Föräldraförsäkringen måste individualiseras

barsal

Vem kunde ana att det skulle vara så svårt att ta på sig en bärsjal? Det är ju ett flera meters långt tyg som inte är lätt att handskas med. Jag har tillbringat hela dagen med att slåss mot en bärsjal som jag precis har köpt, men jag tror att jag har fått kläm på det nu. Jag har även försökt att göra på olika sätt, men alla är väl inte lika funktionella. Om ca ett par månader föds min pojke, så jag har i alla fall 2 månader på mig att öva och behärska det hela. Till min hjälp har jag massa youtubeklipp som visar hur man gör, men det är nog övning som saknas.

Det här med att bli förälder kräver en hel del förberedelse. Skaffa barnvagn, spjälsäng, gå på föräldrakurs, planera ledigheten mm. När det gäller föräldraledigheten, blir det att dela lika, och det är precis det jag tänkt blogga om idag. Såväl på LO-kongressen som på socialdemokraternas kongress, drev vi igenom linjen att föräldraförsäkringen måste individualiseras. Det ska inte gå att överlåta de egna föräldradagarna till den andra föräldern. Det här vet jag är en linje som många inte uppskattar, men den är nödvändig för att lyckas få upp lönerna inom kvinnodominerade yrken i den omfattning som behövs.

inkomstskillnaderscbEnligt Medlingsinstitutet tjänar kvinnor i genomsnitt 88% av vad män tjänar i snitt och nästan hälften av den mellanskillnaden kan inte ens förklaras av skillnader i utbildning, arbetstid, ålder, sektor eller yrke. Det är även känt att lönegapet mellan könen är minimalt vid 20års åldern, men ökar helt plötsligt lavinartat i den ålder då folk skaffar barn, för att sedan stagnera vid en hög nivå resten av livet. Vad som sker är att arbetsgivare tillämpar statistisk diskriminering:

Kvinnor tar ut ca 71,8% av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn, vilket gör att arbetsgivare har en tendens att satsa mer på männen i form av kompetensutv., löneutv. mm, då de räknar kallt med att kvinnor rent statiskt kommer att vara längre tid borta från jobbet. Ska vi lyckas få upp lönerna inom kvinnodominerade yrken i den takt som behövs, så kan inte föräldraförsäkringen nyttjas så ojämställt som det sker idag. Männen tar ju i snitt endast ut 28,2% av dagarna!

Jag kan förstå att en del familjer anser sig förlora mindre om den som tjänar minst tar ut störst andel föräldradagar, men i längden är just detta en av de faktorer som håller tillbaka löneutvecklingen i kvinnodominerade yrken. Vill vi ha ett jämställt arbetsliv, där folk blir lönesatt utifrån sina meriter och inte utifrån vad de råkar ha mellan benen, så måste vi ha en individualiserad föräldraförsäkring där dagarna inte går att överlåta… precis som det är med alla andra försäkringar.

Magdalena har fått en LO-häst

IMG_0909Igår har finansministern Magdalena Andersson fått det som de flesta av oss ngn gång under barndomen önskat oss av jultomten: en häst. Som tack för att hon gästade oss på LO-repskapet fick hon det som Kålle kallade för LO-häst, dvs en dalahäst som LO beställt av ett företag med kollektivavtal. Hon såg väldigt nöjd ut och jag kan förstå det. Det var nämligen en fin häst. Men ngt jag är ännu mer nöjd över är hennes besked om regeringens avsikt att satsa mer pengar på välfärden.

Från regeringshåll har det redan satsats 30 miljarder på välfärden, men det är för lite. Den gamla borgerliga regeringen sänkte skatterna med 140 miljarder – pengar som behövs till skola, vård ochomsorg. På de 8 åren som alliansen styrde landet, minskade antalet anställda inom offentlig sektor med 48’800 pers! Konselvensen blev stora arbetsmiljöproblem för Kommunals medlemmar och en kass välfärd för medborgarna: längre vårdköer, för stora barngrupper i förskolan, hemtjänstpersonal som kör rally mm. Dessa försämringar återställs inte med bara 30 miljarder. Att mer resurser ska satsas på välfärd är därför ett välkommet besked från Magdalena.

IMG_0853Kålle nämnde vikten av att stsa på kobbskapande, då fler jobb ger större skatteintäkter som sen kan investeras i välfärd. På den fronten går det framåt. Arbetslösheten sjunker och sysselsättningen är den högsta sedan 1992. Regeringen investerar i infrasruktur och bostadsbyggande samt skapar fler åtgärder för att rusta dem som står längst från arbetsmarknaden för att de ska kunna få jobb. Men det är inte ba’ viktigt med jobb. Det ska också va’ bra jobb, och på den fronten går det en skarp skiljelinje mellan arbetarrörelsen och de borgerliga partierna. Medan borgarna vill sänka arbetslösheten genom lönesänkningar för invandrare, har socialdemokraterna ställt sig bakom LO:s förslag på ökad anställningstrygghet:

Det ska krävas objektiva skäl om arbetsgivaren ska anställa på visstid istället för fastanställning (ava avskaffas) och lagen om anställningsskydd ska inte bara skydda arbetstagarens anställning utan även arbetstagarens sysselsättningsgrad. En arbetsgivaren ska inte kunna sänka en arbetstagarens sysselsättningsgrad utan hänsyn till vare sig uppsägningstider eller turordning vid arbetsbrist. För att få igenom detta krävs dock att socialdemokraterna vinner valet 2018 eftersom borgarna tillsammans med SD har majoritet i riksdagen för att blockera dessa förslag. Däremot har regeringen lyckats få igenom att facket ska kunna vidta stridsåtgärder för att kräva svenska kollektivavtal. Ingen i Sverige ska behöva jobba under arbetsvillkor från låglöneländer oavsett var företaget kommer ifrån. Regeringen har också förbättrat a-kassan och deltidsarbetslösa kan numera stämpla i 60 veckor precis som alla andra utan att tvingas tacka nej till deltidsjobb.

Överlag går det alltså i rätt riktning. Finansministern ska ha cred. Hon har gjort sig förtjänt av sin LO-häst. Däremot så finns det mkt kvar att göra. Hon har lyckats vända det underskott borgarna hade lämnat till ett överskott. Det går bra för statsfinanserna! Men nu är det dags att skörda. Glesbygden avfolkas, vårdköerna är långa, landstingen skär ner och kommunerna har svår att bedriva en fungerande barn- och äldreomsorg, liksom en fungernande funktionshinderomsorg. Verksamheterna är fortfarande underbemannade. Mer resurser har satsats och ännu mer ska satsas. Riktningen är därför den rätta, men takten måste öka. Nu när Magdalena fått en häst, hoppas jag att regeringen ser till att öka satsningarna på välfärdssektorn i galopperande fart, för snart är det val igen.

Kommunens personalavdelning har för stort inflytande. Lägg ner personalutskottet!

IMG_0906Igår träffade jag kommunens båda socialdemokratiska kommunalråd Hans Lindberg och Margareta Rönngren för att diskutera kommunens organisation och hur den påverkar Kommunal Umeås medlemmar. Förra gången vi träffade Hans Lindberg pratade vi budget och från Kommunals sida var vi tydliga med att välfärdsnämnderna behöver utökade resurser. Igår hade vi också ett tydligt budskap till kommunledningen och det är att personalavdelningen inte alls fungerar.

I samband med att personalutskottet bildades, hamnade allt för mycket makt hos personalavdelningen och personaldirektören.. en makt som har missbrukats och som i ett flertal fall lett till att personalavdelningen tagit sig friheten att själva välja vilka politiska beslut de ska och inte ska följa. Politiska beslut som Kommunal Umeå lobbat för och fått med sig den politiska majoriteten för, har personalavdelningen många gånger tagit sig rätten att ompröva. Redan i fjol påpekade vi detta:

- Beslutet att kommunen skulle teckna ett lokalt avtal med de fackliga organisationerna om regler för föräldraledighet som gör att även kommunanställda ska få söka föräldraledigt 2 månader innan ledighetens början – precis som anställda hos alla andra arbetsgivare – fick tas flera gånger av personalutskottet innan personalavdelningen gick med på att verkställa det. Istället för att följa beslutet på en gång, kom pesonalavdelningen med förslag om att riva det tidigare tagna beslutet.

- Beslutet att teckna ett avtal med de fackliga organisationerna som ger visstidsanställda rätt till fastanställning efter att de varit anställda i 2 år sammanlagt, motarbetades också av personalavdelningen. Vi fick sitta i förhandlingar med personalavdelningen i 6 månader innan avtalet blev färdigt, eftersom personalavdelningen inte ville gå med på att skriva avtal på det som personalutskottet hade tagit beslut på.

- Det krävdes att Kommunal Umeå gick ut i media för att personalfunktionen skulle börja verkställa personalutskottets beslut om att det ska krävas motivering för att arbetsgivaren ska anställa folk på tidsbegränsade anställningar (istället för fastanställningar). Fyra månader gick innan det verkställdes.

Det mest extrema exemplet var dock när personaldirektören trots kritik från de fackliga organisationerna och uppmaningar från personalutskottets ordförande att inte anlita konferensanläggningar som saknade kollektivavtal, gjorde precis detta. Personaltutskottet har visat en oförmåga att kunna styra personalavdelningen och se till att den agerar i enlighet med den politik som kommunen styrs av, och det blir ofta politiska beslut som Kommunal Umeås medlemmar gynnas av som personalavdelningen motarbetar. Frågan är dock om personalutskottet överhuvudtaget ska vara kvar.

Det finns också fler problem med nuvarande kommunorganisation. En bra personalpolitik kräver att resurser satsas på personal. Bra personalpolitiska beslut kräver bra verksamhetsbeslut. Personalutskottet kan fatta vilka bra beslut det än vill, men personalens arbetsvillkor påverkas i mångt och mycket av vilka beslut som nämnden i fråga tar gällande verksamheten. Idag är det så att den instansen som fattar de personalpolitiska besluten (personalutskottet) har inga pengar, medan de instanser som har pengarna (nämnderna) inte har mandat att fatta personalpolitiska beslut. Denna ordning fungerar inte alls. När nämndspolitiker tar upp personalfrågor vid sammanträden, är en del tjänstemän snabba med att påpeka att dessa frågor inte hör hemma där. Nuvarande ordning främjar ett tjänstemannastyre som inte är bra för demokratin och inte heller främjar goda relationer mellan fackliga organisationer och politiker. Det innebär minskat inflytande för de anställda.

Med personalutskottet ligger personalfrågorna centraliserade. Beslut tas i mångt och mycket långt från verksamheterna och kunskapen om hur förslagen kommer påverka de anställdas arbetsvillkor är därmed väldigt begränsade hos personalavdelningen. Det har lett till försämringar av våra medlemmars arbetsvillkor och i en del fall till beslut som kommunen fått dra tillbaka. Ett exempel är införandet av 4-veckors schema inom hela vård- och omsorg (utom personlig assistans). Från Kommunals sida sa vi att det här inte kommer att funka, men personalavdelningen lyssnade inte på oss. I efterhand visade det sig att denna modell inte alls funkade på väldigt många arbetsplatser och då fick arbetsgivaren dra tillbaka det. Så är det också med införandet av centralt schemastöd. Det funkar inte alls, men avsaknad av insyn i verksamheterna omöjliggör för arbetsgivaren att se det.

Sist men inte minst är personalutskottet problematiskt utifrån ett personaldemokratiskt perspektiv. Personalen har rätt till inflytande i politiska frågor via sina fackliga företrädare, som enligt kommunallagen har rätt att delta i nämndsöverläggningnarna. Även om de inte har rösträtt, så tjänar deras deltagande till att nämndspolitiker får chansen att lyssna på pesonalens åsikter. Personalutskottet är däremot ingen nämnd och personalen har därmed ingen rätt att via fackliga företrädare delta i överläggningarna. Det innebär att personalavdelningens tjänstemän kan lyfta sina synpunkter i personalfrågor framför politikerna i personalutskottet utan att stå oemotsagda. Vid flera tillfällen har det funnits felaktigheter i de underlag som pesonalavdelningen presenterat för politikerna i personalutskottet utan att det har funnits fackliga företrädare som kunnat påpeka det. Fackliga företrädare besitter ofta arbetsrättsliga kunskaper som matchar personalavdelningen, men som politikerna i personalutskottet går miste om då fackliga företrädare inte har rätt att delta. Denna möjlihet finns i nämnderna, men där fattas inte några personalpolitiska beslut längre. Tjänstemännens politiska inflytande har ökat med inrättandet av personalutskottet på bekostnad av personalens inflytande.

Från Kommunal Umeås sida var vi därför tydliga  med båda socialdemokratiska kommunalråden att personalutskottet spelat ut sin roll och att pesonalansvaret borde descentraliseras. Personalavdelningen har alltför stort inflytande och det är inte bra för främjandet av bra arbetsförhållanden. Lägg ner personalutskottet och ge nämnderna större inflytande i personalfrågor!

Ett medlemskap i facket är som ett medlemskap på gymmet

IMG_0851Igår när jag var på gymmet, kom jag att tänka på vad Michaela Leo, en kamrat från Norrköping, skrev en gång: ett medlemskap i facket är som ett medlemskap på gymmet: du blir inte stark av att bara sitta hemma, även om du betalar avgiften varje månad!

IMG_0852Det är klart att det är viktigt att vara med i facket. Ett passivt medlemskap är ju bättre än inget medlemskap alls. Fackets styrka ökar ju fler som väljer att gå med. Vilka löneökningar och andra förbättringar som facket får igenom i avtalsrörelser avgörs ju av hur många medlemmar som facket kan ta ut i strejk – eller andra stridsåtgärder för den delen – för att få arbetsgivarorganisationen att gå med på våra krav. En hög facklig anslutningsgrad är därför en förutsättning för att upprätthålla bra och rimliga löner på arbetsmarknaden. Detta har ju det privata näringslivet fattat, och de använder sitt politiska inflytande för att motverka det. Bland det första som den gamla borgerliga regeringen gjorde när den kom till makten 2016 var att – på beställning av näringslivet – göra det dyrare att vara med i facket genom att avskaffa skattereduktionen för fackligt medlemskap. Även a-kassan utsattes för angrepp. Avgiften höjdes genom att skattereduktionen togs bort och genom införandet av arbetslöshetsavgiften. A-kasseersättningen sänktes och det blev svårare att kvalificera sig för ersättning. Resultatet blev ett rejält medlemstapp. På bara två år lämnade 245000 medlemmar facket och organisationsgraden gick från 77% 2006 till 71% 2008.

IMG_0853Nuvarande socialdemokratiska regering har avskaffat flera av de försämringar som borgarna genomförde. Men fortfarande återstår att återinföra skattereduktionen för medlemskap i fack och a-kassa. Varför ska inte arbetarna ha ngn skattereduktion för medlemskap i fack och a-kassa, när arbetsgivarna får skattereduktion på medlemskap i arbetsgivarorganisation? Ska arbetsgivarna ha billigare avgift till arbetsgivarorganisation genom skattereduktion, så ska även arbetstagarna ha billigare medlemsavgift till arbetstagarorganisation genom skattereduktion. På detta sätt bidrar staten till en hög facklig anslutningsgrad som leder till en bättre löneutveckling i samhället och därmed högre skatteintäkter till kommuner och landsting: mer pengar till skola, vård och omsorg helt enkelt. Alla tjänar på det: såväl arbetarna som samhället. Vi ska inte ha ett skattesystem som är utformat efter arbetsgivarorganistionernas intressen!

Frågan var uppe på socialdemokraternas kongress förra veckan och facken fick igenom att partiet ska driva linjen att skattereduktion för fack- och a-kasseavgiften ska återinföras. Men detta är ju bara halva arbetet. Vi kan få igenom vilka beslut vi än vill i partiet, men så länge inte partiet kan bilda majoritet i riksdagen så tjänar inte detta till nånting. Valet måste vinnas för att desssa beslut ska bli verklighet. Som sagt är facket som ett gym: ingen blir stark av att enbart sitta hemma och betala medlemsavgiften. Att ha väldigt många medlemmar som betalar sin medlemsavgift är viktigt, men sen måste de också ut till valurnorna och se till att vinna valet.

Svar till AcadeMedia

IMG_0847Ni som följer mig på fb har nog sett att jag fick ett brev från företaget Hermods/Academedia 2 dagar före socialdemokraternas partikongress med en uppmaning att bidra till att stoppa välfärdsutredningens förslag att begränsa vinstuttagen inom den privata välfärdssektorn. Idag har jag mejlat ett svar till företaget, som jag även publicerar på min blogg:

 
Till: Christer.hammar@academedia.se

Hej!

Förra veckan fick jag ett brev från er med anledning av att jag hade valts till ombud till Socialdemokraternas kongress i Göteborg. I brevet skriver ni att välfärdsutredningens förslag riskerar att göra det svårare för er att bedriva er verksamhet och bidra till det livslånga lärandet. Jag vill börja med att tacka för brevet. Men ju mer jag funderar på det, desto fler likheter hittar jag mellan er och fabeln om hunden och köttstycket.

Hermods AB är en del av AcadeMedia, som beskrivs på er hemsida som Skandinaviens ledande utbildningsföretag. Det är samma bolag som figurerat på nyheterna för ett par veckor sen för att ha beslutat att lägga ner Plusgymnasiet i Malmö. Anledningen till nedläggningen är ”att intresset för skolan minskat bland sökande gymnasieelever och att det på så sätt inte gynnar skolans verksamhet.” Beslutet tas trots att bolaget gjorde vinster på 319 miljoner i fjol!!! Att de har råd att behålla skolan är därmed inget som påverkar beslutet, som enbart är grundat på det faktum att skolan inte anses vara lönsam utifrån vinsintresset.

Välfärdsutredningen föreslår att företag verksamma inom skola, vård och omsorg ska ha ett vinsttak på 7%, vilket är den genomsnittliga vinsten för tjänsteföretag. Idag gör välfärdsföretag vinster på 14%, vilket är dubbelt så högt. När ni skriver till mig att välfärdsutredningens förslag kommer göra det svårare för er att bidra till det livslånga lärandet, menar ni då att ni inte kan bedriva verksamhet om ni inte får göra mer vinst än 7%? Varför kan alla andra tjänsteföretag göra det men inte ni?

AcadeMedia var närvarande på socialdemokraternas kongress med en egen monter bemannad med personal som lobbade mot välfärdsutredningen utanför kongressalen. Företagets verksamhet finansieras av skattepengar, som betalas ut till företaget i syfte att ni ska bedriva utbidlning. Vi har inte betalat skatt för att ni ska använda dem till politisk lobbyverksamhet. Inte heller till marknadsföring. Och definitivt inte till att betala ut vinster på 319 miljoner till aktieägare.

Jag har svårt att se hur ni inte kan bedriva verksamhet med 7% i vinst. Ur det perspektivet är välfärdsutredningens förslag generösa, då det forarande tillåter er att ta ut vinster på skattepengar – vinster som dessutom ligger i nivå med resten av tjänstesektorn. Men detta räcker inte för er, utan ni vill ha mer.

Bakgrunden till att vinster i välfärdssektorn är på tapeten är de oerhört stora problemen som det orsakat. Vi vill inte längre veta av skolor som sätts i konkurs trots miljonbeloppvinster. Hade inte skolbolagen satt detta i systematik, hade inte den här diskussionen varit aktuell. Men det är ni själva som har orsakat problemet genom detta agerande. Ni är bara alltför blinda för att se det. Låt mig påminna om hur det gick för hunden i fabeln om hunden och köttstycket: genom att gapa efter för mycket, så förlorade den hela stycket.

Välfärdsutredningen som sådan behandlades inte på kongressen. Istället valde socialdemokraterna att gå längre: vi ställde oss bakom kravet att vinstjakten inom skola, vård och omsorg ska stoppas. Det blev ett enhälligt beslut.

//Alejandro Caviedes

Den påstådda s-revolten mot vinsttak visade sig vara en s-revolt mot vinstjakt

IMG_0727S-revolt mot Reepalus vinsttak – så löd rubriken till en nyhetsartikel från Dagens Industri (DI), som spreds av Svenskt Näringsliv i sociala media via deras facebooksida Värlfärdsfakta. Tunga s-toppar runt om i landet kräver nu att Löfven begraver förslaget, var inledningen till texten under rubriken (S)-revolt mot vinsttaket, som följde fb-inlägget som länkade till artikeln. Bilden av ett splittrat socialdemokratiskt parti där det pågick ett internt uppror mot förslaget att begränsa företagens vinstuttag inom välfärdssektorn, kom dock på skam i måndags när 350 ombud från samtliga 26 partidistrikt enhälligt beslutade på socialdemokraternas kongress att ställa sig bakom att stoppa vinstjakten inom skola, vård och omsorg.

För den som inte hängt med i debatten, så har företagen verksamma inom välfärdssektorn gjort en vinst på 14% de senaste åren, vilket är dubbelt så mkt som företagen inom hela den privata tjänstesektorn. Eftersom tillgång till skola, vård och omsorg är skattefinansierad, rör det sig alltså om övervinster på mellan 4,5 – 5 miljarder kr skattepengar som aldrig användes till vad de var avsedda till: skola, vård och omsorg (SOU 2016:78 s. 687). Hur det påverkar välfärden är det inte svårt att gissa. Eftersom välfärdstjänsterna regleras av lagstiftningen och ska ges efter behov, så kan inte företagen göra vinster genoma att höja avgifterna. Enda sättet är att skära ner på kostnaderna. Eftersom personalkostnaderna är den dominerade utgiftsposten, så är det genom lägre bemanning, sämre kontinuitet och lägre löneutveckling som de stora vinsterna kan göras. I en rapport från Kommunal, konstateras t ex att år 2012 så var den genomsnittliga grundlönen inom privat äldreomsorg 1900 kr lägre än inom kommunal äldreomsorg, och 2 år senare hade denna löneskillnad fördubblats till 2500 kr. Andelen deltider och visstidsanställningar är också högre inom privat äldreomsorg. Hur det påverkar kvalitén låter jag vara osagt, men den samlade forskningen är ense om att en tillräcklig bemanning är en av de viktigaste faktorerna som påverkar kvalitén (se t ex SNS’ forskningsrapport Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? s. 238-239). Den statliga utredningen har även konstaterat att vinstdrift inom välfärdssektorn har lett lägre bemanning och segregegation (se SOU 2016:78 s. 23).

IMG_0728Ilmar Reepalus förslag innebär inte ett totaltstopp för vinster i välfärden, utan snarare ett tak på 7%, vilket motsvarar vad företagen tar ut i vinst inom tjänstesektorn. Utifrån detta är det provocerande att det privata näringslivet ens protesterar mot förslaget. En del av dessa aktörer var på plats i Göteborg för att påverka socialdemokraternas kongress. Företaget Academedia, som via brev hade uppmanat ombuden att stoppa vinstbegränsningsförslaget, hade en egen monter. Det krävs mod att ens våga visa upp sig när de precis beslutat att lägga ner Plusgymnasiet i Malmö trots en vinst på 319 miljoner i fjol. Vart eleverna nu ska ta vägen är då inget de vägt in i sitt beslut. Även Capio och Vårdföretagarna var på plats och slösade bort sin tid på att bemanna en monter som i stort sett fick 0 besök.

Skolor som sätts i konkurs trots vinster i miljonbelopp, gynekologiska mottagningar som skär i kvinnors underliv i onödan, äldre som får ligga i blöta böjor, och vårdcentraler som måste läggas ner i glesbygden och förorter för att kunna ha råd med en överetablering av privata vårdcentraler i tätorten är företeelser vi inte vill se i Sverige. Det kräver att vi sätter stopp på vinstjakten inom skola, vård och omsorg! Den så kallade s-revolten mot vinsttaket, som DI och Svenskt Näringsliv spred bilden av, bestod av 1 finansborgarråd, 1 regionråd och 1 kommunalråd. Om dessa 3 kan beskrivas som en rad runga företrädare, eller en revolt, så kan man då undra vad 350 ombud som representerar partiets samtliga distrikt är för ngt. Man kan ge DI och Svenskt Näringsliv rätt i att det pågår en s-revolt, men till skillnad från vad de tror, så är den inte mot vinsttaket, utan snarare mot vinstjakten. Detta lär inte DI rapportera om.

Viktigt beslut som stärker bussförarnas anställningstrygghet

IMG_0692Inför socialdemokraternas kongress har Kommunal prioriterat 3 krav som vi jobbat intensivt med för att kunna få igenom. De tre kraven var (1) att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder, (2) att införa yrkeslegitimation för undersköterskor och (3) att den otrygga anställningsformen allmän visstid tas bort från lagen om anställningsskydd. Utöver det stödde Kommunal Handelsanställdas förbund krav på att arbetstagarens skydd mot uppsägning också ska gälla sysselsättningsgraden. Samtliga av dessa krav behandlades igår och man kan lugnt känneteckna gårdagen som väldigt lyckad utifrån facklig synpunkt: Kommunals prioriterade krav segrade.

Det har skrivits väldigt mycket i media om Kommunals prioriterade krav, men det finns en fråga som vi också fick gehör för men som har undgått massmedial uppmärksamheten. Den rör ett väldigt stort problem som drabbar många av Kommunals medlemmar inom kollektivtrafiken. Eftersom många kommuner och landsting har lagt ut busstrafiken på entreprenad, har bussförarnas anställningstrygghet urholkats. Varje gång som det blir entreprenadbyten, uppstår det en oro bland personalen i.o.m. att de aldrig kan vara säkra på om de får följa med till den nya arbetsgivaren. Denna fråga diskuterades igår på socialdemokraternas kongress och beslutet blev att socialdemokraterna i kommuner och landsting ALLTID ska ställa krav på personalövertagande vid kollektivtrafikupphandlingar. På så sätt ska inget bolag kunna vinna en upphandling om inte bolaget förbinder sig att överta personalen från den förra utföraren.

IMG_0707I Umeå har frågan varit allra högst aktuell. 2014 drev Kommunal sektion Umeå trafik kravet på personalövertagande i samband med att lokaltrafiken skulle upphandlas igen. På den tiden var jag ordförande för Kommunals socialdemokratiska förening och var själv med när frågan diskuterades på repskapet – högsta beslutande organ bland Umeås socialdemokrater. Vi var flera fackligt aktiva socialdemokrater som hjälptes åt i debatten och vann omröstningen. I förlängningen ledde detta till att kravet på personalövertagande kom med i förfrågningsunderlaget.

Nu när socialdemokraterna har kongress såg Kommunal sin chans att påverka socialdemokratin på nationell nivå. Förbundet skrev därför en motion med krav på att socialdemokraterna inom kommuner och landsting ALLTID ska ställa krav på personalövertagande vid kollektivtrafikupphandlingar. Denna motion skickades in till partistyrelsen från flera hål i landet av kommunalare som är medlemmar i partiet. Trycket i den här frågan var alltså starkt. Och nu kan jag gladeligen meddela att vi har segrat. Beslutet togs i enlighet med vårt förslag och det blev enhälligt. Nu måste socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting se till att detta verkställs. Ingen bussförare ska behöva bli uppsagd eller få en provanställning bara för att verksamheten får en annan utförare

Tillsammans är vi starka – så länge vi håller ihop är vi oslagbara! ;)

Veckans recept: patacones à la kommunalare

IMG_0558Julen närmar sig och för en gångs skull så har jag faktiskt handlat allt jag behöver i god tid. Varje år brukar jag vara i sista minut. Inte sällan har jag köpt julklappar på självaste julafton. Men inte i år! I år har jag skärpt mig. Jag har dessutom också bestämt mig för vad jag ska laga. Min fru och jag ska tillbringa julen tillsammans med hennes familj och då ska var och en ta med sig ngt att äta som vi sen ska dela. Jag kommer att göra mina spektakulära patacones à la kommunalare. Nedan är receptet för den som vill testa ngt nytt.

IMG_0560Det är svårt att förklara vad patacones är för ngt, men jag skulle beskriva det som friterade bananchips. Man brukar dock inte äta dem som snacks utan snarare som tillbehör till maten. Det är definitivt ingen julmat om jag ska vara ärlig. Jag brukar ha det till söndagsfrukost. På wikipedia så beskrivs den som en hors-d’œuvre som man äter i latinamerikanska länder. Hors-d’œuvre ska tydligen betyda ”lätta aptitretande smårätter”, fick jag lära mig idag när jag läste definitionen av patacones på wikipedia. Men hur det uttalas har jag ingen aning. Patacones har jag alltid brukat äta till fisken när jag käkar lunch på stranden i Colombia, men det blir också gott till julbordet.

IMG_0555Såhär gör man patacones då. Köp omogna kokbananer på Coop på stan. De finns inte på ICA såklart, för där finns det bara skit. Sen ska man ta bort skalet. Jag brukar slå bananen mot en hård yta, för jag hörde när jag var ung att det blir lättare att ta bort skalet efter att man gjort det. Jag fattar mig inte på logiken bakom detta, men det funkar. Sen så skär man bananen i skivor och så IMG_0561kastar man skivorna i en stekpanna med het olja. Snåla inte med oljan! Bananskivorna ska bada i olja! Efter ngn minut så blir de gula och då är det dags att ta ut dem igen. Då ska de plattas till! Jag brukar använda mig av två skärbrädor och en ren plastpåse. Jag lägger en bananskiva i plastpåsen och sen lägger jag den mellan två skärbrädor som jag trycker ihop mot varandra. Sen tar jag ut den platta skivan och kastar den i stekpannan igen så att den friteras. När jag ser att den verkar hård så tar jag ut den och då är den färdig. Låt den svalna och salta. Upprep proceduren med alla andra bananskivor du har kvar.

IMG_0553Man kan kombinera patacones med mkt. Jag brukar t ex äta patacones med kassava och en spansk skinka som kallas för jamón serrano, som man hittar i vilken mataffär som helst (vilket i och för sig inte betyder att man ska fara på ICA bara för det). Jag brukar även ha saltat avokado till. Det är gott. Hur man tillagar kassava har jag förklarat i ett tidigare inlägg, men jag kan ta om det här, så ni inte ska behöva leta. Man köper kassava på Coop på stan (prova att söka på ICA så ska du få se att det inte finns), tar bort skalet och sen så är det bara att koka den. Vattnet slänger man bort när kassavan är färdigkokt. Tydligen så innehåller den en glykosid som bildar blåsyra, som är giftig. Min mamma brukar skratta när jag berättar att det finns glykosid i kassavan. Hon säger att den sorten man köper på affären är helt ofarlig. Jag har då aldrig dött av det, så mängden glykosid är säkert obetydlig, men jag brukar kasta bort vattnet utifall. Ja just ja! Kassavan ska saltas såklart! Häll massa salt i vattnet medan den kokar. Man kan sätta smör på kassavan om man vill. Då är den godare!

IMG_0559Vill man så kan man också äta kokta ägg, stekt halloumi och en macka med aroniamarmelad till. Det är vad jag kallar för patacones á la kommunalare. Idén fick jag för ngn vecka sen när jag hade gjort patacones med allt möjligt och sen så såg jag att jag hade aroniamarmelad i kylen och blev sugen. Marmeladen fick jag av en okänd kommunalare i julklapp, så då döpte jag rätten till patacones á la kommunalare och den blev en succé! Så ni som inte är rädda att gå upp i vikt kan gärna laga det här! Ni kommer inte att ångra det! Gott som bara den!

PS: måste erkänna att mackan med aroniamarmelad inte är så julig utan den passar bättre till en vanlig söndagsfrukost. Men patacones kan man nog ha som förrätt till julmaten i alla fall.

Såhär lagar man sancocho

IMG_2504Det är inte ofta jag är så aktiv på helgerna, men igår var det ett undantag. Dels var jag ute på stan och kampanjade för LO och SAP, men framför allt har jag lagat massor med mat. Det blev ju en hel del matlådor till veckan. Att laga mat är bland det roligaste man kan göra en söndag kväll faktiskt.

I går har jag lagat sancocho, som är en skitgod soppa som mina föräldrar ofta lagade på helgerna när jag bodde i Colombia. Sancocho finns i olika varianter. Det finns hönssancocho, köttsancocho, kycklingsancocho etc. Man kan göra lite olika beroende på vad man gillar eller råkar va’ sugen på. Här hemma så är frun vegetarian, så jag kan inte ha kött. Istället så använder jag fejkkyckling i form av quorn, och det blir också gott.

IMG_2500Mycket av smaken kommer från alla rotfrukter och grönsaker som finns i soppan.  Man brukar ha potatis, majs, pumpa och kassava. Jag skulle faktiskt säga att dessa är huvudingredienserna. Jag har aldrig ätit sancocho utan vare sig pumpa, kassava, majs eller potatis. Men det är också vanligt att man har matbanan i den och ibland morötter. Här i Umeå hittar man kassava och matbanan på Coop Umeå City. Ingen idé att gå på ICA. Det är ju en skitaffär. Jag föredrar Coop alla gånger!

IMG_2501Ja, vill ni veta hur man lagar sancocho så ska jag berätta. Det första jag gör är att koka rotfrukterna i samma gryta utom kassavan. Kassava ska man koka separat, eftersom den egentligen innehåller en glykosid som bildar blåsyra, som är giftig. Man ska därför ta bort skalet och sen koka den. Vattnet slänger man bort. Sen när den är färdigkokt så kan man slänga in den i grytan tillsammans med de andra rotfrukterna som kokas. I samma gryta kan man koka majskolvar och morötter om man vill.

IMG_2505Medans grejerna kokar, kan man steka kyckling i en stekpanna tillsammans med lök, vitlök och koriander. Massor med koriander! Det kan aldrig blig nog med koriander. He i så mycket koriander som det bara går! Vissa brukar ha chili också. Jag brukar ha 2-3 chilifrukter, som jag steker tillsammans med kycklingen, men jag vågar inte längre bjuda svenskar på sancocho om jag har stekt kycklingen i chili. Här i Sverige brukar folk va ngt chilikänsliga. När jag köper stark sås till exempel, så är den alltid alldeles för mild för min smak. Och bjuder jag på sånt som jag tycker är milt, brukar folk klaga att det är för starkt. Så jag vågar inte längre ha chili i sancochon om jag ska bjuda folk, och den blir ändå god i alla fall. Vill man inte ha kyckling kan man steka quorn istället.

IMG_2502Sen när man har stekt kycklingen i lök, vitlök och koriander, så kan man slänga allt det i grytan där rotfrukterna kokar. Krydda med salt och oregano, samt släng in buljongtärningar. Höns- elle kycklingbuljong ska det vara om man har stekt kyckling, men är man vegetarian kan man ha grönsaksbuljong istället.

Ja… när allt är kokt så är det kokt och då är det färdigt. Man kan göra ris vid sidan om, om man vill. En del personer har ris i soppan och äter den sådär. Jag brukar ha avokado som tillbehör.

Ja.. är ni sugna på att testa ngt nytt så rekommenderar jag sancocho. Det är gott! Till efterrätt kan man fan äta en mango. Det är gott!

I år tittar jag inte på Idol

IMG_2498Igår var frun och jag bjudna på fest så vi kom hem sent. Det första jag gjorde när vi hade kommit hem, var att kolla på nyheterna. Jag var nämligen nyfiken på om Idol-deltagarna hade gått ut i strejk. Musikerförbundet har nämligen varslat om konflikt och den skulle starta igår kväll i samband med veckofinalen av Idol. Men tydligen har strejken skjutits upp.

Bakgrunden till konflikten är att FreemantleMedia, produktionsbolaget bakom Idoltävlingen, vägrar teckna kollektivavtal med facket. Företaget tvingar deltagarna att teckna anställningsavtal med urusla arbetsförhållanden. Deltagarna får en lön på 875 kr i veckan efter skatt och förbinder sig att vara ständigt tillgängliga för olika aktiviteter utöver tv-sändningar och repetitioner. Under tiden är deltagarna avstängda från rätten att studera eller ta annat arbete, och den schemalagda arbetstiden kan vissa dagar uppgå till arbetspass på 16 timmar. Trots att det handlar om anställningsavtal, står inte företaget för försäkringskostnaderna, utan det får var och en stå för själv.

Uppenbarligen handlar det inte bara om en tävling, utan om arbetsinsatser som drar in miljonbelopp i vinster till produktionsbolaget. Bolaget vägrar teckna kollektivavtal och därför har Musikerförbundet varslat om strejk som skulle startat igår, men bolaget har lämnat in en fredpliktsinvändning för att köpa sig tid, vilket gör att strejken skjuts upp. Bolaget har också samlat deltagarna och hotat att kasta ut dem som går ut i strejk. År 2016 alltså!

Musikerförbundet har fått massivt stöd från flera aktörer. Fackförbunden inom 6F (SEKO, Elektrikerna, Målarna, Byggnads och Fastighets) har meddelat att de är beredda att gå ut i konflikt för att stödja Musikerna. En tunnelbanestrejk kan utbryta inför finalen i Globen. I veckan har också såväl LO-styrelsen som Kommunals förbundsstyrelse uttalat sitt stöd till Musikerna. Däremot har ingen aktör gått ut och uttalat sitt stöd för Freemantle, vilket säger en hel del.

Från tidigare erfarenhet, så vet vi att allmänhetens stöd kan vara avgörande för möjligheterna att teckna kollektivavtal. Här i Umeå har flera restauranger tecknat avtal efter att det blivit offentligt uppmärksammat att de inte hade kollektivavtal. Några exempel är Guitars, Granö Beckasin och Sjöbris. De två sistnämnda tack vare att Kommunal Umeå genom facklig-politisk samverkan med socialdemokraterna lyckades få kommunen att anta en policy innebärande att den enbart anlitar konferensanläggningar hos aktörer med kollektivavtal. Att konsumenter bojkottar företag som inte kan vara seriösa nog att tillämpa schyssta arbetsvillkor kan därför vara minst lika viktigt.

För min del kan jag säga att i år tänker jag inte se på Idol, och jag är helt övertygad att vi är många som bojkottar programmet. Vi lever i 2000-talet och då ska inte företag tillämpa villkor som hör till 1800-talet! Det är skamligt att man utnyttjar ungdomar på det här sättet.