skapa så många arbetstillfällen och stora skatteintäkter efter Kulturhuvudstadsåret?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>