Moderaternas vägval.

Moderaternas vingliga färd genom åren har kostat partiet förluster i form av förtroende, tillit och visioner. De som följt partiet från Gösta Bomans dagar och framåt har upplevt en ytterst vinglig färd. Reinfeldt och Borg är väl de politiker som bäst har demonstrerat ett partis uppgång och fall. Därför har nuvarande partiledare en svår uppgift att återskapa förtroendet för partiet genom att staka ut en ny hållbar och trovärdig färdriktning. Partiets lek med namnbyten och konstiga tillägg har enbart skapat ett löjets skimmer. Att helt plötsligt kalla partiet för det enda arbetarpartiet är närmast skrattretande och visar på desperata politiker, för när har moderaterna värnat om arbetarnas väl och ve, aldrig någonsin. Att förra partiledningen lyckades förstöra ekonomin och tilltron till partiet var tragiskt då det samtidigt drabbade många människor i välfärdssektorn.
Nu måste partiledningen komma upp på banan igen och sluta leka. Moderaternas rätta ideologi måste åter bli känt för väljarna och bör inte döljas. Partiets politik måste bli känt för alla väljare innan valet.

Moderaternas vägval.

Moderaternas vingliga färd genom åren har kostat partiet förluster i form av förtroende, tillit och visioner. De som följt partiet från Gösta Bomans dagar och framåt har upplevt en ytterst vinglig färd. Reinfeldt och Borg är väl de politiker som bäst har demonstrerat ett partis uppgång och fall. Därför har nuvarande partiledare en svår uppgift att återskapa förtroendet för partiet genom att staka ut en ny hållbar och trovärdig färdriktning. Partiets lek med namnbyten och konstiga tillägg har enbart skapat ett löjets skimmer. Att helt plötsligt kalla partiet för det enda arbetarpartiet är närmast skrattretande och visar på desperata politiker, för när har moderaterna värnat om arbetarnas väl och ve, aldrig någonsin. Att förra partiledningen lyckades förstöra ekonomin och tilltron till partiet var tragiskt då det samtidigt drabbade många människor i välfärdssektorn.
Nu måste partiledningen komma upp på banan igen och sluta leka. Moderaternas rätta ideologi måste åter bli känt för väljarna och bör inte döljas. Partiets politik måste bli känt för alla väljare innan valet.

Islam, en religion med många ansikten.

Vi har genom åren upplevt Islam som en mångfasetterad religion med många olika grenar. I Sverige är det främst muslimer, sunni och shia, som dominerar. Sammankopplingen med terror är en vanlig uppfattning i vårt land. Sant eller falskt är svårt att ha någon klar upp-fattning om. Vad som förstärker den uppfattningen är att muslimerna sällan tar avstånd från utförda terrorhandlingar något som skulle ge svenskarna en klarare bild av situationen.
Förutom terrorn möter vi hedersrelaterade mord och maktstrukturer som är skrämmande i våra ögon. Männens makt över kvinnorna som tar sig olika yttringar är för oss otänkbart i vårt moderna samhälle. I många stycken upplever vi att muslimska kvinnor lever under slav-liknande förhållanden. Utifrån vårt perspektiv är muslimske mannen den svagare parten då han måste använda religionens maktmedel i parrelationen. Att en far kan mörda sin egen dotter av en anledning som kan hänföras till familjehedern är för oss svenskar fruktansvärt och måste leda till åtal, livstids fängelse och utvisning.

AB Bostadens utförsäljning av bostäder.

I den pågående debatten om anledningarna till utförsäljningen förekommer det en del märkliga påståenden. En av anledningarna skulle vara att Bostaden då skulle få in pengar för att kunna utföra underhållsarbeten i befintligt bestånd i annat fall skulle bara akuta underhållsåtgärder kunna utföras.
Att tvingas sälja bostäder för att få pengar till löpande underhåll verkar mycket märkligt. Om det är så tar Bostaden ut för låg hyra för i hyreskalkylen bör det ingå en post för underhåll av bostaden. Om den finns så är det andra orsaker till att det inte finns medel fonderade för underhåll. Borde kanske granskas noggrannare av revisorerna.
Utförsäljningen som sådan kan naturligtvis diskuteras. Om det enbart är behovet av kapital som styr beslutet borde frågan utredas vidare. Att sälja ut allmännyttan är ytterst kontroversiellt. Ett kommunalt bostadsbolag utgör en garant för att hyrorna hålls på en rimlig nivå och utgör en motvikt mot en fri hyresmarknad som en del borgerliga politiker före-språkar. Därför kan det var bra om kommunen har en policy som vägledning vid ev. kommande beslut.

Återförstatliga skolan.

Hur många bevis måste vi ha på att skolan i nuvarande form inte fungerar. Att kommunalisera skolan blev inget lyckat projekt. Tillsammans med privatiseringen har vi fått en skola som inte förmedlar kunskaper till eleverna enligt uppställda krav. Kommunaliseringen har bevisligen inte fungerat. Vi kan se att kommunerna inte klarar av att vara huvudmän då de har så många andra områden som kräver insatser. Dessutom har skillnaderna mellan skolorna ökat till en oacceptabel nivå.
I skolan har resultaten försämrats. Vi har fått en kraftig betygsinflation, sjunkande lärartäthet och ökad skolsegregation till följd av privatiseringen. Därför bör skolan förstatligas och privata skolor samt fria skolvalet avskaffas.
Privatiseringen som enligt Carl Bildt, dåvarande statsminister, skulle ge oss världens bästa skola har kommit på skam. Den har inte gett oss ökad effektivitet, bättre kvalitet eller lägre kostnader. Istället har skolan blivit en handelsvara med vinstintresset i fokus och det kan inte ge oss världens bästa skola.

Bostadsbyggandet måste öka.

De skenande bostadspriserna beror helt och hållet på bostadsbristen som i sin tur beror på politikernas underlåtenhet att planera och skapa förutsättningar för mer byggande. Detta var speciellt påtagligt under alliansåren då bostadsbyggandet låg på orimligt låg nivå. Deras recept var att marknaden skulle sköta bostadsbyggandet men det fungerade inte alls. Då det är efterfrågan som styr prisutvecklingen så är det i slutändan politikerna som bär skulden till dagens situation.
De som nu drabbas av det politiska misslyckandet är brukarna, hyresgästerna och bostadsrättshavarna. De får betala orimligt höga kostnader för sitt boende samtidigt som de får leva med risken för en bostadsbubbla. Byggandet har visserligen ökat men takten är för låg. Nu måste regeringen trycka på gasen för att påskynda byggandet. Den ekonomiska utvecklingen på bostadsmarknaden är ett hot som måste avvärjas med alla till buds stående medel annars drabbas brukarna och samhällsekonomin hårt vid ett eventuellt haveri.

Kan välfärden bli för dyr?

Fortsatt utbyggnad av den svenska välfärden kostar skattemedel varje år. Många frågar sig om det finns en bortre gräns för vad den får kosta. Till syvende och sist beror det på viljan att betala skatt som kommer att avgöra frågan. Moderaterna vill ha försäkringslösningar, d.v.s. var och en får bestämma vilka försäkringar man vill ha. Då blir det de med låga inkomster och arbetslösa som drabbas, samma situation som i USA. En samhällssyn som är direkt kopplad till den egna ekonomiska situationen.
De flesta svenskar har bra inkomst idag, det finns mycket pengar i omlopp, bra eller dåligt kan alltid diskuteras. Dock kan köpglädjen bli för stor och då får vi en besvärande överkonsumtion som kan leda till en negativ reaktion som exempelvis en bostadsbubbla och miljöpåverkan. Även inställningen till välfärden kan från vissa välbeställda grupper i samhället bli direkt negativ och då uppstår skattefiffel, flyttning av pengar till skatteparadis m.m. Politiskt kan denna inställning få anhängare som i maktställning kan dränera statskassan och den vägen hejda kostnadsutvecklingen i välfärden, en broms alltså. Det har praktiserats.
Vi har en besvärande situation inom välfärdssektorn med missbruk och fusk i stor omfattning som måste stävjas och beivras. Varje förmån som tillkommer blir genast föremål för fusk och bedrägerier. Därför måste det tillsättas ett kontrollorgan som aktivt genomför löpande kontroller av både myndigheter och bidragstagare.

Personalens inflytande i företag och offentlig sektor.

Ett företag bör utvecklas och förbättras hela tiden. Ett ständigt pågående förbättringsarbete höjer kvaliteten på produkter och tjänster och därmed konkurrensförmågan. Att ta tillvara personalens kunnande borde vara en självklarhet om man vill utveckla verksamheten. Att stimulera samarbete och att lyssna på personalen är en mycket lönsam åtgärd. Medarbetare idag är ofta välutbildade och det bör företagen dra nytta av genom samarbete och rätt personalpolitik. Personalens delaktighet blir alltmer en viktig parameter i ett företags framgångar. Det kräver dock att ledarskapet moderniseras.
Moderniseringen av arbetslivet gäller alla former av företagande. Gamla förlegade strukturer gör företagen ineffektiva och tråkiga. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön bör därför prioriteras.

Annie Lööf (C), trovärdigheten sviktar.

Lööfs miljöpolitik är inte entydig. Hon har hög trovärdighet i media men vid en granskning så driver hon på i fel riktning. Egentligen vill Centern att Sverige skall sänka sina klimat-ambitioner men det är inte så många som vet. Frågor som är aktuella är koldioxidlagringen, flygskatten och kilometerskatten för lastbilar där Centerns trovärdighet sviktar betänkligt när det gäller att försvara miljön. Hänsyn till skogsindustrin tog överhanden. Att miljöhänsynen inte räckte längre borde komma till allmänhetens kännedom. Medias underlåtenhet att rapportera får underbetyg. Annie Lööfs miljöpolitik bör granskas och offentliggöras.
Centern har idag höga opinionssiffror. Det beror inte på att de har en bra politik utan på att andra partier, främst moderaterna, krisar. Företrädare för partiet har nu massor av idéer som de vill genomföra och anklagar socialdemokraterna för en dålig landsbygdspolitik. De borde istället fråga sig själva vad de gjorde under Alliansåren.
Annie Lööfs besök i Sollefteå med anledning av nedläggning av BB syftade bl.a. till att visa sitt stöd för ockupanterna. Hon ansåg att BB borde ha kunnat vara kvar. Att det stora under-skottet i Landstingets ekonomi krävde kraftåtgärder efter Alliansens ekonomiska haveri den senaste mandatperioden verkade inte bekymra Lööf. Det passar liksom inte in i hennes retorik och självkritik är ett främmande ord för henne. I den senaste partiledardebatten anklagade hon Stefan Löfven för att de som skall föda barn i Sollefteåområdet får göra det i bilar och det är socialdemokraternas fel. Hur oärlig får egentligen en partiledare vara?

Tiggarna i Sverige

Under många år har vi haft tiggare från Rumänien och Bulgarien sittande utanför entréer till affärer och på ställen där mycket folk passerar. Det är en ovanlig syn i vårt land och med vår levnadsstandard. Att människor skall behöva tigga för sitt uppehälle är beklämmande och visar på en skrämmande människosyn hos vissa ledande personer på olika nivåer.
Vi har ett EU som ger stora summor pengar till Rumänien och Bulgarien årligen men kollar inte hur de hanterar sina medborgare. Vi har politiker i Sverige som bara pratar och vågar inte ta beslut och driver heller inte frågan i EU. Det handlar ju faktiskt om människor vars levnadsvillkor måste förbättras. Det är på tiden att den sociala delen i EU börjar fungera. Den har varit eftersatt länge nog.
Det måste till en långsiktig lösning för dessa människor i deras hemländer och det måste innebära att EU ställer ultimata krav på regeringarna annars får de inga bidrag. Tiggeri bör förbjudas i Sverige för att motarbeta människornas utsatthet och förnedring. Kriminalitet förknippas idag med organiserat tiggeri av ligor som skor sig ekonomiskt och det måste stoppas.