Alliansen, en politikerbur.

Bildandet av Alliansen hade ett särskilt syfte nämligen att öppna upp för C, L, KD och M att komma åt taburetterna, d.v.s. avsätta S och MP. Att partier med så mångfasetterad politik gick samman var ett vågspel men deras starka vilja att regera överbryggade svårigheterna. Under förra mandatperioden styrde Reinfeldt med järnhand. Det var bara att acceptera moderat politik eller försvinna. Visserligen fick småpartierna ett och annat fläskben att visa upp för sina väljare men det var i grunden moderat politik som dominerade. Tyvärr ledde den till ett ekonomiskt haveri.
Nu betyder ju Alliansens politik ett evigt kompromissande i synnerhet för de små partierna. Det betyder att en röst på C för att deras migrationspolitik lockar väljare kommer att innebära  i praktiken en röst på M då de som största parti knappast kommer att ändra sig. Även i andra frågor blir M dominerande om den splittrar Alliansen.
Man kan konstatera att Alliansen bidrar till sämre utveckling mindre reformer och ett evigt käbbel som tröttar ut väljarna och ökar politikerföraktet. Alliansens evigt kompromissande lurar väljarna och skadar landet.

Det moderna skogsbruket.

Den senaste tidens bränder har satt fokus på skogsbruket och dess metoder. Det har länge varit tillåtet att kalhugga och sedan plantera ny skog. Även utdikning torrläggning av myrar och våtmarker i stor skala var populärt på 1960-talet och framåt för att utöka planteringsbara ytor. Detta var metoder som det då moderna skogsbruket skulle använda.
Nu har nya rön vuxit fram av de erfarenheter som gjorts och det blir åter debatt om hur egentligen skogen skall skötas hållbart i framtiden. Även de omfattande skogsbränderna som drabbat oss kommer att bidra med nytt bränsle i debatterna.
Kalhyggens framtid bör debatteras då erfarenheterna inte är de bästa. Även nyttan med den efterföljande markberedningen kan ifrågasättas av olika anledningar. Även utdikningarna framstår numera som en åtgärd som saknade säkra beslutsunderlag men ändå tillämpades. Torrlagda ytor kan inte bevara fukt och det regn som faller ökar avrinningen till närmaste vattendrag. Vi behöver anlägga fler våtmarker i våra skogsområden.
Även skogsbeståndets innehåll behöver belysas ur brandskyddssynpunkt. Bara barrträd ökar brandrisken påtagligt medan lövträd verkar dämpande. Skogsägare bör därför anpassa sitt bestånd till riskerna då nu klimatförändringarna står för dörren. Varmare och torrare somrar är kanske något vi får vänja oss vid i framtiden och därför måste vi anpassa vårt skogsbruk. Forskningen inom området måste intensifieras så att åtgärder som vidtas blir välgrundade

Islams historia skrämmer.

I nutid har vi via media kunnat följa IS härjningar med våld, mord, våldtäkter och förstörelse. De har bekämpats framgångsrikt men de finns fortfarande kvar på vissa platser. Deras organisation lockar vilsna ungdomar och våldsbenägna personer.
Islams historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, ända till tiden då Osmanska Riket fanns. Deras härjningar under de sista åren liknar dagens IS. De halshögg kristna med svärd. Det var unga turkar som utplånade hela byar i akt och mening att införa islamska lagar och levnadssätt.
Turkiska regeringen med Erdogan vill inte erkänna detta folkmord på en och en halv miljon armenier, assyrier, syrianer, kaldéer, och greker som skedde 1915. Det är t.o.m. straffbart att nämna händelsen vid namn i Turkiet.
Detta folkmord liksom nazisternas illdåd under andra världskriget måste in i historieböckerna för att påminna framtida generationer om hur ondskan, med religiösa förtecken, kan drabba oskyldiga människor.

En dold välfärd växer fram.

Rot- och Rutavdrag är reformer som nyttjas i huvudsak av välbeställda familjer. Att anlita subventionerad arbetskraft för att avlasta de personer som vill göra karriär i arbetslivet har blivit allt vanligare. Många anser dock att de borde, med deras ekonomiska situation, ha förmåga att anlita arbetskraft utan subventionering.
Systemet utgör en dold välfärd som tycks utvecklas om Alliansen kommer till makten. De vill nämligen höja beloppet för rutavdrag till 75 000 kr/år. Annie Lööf t.ex. har en månadslön på ca. 150 000 kr/mån. och borde ha råd att anlita arbetskraft utan subventionering.
Arbetsgivarorganisationen Almega vill införa något de kallar en Hem-bransch. Omfattningen som är känd gäller matlagning, planering och anläggning av trädgård, grovstädning, hämtning av återvinning, inredning av hemmet, hustillsyn vid resa, skötsel och passning av djur m.m. Det bli m.a.o. en klar social uppdelning i samhället. De som har råd att köpa tjänsterna och de som utför tjänsterna och inte har råd.
Systemet hotar demokratin och alla människors lika värde i vårt land. De vill tydliggöra en uppdelning av samhället i rika och fattiga. Ett sådant system skall inte subventioneras med skattemedel.

I valtider florerar osanningar.

Nu försöker de politiska partierna att bli synliga och hörda. Ibland hamnar sanningen i skymundan i akt och mening att misstänkliggöra en politisk motståndare. Dock glömmer många att sanningen i ämnet ofta finns att läsa om på nätet och då uppstår ett löjets skimmer över budbäraren. Vissa partier som t.ex. moderaterna använder utnötningstaktiken i tron att ändå något skall fastna i läsarens hjärna. Tyvärr är nog läsarnas hjärnor så robusta att informationen rinner av och skapar i stället en misstänksamhet mot budskapens äkthet och budbärarens envisa upprepningar. Sin egen förträfflighet är budskapet trots att de miss-lyckades den senaste regeringsperioden.
Det finns också partier med politiker som har en religiös inriktning i aktuella spörsmål. Då skulle det normalt avspeglas i de värderingar som de ger yttryck för tycker man men tyvärr så visar dessa personer många gånger en känslokall attityd till människor i kris. Kärleksbud-skapet och/eller humanismen tycks inte ha slagit rot. Detta förhållande tycks gälla de som utbildats hos dåvarande Ulf Ekman i Livets ord.
I vissa partier som t.ex. SD finns den uppfattningen att allt ont har vi importerat så med en annan politik skulle det onda försvinna. Man ser inte problemen i det egna partiet utan det är alltid andra som bär skulden. Självförhärligande uppfattningar skapar blindhet och oförmåga att se problemen och möjligheterna. Politiker av den kalibern saknar tillräcklig kompetens.

Det är skolpengens fel.

Det borde vara dags att sluta debattera friskolornas vara eller icke vara. Vinsttak och kvalitet har varit dominerande ämnen i debatterna. På något sätt känns det som att man vill hitta en medicin som avhjälper problemet i stället för att utröna orsaken. Friskolornas intressen för skolverksamhet bottnar i det faktum att det finns ett ekonomiskt utrymme som är intressant för vinstbenägna företag.
Faktum är att det är skolpengen som ställer till det. Den tycks vara så väl tilltagen att den väcker riskkapitalbolagens vinstbegär. Att de har gjort vinster, stora vinster, är bevisat. Att dessutom få pengar i förskott för icke utfört arbete verkar lockande. Vilken annan bransch-/verksamhet har sådana säkra förmåner.
Det borde naturligtvis vara så vid en förändring att de faktiska kostnaderna för verksamheten skall ersättas i vanlig ordning. Utöver detta måste regelverket förstärkas, utövarens lämplighet skall prövas, och de ekonomiska kraven (buffertkapital) måste vara uppfyllda. Kvalitetskraven måste skärpas och att välja elever skall förbjudas. Skolinspektionens regelverk måste förstärkas och det fria skolvalet revideras för att förhindra ökad segregation. Även religiösa friskolor bör förbjudas.
Kravet på huvudmännen måste i fortsättningen vara väl fungerande skolor som förmedlar kunskaper till eleverna så att de klarar kraven. 

Bostadsrättsföreningarnas ekonomi.

En ekonom från Swedbank har granskat ekonomin hos 1000 bostadsrättsföreningar och påträffat stora brister i den ekonomiska förvaltningen. Det övergripande problemet är att föreningarna avsätter för lite pengar till underhållet av föreningens egendom. Det finns inga långtidsplaner för underhållet som får genomslag i budgeten utan avsättningens storlek blir ofta en fråga om utrymmet i budgeten och då uppstår det faktum att de bostadsrättshavare som bor nu för tillfället har för låga avgifter medan de som kommer om 5 – 10 år får betala kalaset. I sin utredning påtalar han behovet av avgiftshöjningar i storleksordningen 500 kr/mån för många föreningar och ända upp till 1000 kr/månad för de sämst skötta föreningarna.
Detta faktum har påtalats tidigare så det är inte någon direkt nyhet, möjligen är avgifts-höjningarnas storlek ytterst besvärande. För att råda bot på denna avart bör föreningarna därför kräva kvalitetssäkrad ekonomisk förvaltning av de företag de köper den ekonomiska förvaltningen av. Ekonomen måste ha tillgång till nödvändiga handlingar för att kunna bedöma om föreningen har långsiktig balans i ekonomin med alla inlagda poster på kostnadssidan och med tillgängliga poster på intäktssidan i budgeten. Då blir det budgetens kostnadssida som avgör intäkternas storlek, inte tvärtom, som ofta har tillämpats. Långtidsplaner för budget och underhåll bör upprättas löpande för att långsiktigt ha kontroll på ekonomin. Måste normala underhållsåtgärder finansieras med lånade pengar har avsättningen till underhållsfonden varit för liten, det kan vara en bra måttstock.
Avsättningens storlek till underhållsfonden måste vara behovsstyrd inte som ofta har tillämpats, budgetstyrd. Målet måste vara en verklighetsbaserad ekonomi för att säkerställa att bostadsrättshavarna betalar rätt avgift för sitt boende vid varje tillfälle.

Den radikala islamismen i Sverige måste stoppas.

Försvarshögskolan har presenterat en rapport som beskriver läget i Sverige. I rapporten framgår att antalet våldsbejakande islamister har tiodubblats. Ett allvarligt problem som behöver åtgärdas av både regeringen och organisationer.
Vi kan inte tillåta predikanter sprida sitt människofientliga budskap. Det måste till en kraftig motkraft ganska omgående då de till dags dato fått härja fritt. De sprider en lära som vi inte på något sätt kan acceptera. I stället bör det skapas förutsättningar att förbjuda förkunnandet och utvisa dessa ondskans män.
Svenska kyrkan har vid vissa tillfällen samverkat med muslimer. Man må tycka vad man vill om detta men det tycks drabba kyrkan då allt fler lämnar Svenska Kyrkan. Det som är ytterst förvånande är att muslimerna inte tar kraftigt avstånd från alla avarter inom islam samt terrorhandlingar i religionens namn. Detta skapar misstänksamhet mot islam och därmed

Umeå kommun satsar på välfärden.

Kommunalrådet har uttalat en klar inriktning av kommunens politik de kommande åren. Det blir mindre skrytprojekt och mer välfärd, ett välkommet besked. Nu gäller det att fördelningen blir så bra som möjligt då det finns brister på flera områden. En klar inriktning av politiken inför kommande val alltså. Det kommer att bli ett stadigt köttben för moderaterna som ju vill minska på välfärden enligt Kristersson. Skiljelinjerna blir tydligare för väljarna i en allt suddigare politisk karta. I dag ligger mitten öppen och det blir allt trängre på högerkanten.
Den eviga frågan om skattesänkningar, som är moderaternas mantra, har varit en evig följetong ända från Gösta Bomans dagar. Jobbskatteavdragen har varit en framgång för de som redan har tillräckligt. Tyvärr kan man säga att moderaterna är bäst på att försämra för statskassan och för de som redan har det sämst. I höger-kretsar ger det säkert pluspoäng.

Nu får det vara nog.

Skjutningarna fortsätter och medborgarna vågar snart inte gå ut p.g.a. risken att träffas av någon förlupen kula. De kriminella gängen håller på att ta över samhällen speciellt i förorterna runt våra storstäder. Nu måste det ske någonting radikalt. Regeringen måste sluta prata om skärpta straff och fler poliser för det leder ingenvart.
Nu krävs det handling. Upprätta en tillfällig lag som ger polisen rätt att fängsla /internera de kriminella personerna de redan känner till upp till ett år. Det ger polisen rådrum i det fortsatta upprensningsarbetet. Regeringen är skyldig att skydda medborgarna mot ligister och skurkar.
Utvecklingen inom polisen med många avhopp beror till en del på utvecklingen inom den kriminella världen. De tillåts härja fritt med sina uppgörelser som då skapar miljöer där poliser ofta blir utsatta för livsfarliga situationer. Politiker bör fråga sig vad samhället bör göra så att polisyrket inte innebär att de ibland får offra sina liv. Det är inte särskilt lockande att vara polis idag när kriminella gäng verkar få härja utan att bli nämnvärt störda. Arbetsmiljön för poliserna måste avsevärt förbättras för att locka tillbaka avhoppade poliser och för att göra polisyrket mer attraktivt.