Den kommunala ekonomin

Alla förstår att kommunen har begränsade resurser. Skattemedlen skall räcka till många olika verksamheter så det gäller att fördela resurserna någorlunda rättvist. Det kan vara svåra överväganden som måste göras då behoven varierar. Många anser att vård, skola och omsorg är områden som berör de flesta i samhället så därför bör de prioriteras i den kommunala budgeten.
Det kan vara en svår balansgång då även andra verksamheter kräver resurser men det borde finnas en strategi för hur kommunen skall fördela resurserna. Att helt plötsligt bygga en idrottshall utan att höja skatten eller låna innebär att andra verksamheter drabbas av besparingar och det är icke acceptabelt.
När det gäller vård, skola och omsorg borde de verksamheterna fredas i den kommunala ekonomin för att tillgodose medborgarnas behov och uppfylla de krav som kommunen har att leva upp till. Nya kostnadskrävande projekt måste finansieras fullt ut med lån eller skattehöjningar.

Krav vid FN – uppdrag bör tydliggöras.

Det var med bestörtning vi tog del av Uppdrag Gransknings reportage från Kongo Kinshasa. Övergrepp mot barn och kvinnor tycks ha varit legio. När Anders Kompass larmade om en rapport som han överlämnade till Frankrike då deras soldater utfört övergreppen blev han utfryst av FN och tvingades lämna sin tjänst. Ett personangrepp av sällan skådat slag. Höga FN-tjänstemän ägnade sin tid åt att försöka avskeda Kompass i stället för att hjälpa de misshandlade barnen. Det som har skett är en praktskandal av onormala dimensioner. I efterhand har en fristående expertgrupp granskat fallet och där frias Anders Kompass helt.
Ansvariga i FN bör avskedas omedelbart och åtalas.
Unicef som skall se till att barnen skyddas var ett stort skämt. Även här måste ansvariga ställas till svars
FN:s högsta ledning vid den tiden bör också ställas till svars för underlåtenheten att ingripa.

Umeå kommuns organisation

Det tycks råda en påtaglig oordning när det gäller upphandling av varor och tjänster inom kommunen. Många tycks av någon anledning besitta rätten att göra upphandlingar utan att ha tillräckliga kunskaper. De senaste åren har exemplen duggat tätt och de beskrivna fallen har förvånat många.
Sist i raden är avtalet med Glasmästeriet i Umeå. Kommunen träffar avtal medan tjänstemän gör upphandlingar på sidan om. Det är ytterst anmärkningsvärt och oseriöst. Nu säger en tjänsteman att det kan vara svårt att förmedla ingångna avtal till alla inom en så stor organisation. Man häpnar. Uttalandet tyder på en påtaglig oreda inom kommunförvaltningen som kostar kommunen pengar.
Ansvariga bör fundera över sina tillkortakommanden och med kraft genomföra en total genomgång av upphandlingsrutinerna samt namnge de personer som har befogenheter att göra upphandlingar. Dessa personer måste då utbildas. Det är ytterst angeläget att kommunen behandlar företag och entreprenörer seriöst och med respekt.

Brottsligheten ökar i vårt land.

Idag undrar många vart vi är på väg. Samhällets skydd av medborgarna håller på att krackelera. Folk mördas på öppen gata, misshandel av oskyldiga människor sker öppet, kriminella gängbildningar härjar fritt, blåljuspersonal misshandlas när de skall hjälpa utsatta människor m.m. Vi håller på att få ett gatans parlament som styr samhällen.
Vad gör myndigheterna? Ja polisen gör vad de kan efter givna förutsättningar men de klarar inte av att stävja och ta fast förövarna då de har för lite resurser. Brotten har ökat lavinartat men polisens resurser har inte ökat i motsvarande grad.
Politikerna måste börja inse allvaret i den rådande situationen. Samhället måste med kraft motarbeta de kriminella elementen och punktmarkera de värsta skurkarna. Kriminella invandrare bör utvisas ur landet. Vi har en brottslighet på alla nivåer i samhället från skattesmitare till mördare och i allt för många fall hamnar de rättsvårdande myndigheterna på efterkälken. Att begå brott i Sverige idag är inte särskilt kännbart för förövaren då många utredningar läggs på is i brist på handläggare.
Det borde vara en självklarhet för politikerna att när brottsligheten ökar måste även sam-hällets resurser för brottsbekämpning öka. Vi får inte kapitulera inför krafter som hotar rättssäkerheten för medborgarna.

Umeå kommun, nöjesresor och fester.

Nu har stadsdirektören yttrat sig och konstaterar att det inte har skett några avvikelser från de styrdokument som kommunen har. Samma åsikter har även revisionen. Det är synnerligen anmärkningsvärt att kommunen har haft så mycket luft i de styrdokument vars avsikt är att vägleda tjänstemän och politiker att rätt hantera skattebetalarnas pengar. Dock anser de att det bör göras en översyn av styrdokumenten. En åtgärd som borde leda till stora besparingar för kommunen och mindre nöjesresor för de anställda, en normalisering alltså.
Man kan inte undgå att fundera över hur slöseriet fått pågå samtidigt som kommunen sparar in på t. ex. skolorna. Revisorerna reagerade inte vilket väcker frågor om innehållet i deras revisionsreglemente. Det var av stort värde att VK avslöjade slöseriet även om nu vissa försöker förringa det som skett. Kommunledningen har en läxa att göra.
Sammantaget måste nu regler och styrdokumenten för kommunens verksamhetsområden skärpas betydligt då det som pågått en längre tid knappast kan försvaras. För övrigt finns det en tendens i samhället att offentligt finansierad verksamhet blir utsatt för slöseri, ibland i stor skala, trots att vi har tillsatta revisorer, regler och styrdokument. I allt för många fall har det varit journalister som avslöjat fusk och andra oegentligheter och det är ett underbetyg för de som ansvarar för den offentligt finansierade verksamheten.

Umeå kommun, eftersatt underhåll av skolor

Det finns ett förvaltningsansvar för kommunens egendom som åvilar kommunens politiker och tjänstemän. I media har vi kunnat läsa om bristande underhåll av kommunens skolor i relativt stor omfattning. Det är ytterst anmärkningsvärt att detta kan ske utan att någon i kommunledningen slagit larm. Förutom lokala problem så kan eftersatt underhåll vålla kommunen ökade kostnader. Umeå kommun som huvudman för skolorna bör kanske ompröva sin politik. Att gång på gång få anmärkningar när det gäller just skolorna tär på förtroendet.
Det kan knappast vara brist på medel som är orsaken då Umeå kommun i flera år spenderat skattemedel på projekt som hade kunnat anstå till senare tillfälle och i stället renoverat skolorna. Prioriteringarna verkar vara nya projekt medan underhåll av befintliga byggnader kommer i andra hand. Ansvarig nämnd bör ta sig en funderare över hur skyldigheterna inom deras ansvarsområde efterlevs.

Den moderata cirkusen

Om man lyssnar på Jan Björklund L så var Alliansens politik mycket framgångsrik under de 8 år de regerade landet och därför bör Alliansen återta makten vid kommande val.
Tyvärr är sanningen lite besvärande för Björklund. Han glömmer bort att de förlorade valet, tömde skattkistan och skapade djupa klyftor i samhället genom sin politik. Listan på oförrätter kan göras lång. Att alltid kompromissa leder till dåliga lösningar. I Alliansen blev det ofta högerpolitik.
Nu arbetar regeringen med att sanera efter Alliansen men det tar tid. Dock borde Alliansens företrädare, särskilt AKB, erkänna att det går bra för Sverige det har t.o.m. Anders Borg sagt. Även utomstående instanser har samma uppfattning det finns redovisat. Att svartmåla regeringens politik när den är så framgångsrik är att sprida osanna uppgifter och det är allvarligt av en politiker som strävar efter att bli statsminister. Trovärdigheten är nu nere på noll.

Revisorernas granskningar inom Umeå kommun.

I revisorernas granskningsplan för 2016 finns följande text:
Utdrag:
Den årliga granskningen av verksamheten genomförs genom att fortlöpande ta del av mål och styrdokument, protokoll och övriga handlingar samt genom djupare dialogmöten med nämnder och verksamhet. Vidare granskas nämndernas interna kontroll, delårsbokslut och årsredovisning. Fördjupade granskningar genomförs utifrån vår risk- och väsentlighetsbedömning samt erfarenheterna från den årliga granskningen och möten med nämnderna. Utgångspunkten för granskningen är de mål och uppdrag som fullmäktige gett kommunstyrelse och nämnder. Granskningen ska ge svar på hur nämnder och styrelser mottar, genomför och återredovisar mål och uppdrag. Vårt arbete dokumenteras fortlöpande
   Om planen har följts borde slöseriet inom Samhällsbyggnadskontorets IT- avdelning ha upptäckts. Även det faktum att slöseriet har pågått i flera år borde det vid något revisionstillfälle ha uppdagats. Revisorernas svar i media väcker frågor hos skattebetalarna då revisionsuppdraget innefattar förutom kommunfullmäktiges insyn även skattebetalarnas. Gäller kommunens alla verksamhetsområden.
Sammanfattningsvis kan nog skattebetalarna med fog anse att vid ett så omfattande slöseri som IT-avdelningen ägnat sig åt borde det ha upptäckts vid en normal revision, om det nu har förekommit en sådan.

Räcker skattemedlen till alla verksamheter?

Vi har nyligen informerats om hur mycket en biljett till operan subventioneras och det var en nyhet som heter duga. I Skellefteå handlar det om 1 100 kr/biljett i Umeå 1 700 kr/biljett som skattebetalarna bidrar med. Då tillkommer kostnader för lokaler, drift och underhåll av operahuset. Det kan tyckas vara stora pengar, skattemedel, som satsas på kulturen men det skall då ställas emot andra verksamheter där kommunen satsar stora pengar. Idrotter av skilda slag får årliga anslag för sina verksamheter. Tillkommer även här kostnader för lokaler, drift och underhåll. Så egentligen kan det kanske gå jämt ut i förhållande till antalet brukare.

I en nyligen genomförd jämförelse så satsar Umeå kommun mest på kultur i hela landet per innevånare. Vet inte om det är något att vara stolt över men det gäller för kommunledningen att fördela pengarna rättvist mellan de skilda verksamheterna och då bör fördelningen vara könsneutral.

Friskvårdstimme eller inte för anställda.

Det råder en övertro på att en friskvårdstimme skulle minska sjukfrånvaron. De personer som motionerar regelbundet behöver ingen friskvårdstimme. De personer som verkligen skulle behöva motionera utnyttjar inte friskvårdstimmen, de vill ofta inte. Om timmen förläggs vid arbetsdagens slut går de flesta hem. Det är den krassa verkligheten.

För att minska sjukfrånvaron krävs helt andra åtgärder på arbetsplatserna. Personalens kunnande måste tas tillvara på ett mycket bättre sätt, arbetsorganisationen bör i samråd förbättras, återkommande utbildning av både chefer och personal bör införas, personal-vårdande insatser och återkommande hälsokontroller för alla. Forum för psykosociala frågor bör inrättas för att komma tillrätta med mobbning och dåligt arbetsklimat. Ständiga förbättringar enligt gällande kvalitetsprogram bör tillämpas i alla sammanhang och på alla nivåer.