Våldet och morden i Sverige.

Vi måste få stopp på kriminaliteten. Den har vuxit sig starkare med åren och farligare och allt fler mord sker nu på öppen gata. Samhället måste agera nu, inte nästa år.
De kriminella gängen måste punktmarkeras och avlyssnas. Deras försörjningskanaler måste identifieras och stoppas. De som hjälper de kriminella gängen skall åtalas. Överhuvudtaget måste rörelsefriheten för de kriminella gängen minskas till ett minimum med hjälp av tillgängliga övervakningsmetoder. Förvaring under viss tid kan vara en metod.
Polisen måste personellt förstärkas med förslagsvis duktiga väktare som kan snabbutbildas för att bistå polisen och det måste ske nu, inte nästa år.  I domstolarna måste anonyma vittnen tillåtas framträda för att få fast brottslingarna. De kriminella har fått alldeles för stort spelrum, nu måste de stoppas.
Människor som sökt skydd i vårt land och som begår brott skall utvisas efter fastställd dom.

Det gamla bondesamhället.

På 1940- och 50-talet var det gamla bondesamhället som präglade tillvaron för många. På den tiden var det bönderna med sina jordbruk som hade en dräglig tillvaro då mycket av maten kom från det egna jordbruket. Det var också bönderna som på den tiden var den tidens borgare. De hade resurserna, jorden, skogen och boskapen.
En annan typ av jordbrukare på den tiden var torparna som ägde en bit jord som kunde föda ett par kor. För att kunna bruka jorden anlitade de oftast en bonde för arbetet som då hade häst och redskap. För det arbetet fick torparen betala. Man kan förstå att de många gånger hade det ytterst knapert i sin vardag.
En annan verklighet hade arbetarna, de som ingen jord hade. De var hänvisade till skogsarbete och daglönade arbeten förutsatt att det fanns. För att dessa människor skulle överleva startade staten AK-arbeten (nödhjälpsarbeten) som en hjälp i nöden. Det var arbetsuppgifter av skilda slag till ytterst låg lön men det var ändå lite hjälp i nöden.
Detta står i stark kontrats till dagens svenska samhälle. Vi lever i ett överflöd som inte människorna klarar av att hantera. Det är ett slöseri med resurserna som ingen mår bra av. Det skapar också ett fusk samhälle då hushållning numera är ett okänt begrepp för många människor. Den eviga tillväxten tycks vara en självklarhet för många. Dock måste vi konstatera att medaljen även har en baksida som vi så småningom kommer att bli varse då jordens resurser inte är oändliga. Som vi lever behöver vi snart ett nytt klot att förstöra.
   Den miljöförstörelse vi har åstadkommit under många år visar nu på resultatet. Jorden reagerar med naturkatastrofer på vårt sätt att leva så nu måste förnuftet sättas i främsta rummet. Det gäller faktiskt vår överlevnad.

Fusket breder ut sig.

Vi har skapat ett samhälle som ”tillåter” fusk på alla nivåer. Vare sig det gäller bidragsfusk, fusk med reseräkningar och resor eller utförsäljning av allmännyttan till reapriser så är det stöld från statskassan som pågår inför öppen ridå. Vad gör samhället? Ja nästan ingenting. Det blir sällan några påföljder utan det mesta får passera.
   De som utmärker sig är politiker från moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna. En del har fått lämna den politiska arenan medan andra fortsätter. Hoppas att det dåliga samvetet någon gång drabbar de skyldiga.
   Ansvariga för kontrollen av fakta i ställda krav måste skärpa reglerna avsevärt då många ersättningar borde ha stoppats i och med de underlag som presenterats. Regeringen måste skärpa kontrollen på alla nivåer annars bidrar staten till fortsatt fusk. Regeringen måste värna om skattesystemets legitimitet och kvalitetssäkra hanteringen av skattemedel.

Umeå kommuns ekonomi

Arbetarpartiet har i ett utskick kommenterat kommunens ekonomi i dystra ordalag. Nu har även centerns gruppledare Mattias Larsson uttryckt oro över kommunens ekonomiska situation. Det borde rimligen vara fler politiker som kommenterar den ekonomiska situationen.
Om nu ekonomin befinner sig på ett sluttande plan borde kommunledningen informera medborgarna och lämna förslag på åtgärder. Kostnaderna har skenat så det gäller att genom åtgärder minska på kostnadssidan och öka på intäktssidan. Vi vet att moderaterna vill sänka skatten en direkt felaktig åtgärd i nuvarande situation.

Tänkbara sparåtgärder:
Kommunledningen bör göra en organisationsöversyn i syfte att effektivisera verksamheterna. Utbetalningarna från kommunen och bolagen bör löpande granskas effektivare.
Behovet av tjänsteresor bör granskas, motiveringskrav införs.
Lägenheterna i Hemavan bör säljas ut snarast. Kommunen skall inte med skattepengar konkurrera med privata näringar i Tärna – Hemavan. Pengar till personal- och friskvård bör fördelas lokalt i Umeå så att det kommer alla till del.
Utförsäljning av fastigheter som inte behövs för kommunens verksamheter.
Driftkostnader generellt bör granskas.

 

Är kommunala tjänstemän korrupta?

I TV programmet Uppdrag Granskning har vi informerats om hur blufföretag lurat kommunala tjänstemän att köpa förbrukningsvaror till höga priser. Genom mutor och hot har de lyckats få ansvariga tjänstemän att köpa varor i otroliga mängder och till skyhöga priser. Hur detta har kunnat ske utan att ansvariga har reagerat är en gåta.

Avslöjandet väcker frågor om hur det egentligen står till med kommunernas hantering av våra gemensamma skattemedel. Har vi korrupta tjänstemän i förvaltningarna eller hur ska skattebetalarna tolka det som har hänt.

Politikerna måste nu tillsätta en utredning som ser över gällande regelverk för någonstans finns det uppenbara fel eller luckor i systemet. Det brådskar.

KD i stormens öga.

I valdebatterna avslöjas en del känsliga ”hemligheter” som varit förborgade sedan länge. Att de kommer upp till ytan beror oftast på människor som vill veta lite historia. För att exemplifiera påståendet är KD:s historia en skickligt dold hemlighet som kanske partiledningen inte känner till eller så vill de inte kännas vid den. I valtider så kan dessa hemligheter avslöjas i hetsiga debatter.
   KDS, Kristen demokratisk samling, bildades 1964 av Levi Petrus, den legendariske pingstpastorn. En av de som skrev partiprogrammet var f.d. nazisten Harald Ljungström, en accepterad person inom KDS. Levi Petrus hade en tveksam inställning till nazismen men sade vid något tillfälle att: Nazismens aktiviteter för att undvika smutslitteratur och moralupp-lösande film med mera var det ju inte något ont uti. Det var ju snarare det som gjorde att även kristna stödde deras program.
Jimmy Åkesson SD och Ebba Busch Thor KD har att vidkännas snarlika historiebeskrivningar. De bruna ränderna finns där som ett ok att bära nu och i framtiden
   I valdebatterna har EBT intagit en påtagligt stridbar och onyanserad hållning. Sanningen har inte alltid varit i främsta rummet och oresonliga angrepp på politiska motståndare har varit legio. Hon har ett drag av Ulf Ekmans (Livets Ord) retorik. ”Du ska lyssna på mig”

RUT- och ROT- avdrag är bidrag.

Varje år satsar samhället miljarder på att städa hem i rika områden. Alliansen och SD går till val på att öka bidragen ännu mer.
Inför höstens riksdagsval utlovar Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet krafttag mot vad de kallar för bidragsberoende. Enligt Moderaternas partiledare Ulf Kristersson vill hans parti sätta “välfärd före bidrag. Men detta gäller inte alla typer av bidrag. För samtidigt som de borgerliga partierna vill villkora och begränsa samhällets stöd till sjukskrivna och arbetslösa, vill samma partier satsa miljarder på RUT.
Sedan RUT-avdraget infördes av Alliansregeringen år 2007 har bidraget blivit en allt större börda för de svenska skattebetalarna. 2010 spräcktes miljardvallen och sedan 2014 har subventionerna legat på över 3 miljarder kronor varje år. Enligt Skatteverkets statistik stiger kostnaderna i snabb takt. Förra året kostade RUT-avdragen mer än 4,6 miljarder kronor.
Alliansen vill sänka skatterna. Dessutom vill de ha bidrag för RUT- och ROT-tjänster. Det är ingen hejd på bidragen som de ju egentligen vill minska. Det gäller att hänga med i svängarna.

Klas Viberg

Företagsklimatet i vårt land.

De små och medelstora företagen i Sverige är motorn för tillväxt och jobbskapande. Därför är företagsklimatet en viktig faktor att ta hänsyn till när regeringen formar sin politik. Nuvarande situation är kanske inte den bästa. Visserligen snurrar hjulen under nuvarande högkonjunktur men det kommer en lågkonjunktur lika säkert som amen i kyrkan och då gäller det att stå rustade. Det är då företagens pålagor kommer att kännas extra tunga och kan leda till upp-sägningar. Av den anledningen bör pålagorna begränsas. Regeringen måste se sig omkring i världen och idka lite benchmarking. Hur ser företagsklimatet ut i andra jämförbara länder som vi konkurrerar med?
Att stimulera jobbskapande företag är oftast lönsamt. Att skapa jobb åt arbetslösa är en dyr åtgärd för staten så det gäller att välja väg. Sverige bör vara ett land som gynnar företagandet då det är det som skapar förutsättningarna för vår välfärd.

Socialdemokraternas eftervalsdebatt.

Fördelningen i Sveriges Riksdag blev 144 mandat till de rödgröna och 143 mandat till Alliansen samt 63 mandat till SD. Det är en borgerlig övervikt i Riksdagen som de rödgröna måste förhålla sig till.
   För S del bör resultatet analyseras noggrant. Överströmningen till SD är ytterst besvärande särskilt LO-medlemmarnas val av parti. Det råder ett missnöje bland väljarna som resulterat i detta ras. Det återstår ett omfattande arbete för att utröna orsakerna.
   För S är det lag och ordning, sjukvården och skolan som kan betraktas som de frågor där kritiken varit hårdast. Även skatterna har kritiserats.
   Det hjälper inte att höja straffen för de kriminella utan det behövas handfasta åtgärder som ger resultat. Att folk bli skjutna på öppen gata år efter år är helt oacceptabelt.
   Sjukvården är ju Landstingens huvudvärk men regeringen är ytterst ansvarig. Dagens situation måste förändras till det bättre. Det är flera människor idag som behöver vård men landstingen klarar inte av personalfrågorna. De är ständigt underbemannade p.g.a. av en mycket dålig personalpolitik.
   Skolans problem verkar fortsätta p.g.a. politikernas oförmåga att rätta till felen. Alla vet felen men det görs för lite, alldeles för lite. Kommunerna klarar inte av skolan.
   Det måste ske än radikal förändring av skatteuttaget för att människorna skall känna att skatterna känns rättvisa och fördelningsmässigt riktiga. Lyxvaror och konsumtion måste beskattas hårdare. Vidare bör fastighetsskatten återinföras.

Den svenska skolan, ett politiskt haveri.

I valrörelsen var inte skolan huvudämnet fast den borde ha varit högst på dagordningen. Problemen i skolan med många underkända tycks ha blivit en accepterad situation då den tillåts fortsätta. Trots att det finns uppenbara bevis på bristerna som orsakat haveriet så står politikerna handfallna. Prat, prat men lite verkstad.
Vi kan dock konstatera att Liberalerna vinner anhängare för sin skolpolitik. Den pekar på vad som måste göras för att åstadkomma förändringar och som hjälper elever och lärare nå målen.

Några förslag:

  • Vi måste återgå till katederundervisning med lärare alla timmar.
  • Arbetsmiljön måste avsevärt förbättras.
  • Ordningen i klassrummet måste förbättras för att uppnå studiero.
  • Stökiga elever flyttas till hjälpklass.
  • Mobiltelefonerna under lektionerna måste förbjudas.
  • Skadegörelse av elever bör ersättas av föräldrarna.
  • Det måste finnas ett regelverk som alla måste känna till och följa.

Vi måste tyvärr konstatera att välfärdslandet Sverige har en skola som inte fungerar. En relevant fråga som kan ställas är om välfärden har eroderat skolan på uttalade krav, ordning och studiero. Skolledningen måste återta ledarrollen och våga ta konflikter i skolan. Buset får inte förstöra lektionstimmarna.
Centralt är det undfallenheten att agera från politikernas sida som förstör framtiden för vissa elever vilket är mycket allvarligt.