Budgetdebatten igång!

Här kommer mitt inledningsanförande vid dagens budgetdebatt. Observera – det talade ordet gäller.

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare!

 

Jag ska börja med att yrka bifall till Alliansens förslag till budget, uppdrag och mål.

 

Från moderat sida ser vi det som vårt uppdrag att vara en politisk kraft som står upp för ett växande Umeå och ett bra liv för alla som lever här. För oss står tillväxt, fler jobb, fler bostäder och en utbildning i toppklass i centrum för lokalpolitiken.

 

Umeå är Norrlands tillväxtmotor. Vi lever och verkar i en kommun som sedan länge är på frammarsch, men vi har under ett antal år sett en lägre befolkningstillväxt och en lägre takt i bostadsbyggandet. Vi är också utsatt för en ständig och allt tuffare konkurrens.

 

VK:s politiske chefredaktör Ola Nordebo varnade i lördagens tidning om att Umeå riskerar bli omkörda: ”(—)Kan det vara så att Umeå är för litet och för isolerat för att inom överskådlig tid kunna nå den storlek forskare tror krävs för att en stad ska hänga med i 2000-talets globala urbaniseringstakt. En mindre utbildningsort utan arbetsmarknad, utbud eller näringsliv som räcker för att hålla kvar människor? En stor stads kostnadsåtaganden, men en liten stads resurser? (—) Länge talade alla samtidstrender och framtidsspaningar för Umeå. Så är det inte längre. Plötsligt finns det stora orosmoln; utvecklingar som talar mot Umeå. Varsebli den faran i tid.”

 

Ja, varsebli faran i tid. Och tro inte att tillväxt och positiv utveckling kommer av sig själv! Umeå måste växa mer, och i en snabbare takt!

 

Från att ha varit en kommun som år efter år har gjort rekordöverskott i den kommunala ekonomin, så är vi numera en kommun med betydande ekonomiska utmaningar och problem för de kommande åren.

 

2014 blev det minusresultat i bokslutet för kommunen – minus 48  mkr  som enligt lag måste återställas inom de närmaste tre åren.  Dessvärre pekar mycket på att även 2015 blir ett år som slutar i underskott för Umeå kommun. Enligt delårsbokslutet som vi behandlar senare idag pekar det på minus 90 mkr!!  Även om just det delvis kan hanteras då vi gjort avsättningar från tidigare års överskott.  Men ingen bör tvivla på allvaret i det ekonomiska läget för Umeå kommun.

 

Mindre intäkter från vattenkraften, förändringar i det kommunala utjämningssystemet, genomförda investeringar, ett stort kommande investeringsbehov, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som påverkar kommunens läge. En positiv utveckling på arbetsmarknaden med fler människor i arbete, bidrar till att stärka de ekonomiska förutsättningarna något, men inte tillräckligt.

 

Idag beslutar vi om budgeten för 2016 och planen framåt. Låt oss aldrig glömma att TILLVÄXT är A och O. Och det viktigaste för kommunerna är jobben, och antalet arbetade timmar!Varje nytt jobb, varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Alla jobb behövs. Ska vi undvika att bli frånkörda av storstadsregionerna, och omkörda av andra hungriga tillväxtstäder, så är det fler jobb, fler företag, som måste vara i fokus!

 

De partier, och de politiker, som enbart fokuserar på hur de ska fördela skattemedlen – men inte ägnar en tanke åt hur jobben ska bli fler – dessa partier kommer aldrig bli framgångsrika i den praktiska politiken.

 

Alliansens budget

Det här är tionde året i rad som Alliansen i Umeå lägger fram ett gemensamt budgetalternativ för vår kommun. Vi gruppledare kommer i ett antal inlägg att redogöra för huvuddragen i vårt gemensamma förslag.

 

Från Allianspartierna väljer vi att möta ett besvärligt ekonomiskt läge genom en stram och återhållsam budget. Jag har varit med i Umeå kommunfullmäktige i 17 år, och detta är utan tvekan den stramaste budget vi från moderaterna har varit med om att presentera under dessa år. I jämförelse med de styrande Socialdemokraterna ger vi mindre pengar till de stora nämnderna som för- och grundskolan, individ & familjenämnden samt äldrenämnden.

 

Under vårens budgetberedning har förvaltningen på ett tydligt sätt visat hur Umeå kommuns verksamheter generellt ligger på väldigt höga kostnadsnivåer. Jämfört med andra kommuner i riket, liksom om vi jämför med liknande städer som Lund och Uppsala, så sticker Umeå kommun ut genom att ligga så mycket högre i kostnader. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats ca 460 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Utan att vi generellt kan se resultat i form av bättre kvalitet.

 

Det är ett stort bekymmer. Likaså har vi genom åren haft en högre sjukfrånvaro än övriga kommuner, även om vi numera befinner oss på kommunsnittet. Även här är det förenat med stora kostnader: 90 miljoner kr i direkta kostnader och räknar vi in de indirekta kostnaderna lär det kunna bli upp emot det dubbla.

 

Umeå kommuns minusresultat för 2014 måste återbetalas snarast möjligt. Socialdemokraterna verkar inte riktigt ta det här på allvar. Alliansen sätter av mer pengar i vår budget för 2016, så att dessa medel kan användas till att återbetala minusresultatet för 2014 och ett eventuellt minusresultat för 2015. I det första budgetförslaget som presenterades från (S) hade man inte ens tagit med det. Men efter att vi hade presenterat vårt förslag så har jag noterat att det numera finns inlagt som att det ska betalas tillbaka under en tvåårsperiod.

 

I S-förslaget för 2016 så väljer man tillvägagångssättet att ge några nämnder ekonomiska medel för att täcka den indexuppräkning av lönerna som kommer befintlig personalvolym till del, medan vissa nämnder inte får någon uppräkning av löneindex överhuvudtaget. Detta menar vi är ett felaktigt sätt att lägga budget.

 

Alliansen föreslår därför i vårt budgetförslag att alla nämnder skall få uppräkning med hälften av det löneindex som finns kopplat till befintlig verksamhet. Det innebär att flertalet nämnder kommer att få mer pengar kopplat till detta, medan de större nämnderna får en mindre uppräkning än vad som är fallet med S-budgeten.

 

Det kommande året ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten, eftersom vi tar ansvar för finanserna. Umeå kommuns minusresultat för 2014 och det förväntade minusresultatet för 2015 måste hanteras snarast och det går före en skattesänkning.

 

Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Oftast glöms det också bort att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Små marginaler innebär att enskilda människor och familjer har små möjligheter till besparingar i hushållsekonomin.

 

I vårt förslag för år 2016 sänker vi inte skatten men vår ambition är alltså att återkomma med skattesänkningsförslag för budgeten 2017 och 2018. När kommunens ekonomiska situation har stabiliserats måste vi påbörja arbetet att närma oss övriga jämförbara kommuner gällande skattenivån.

 

Det finns en rad olika förslag i Alliansens budget för att hålla tillbaka kostnadsökningarna, men också mer riktade sparförslag:

 

Försäljning av ”tomma lokaler” som kommunen inte har ett behov av,däribland Scharinska villan. Det finns inte heller något ekonomiskt utrymme för Kvinnohistoriskt museum och därför stryks detta i budgeten. Befintliga lokaler bör hyras ut till någon extern aktör som kan passa in och ha ett intresse av det perfekta läget i Väven. Likaså minskar vi stödet till Umeå Folkets Hus.

 

Från Alliansen är vi också bekymrade över sjukfrånvaron som fortsätter att öka bland de kommunanställda. Vi måste anstränga oss för att bli en mer modern och attraktiv arbetsgivare. Vi vet att människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv.

 

Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver siffror – är att titta på de direktiv vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Alliansen har lagt 40 konkreta uppdrag på en rad områden. Inte minst där hittar vi förslag på hur vi ska få ett bättre företagsklimat, hur fler företag ska kunna etableras i Umeå. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna. Inför därför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad hålls så kort som möjligt. Öppna för mer handelsytor väster om Ersboda/Green-zone.

 

Vägnät och byggnader måste naturligtvis underhållas och vårdas. Allt krävs för att en växande kommun ska kunna fungera, oavsett vi talar om snöröjning eller renhållning. Likaså är det viktigt att inte spara in på sådant som det mest grundläggande i en kommun. Vi vill inte återuppleva den situation som var när förslag framfördes om att ta bort en stor del av kommunens papperskorgar m.m. Därför är det viktigt att inte ”tokspara” på Tekniska nämndens område.

 

Umeås största akilleshäl är fortsatt bostadsbristen. Det byggs för lite, och detta hämmar tillväxten. Här har kommunen ett ansvar att underlätta och möjliggöra nybyggnationer. Vi har också möjligheten via vårt kommunala bostadsbolag AB Bostaden, att faktiskt öka takten på nyproduktionen av hyresrätter. Jag tänkte återkomma till det i mitt andra anförande.

 

Ordförande!

Alliansens budgetförslag är en återhållsam och stram budget. Samtidigt är det en väl avvägning mellan att hålla igen, och samtidigt göra de satsningar och prioriteringar som krävs för en växande kommun.

 

Vi tror på människors förmåga, mer än på politikens. Vi vill fortsätta att utveckla valfriheten. De avgörande besluten ska fattas av umeåborna själva, oavsett om det gäller val av barnomsorg, skola och pedagogisk inriktning, vård- och omsorgsboende eller andra välfärdstjänster. Vi vet att valfriheten är uppskattad av befolkningen. 8 av 10 svenskar anser att valfrihet inom vård och omsorg är viktig. Likaså vill 3 av 4 föräldrar kunna välja skola till sina barn.

 

Umeåborna ska ha frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett bra liv. Därför ska politiken riva hinder och skapa förutsättningar istället för att bestämma hur umeåborna ska leva sina liv. Vi ska sträva efter att förenkla för invånare och företag i relationerna med kommunen. Kommunens service till medborgarna ska vara av hög kvalitet, tillgänglig och miljövänlig. Myndighetsutövningen ska vara rättssäker och präglas av gott bemötande och effektiv hantering. Det är umeåbornas behov av arbete, utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser och transporter som ska vägleda det växande Umeå.

 

Tack för ordet, och än en gång – bifall till Alliansens budgetförslag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>