Moderaterna starkt framåt i Västerbotten, enligt SCB

Pressmeddelande

Moderaterna starkt framåt i Västerbotten, enligt SCB.

SCB-siffrorna nedbrutna på respektive valkrets i landet offentliggjordes igår. Moderaterna i Västerbotten går starkt framåt och ökar till 18,5 procent vilket är en ökning med 5,3 procent jämfört med november 2014. Moderaternas siffror är också tydligt högre än valresultatet i september som låg på 13,8 procent.

- Det är glädjande siffror! Efter ett tufft senaste år med valförlusten i färskt minne, så ökar nu moderaterna i mätning efter mätning. Så också i Västerbotten. Det säger Anders Ågren, länsordförande för moderaterna i Västerbotten i en kommentar.

För alla partier i Västerbotten ser siffrorna ut så här (inom parentes förändringen i jämförelse med november):

 

M                  18,5              (+5,3)

C                   4,9                (-4,5)

FP                 3,4                (+1,3)

KD                3,3                (-0,8)

S                    43,4              (-2,5)

MP                4,7                (+0,1)

V                   11,4              (-2,8)

SD                 9,6                (+5,2)

övr                0,8                (-1,4)

Oseriöst agerande

Umeå kommun har som bekant avslagit Vänsterpartiets begäran om att ordna en långsiktig uppställningsplats för husvagnar avsedda för s.k. utsatta EU-medborgares på kommunal mark. Detta beslut har nu överklagats av Vänsterpartiet. Lite pinsamt faktiskt. När man inte får som man vill så överklagar man demokratiskt fattade beslut.

Som jag har skrivit tidigare. Dialog kring detta har pågått under lång tid - hyrestiden för det uppställningsområde som kommunen har hyrt ut vid Nydalabadet för 12 husvagnar gick dessutom ut redan 2015-03-31 – och kommunen har inte hittat någon lämplig mark för ytterligare uppställningsplatser, och det skulle dessutom bli kostsamt.

Men oaktat kostnadsaspekten så är det heller ingen kommunal uppgift att göra det. Ibland när man läser massmedias skildring av den här frågan kan man luras att tro det, men så är det verkligen inte. Tidigare kommunalrådet Lennart Holmlund (S) liksom nuvarande Hans Lindberg (S) har också kommenterat det. Det är inget kommunalt ansvar. Umeå kommun har redan idag gjort betydligt mer än vad som är kommunens ansvar. Är man här på den faktiska grundpremissen som turist har man rätt att vara i landet i tre månader, men inte mer än så. Svenska kommuners ansvar är avgränsat till akut bistånd om något inträffar, samt möjligen hjälp med biljett för hemresa till personens hemland.

Det är inte kommunens ansvar att ordna boende, utbildning för ungdomar eller annat under den korta tid man ska vistas i Sverige. Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar för ändamålet. Vänsterpartiet i Umeå hävdar högljutt motsatsen, men de är i uppenbar minoritet. Frågan har prövats demokratiskt och de har blivit nedröstade.

En växande stad behöver såväl gatuunderhåll som renhållning

Vänsterpartiet i Umeå gör sitt bästa för att rasera staden. I deras budgetförslag vill de minska rejält på Tekniska nämndens budgetram. De verkar inte ha lärt sig något av tidigare års debatter kring minskar underhåll, borttagna papperskorgar, hundlatriner och allt vad det kan vara.

Alliansen har valt en annan och betydligt mer ansvarsfull linje med vårt budgetförslag. Vägnät och byggnader måste naturligtvis underhållas och vårdas. Allt krävs för att en växande kommun ska kunna fungera, oavsett vi talar om snöröjning eller renhållning. Likaså är det viktigt att inte spara in på sådant som det mest grundläggande i en kommun. Vi vill inte återuppleva den situation som var när förslag framfördes om att ta bort en stor del av kommunens papperskorgar m.m.

Alla ska också kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro när de går på dåligt upplysta gång- och cykelvägar. En väl genomtänkt ljussättning utmed gång och cykelvägar är mycket viktigt. Alliansen tror att en ren och välstädad kommun ökar tryggheten. En ordentlig insats behövs även fortsättningsvis för renhållning och klottersanering.

Med Vänsterns politik kommer vi att få se förslumning av kommunens offentliga utrymmen.

Näringslivsflum?

I onsdags presenterade Vänsterpartiet i Umeå sitt förslag till budget, och det verkar även ha stöd i fullmäktige av Feministiskt Initiativ och den avhoppade Miljöpartisten som nu är politisk vilde. Ett bärande inslag i deras förslag är tydligen deras ogillande av näringsliv och företagssamhet. De ger slängar till Balticgruppen, och de vänder sig mot att kommunen ägnar sig åt ”näringslivsflum”.

Man känner igen Vänstern. Synd att de verkligen inte förstår vikten av privata företag, jobb i den privata sektorn och privata investerare. Som grund för de skattemedel som kommer in till det allmänna.

Vi i Alliansen har en helt annan linje. Fler umeåbor i arbete är grunden för allt annat. Varje extra invånare i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om vi vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och därför ska motarbetas. Alla jobb behövs. Alliansens politik syftar till att möjliggöra fler växande företag och därmed tillkomsten av fler arbetstillfällen i vår kommun.

Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver att företagsklimatetet är i världsklass. Att Umeå som en tillväxtkommun fortsätter att hamna på dåliga placeringar, år 2014 plats 124 i Svenskt Näringslivs kommunranking, är något som signalerar behovet av förändring. Vår ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför därför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Öppna för mer handelsytor väster om Ersboda/Green-zone. Fortsätt också att stötta inkubatorer som Bic Factory. Även Uminova Sciencepark har alla möjligheter att expandera och skapa fler nya företag.

Vi behöver fler privata investerare, fler privata företag som är verksamma i Umeå. Det lägger grunden för en väl utbyggd välfärd!

En stram budget med Alliansen i Umeå

Idag har vi presenterat Alliansens förslag till budget för 2016 i Umeå kommun. Det är en stram budget. Vi ger mindre ramökningar till de stora nämnderna än vad de styrande i (S) har gjort. Detta för att klara av att bl.a. återbetala det ekonomiska underskottet för 2014, och ett befarat underskott för innevarande år. Vi håller – liksom S – tillbaka nya investeringar i största möjliga mån, utifrån ett ansträngt ekonomiskt läge. Tack vare ökade skatteintäkter har vi möjlighet att ge ramökningar till nämnderna, men vi håller hårdare i pengarna än Hans Lindberg & Co.

Under vårens budgetberedning har förvaltningen på ett tydligt sätt visat hur Umeå kommuns verksamheter generellt ligger på väldigt höga kostnadsnivåer. Jämfört med andra kommuner i riket, liksom om vi jämför med liknande städer som Lund och Uppsala, så sticker Umeå kommun ut genom att ligga så mycket högre i kostnader. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats ca 460 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Utan att vi generellt kan se resultat i form av bättre kvalitet. Detta är ett stort bekymmer, och uppenbarligen har vi mycket att lära av andra kommuner inte minst på områden som förskola, skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg där Umeå kommuns kostnader är uppenbart höga. Likaså har vi genom åren haft en högre sjukfrånvaro än övriga kommuner, även om vi numera befinner oss på kommunsnittet i landet. Även här är det förenat med stora kostnader: ca 90 miljoner kr i direkta kostnader och räknar vi in de indirekta kostnaderna lär det kunna bli upp emot det dubbla.

Umeå kommuns minusresultat för 2014 måste återbetalas snarast möjligt. Socialdemokraterna verkar inte riktigt ta detta på allvar. Mycket tyder på att kommunen dessutom gör ett minusresultat för 2015, vilket är mycket allvarligt och därmed omöjliggör att 2014-års minus kan återställas under 2015. Därför sätter vi av mer pengar i vår budget för 2016, så att dessa medel kan användas till att återbetala minusresultatet för 2014 och det förväntade minusresultatet för 2015.

I budgeten fastställer vi enbart ramar för de olika nämndernas ansvarsområden. Därefter blir det i nästa steg som nämnderna under hösten inom de givna ramarna beslutar om vilka områden som skall prioriteras och hur pengarna i detalj fördelas. I S-förslaget för 2016 så väljer man tillvägagångssättet att ge några nämnder ekonomiska medel för att täcka den indexuppräkning av lönerna som kommer befintlig personalvolym till del, medan vissa nämnder inte får någon uppräkning av löneindex överhuvudtaget för redan existerande personal. Detta menar vi är ett felaktigt sätt att hantera medelstilldelningen. Vi föreslår därför i vårt budgetförslag att alla nämnder skall få uppräkning med hälften av det löneindex som finns kopplat till befintlig verksamhet. Det innebär att flertalet nämnder kommer att få mer pengar kopplat till detta, medan de fyra större nämnderna får en mindre uppräkning än vad som är fallet med S-budgeten. Men därmed behandlas alla nämnder – och tillhörande verksamheter – på samma sätt när det gäller löner för befintlig personal.

Den årliga kostnaden för kommunala fastigheter som det idag inte finns någon egentlig verksamhet i uppgår till ca 20 mkr. Vi föreslår att hälften av dessa fastigheter säljs, däribland Scharinska villan.

Det finns inget ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum och därför stryks detta i budgeten. Befintliga lokaler bör hyras ut till någon extern aktör som kan passa in och ha ett intresse av det perfekta läget i Väven. Detta sparar 12 mkr för kommande år, då vi därmed även slipper hyreskostnaden för lokalerna.

Det kommande året ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten, eftersom vi tar ansvar för finanserna. Umeå kommuns minusresultat för 2014 och det förväntade minusresultatet för 2015 måste hanteras snarast och det går före en eventuell skattesänkning. Det finns däremot ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Tvärtom har Umeå kommun mycket hög skatt och samtidigt höga sjukskrivningstal. Oftast glöms det bort i den allmänna debatten att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Små marginaler innebär att enskilda människor och familjer har små möjligheter till besparingar i hushållsekonomin. Därigenom leder skatten till ett ökat beroende av politiska beslut. Vår ambition är att återkomma med skattesänkningsförslag för budgeten 2017 och 2018. När kommunens ekonomiska situation har stabiliserats måste vi påbörja arbetet att närma oss övriga jämförbara kommuner gällande skattenivån.

Ja, det var lite av innehållet i Alliansens budget. Vi ser nu fram emot kommande debatter på bloggar, i massmedia och i fullmäktige!

Publikrekord för Brännbollsyran!

IMG_4035

Den gångna helgen var det Brännbollsyran i Umeå. Detta arrangemang som lyckas nå nya höjder varje år. I år slog man publikrekord med hela 13 000 biljetter sålda! Ett stort grattis till arrangörerna som verkligen har lyckats, och det blir bara bättre och bättre. Bra artister, rekordpublik och god stämning. Det här är också mycket viktigt för hela Umeå – bra för besöksnäringen när många kommer hit från andra kommuner och andra delar av landet!

Tummen upp för Brännbollsyran!