Emil Källström, Centerns ekonomiguru.

Källström påstår att regeringens budget bygger på glädjekalkyler. I en artikel utvecklar han sina åsikter. Det är mest rallarsvingar som saknar verklighetsförankring. Innehållet har en prägel av avundsjuka då det nu äntligen börjar gå bra för Sverige och att de brister i samhället som Alliansen orsakade börjar avhjälpas. Problemet för Alliansen och Källström nu är att hitta åtgärder för att sänka skatterna och försämra välfärden utan att väljarna upptäcker avsikten/metoden. Reinfeldts metod är redan provad och resultatet ledde ju till nyval trots mutade väljare. Så nu gäller det för Källström att vara kreativ.
Det finns i sammanhanget skäl påminna om att både OECD och IMF anser i en rapport att Sverige för en väl avvägd finanspolitik. Även att 40 miljarder kr betalas av på statsskulden kan vara värt att nämna. Ja Källström, vem ska man tro på?
Källströms åsikter när det gäller ekonomi imponerar inte. Tidigare förde han till torgs att skatterna i Sverige bör sänkas till snittet i OECD länderna. Det skulle betyda ca. 400 miljarder kr. mindre i statskassan. Då skulle vi få avveckla bl.a. välfärden helt. Centern börja bli ett rent högerparti.

Umeå kommun och LSS.

Det är synnerligen anmärkningsvärt att kommunen inte kan ordna fram boendeplatser till behövande enligt LSS. Nu drabbas kommunen av böter i miljonklassen. Det är ovärdigt en kommun av Umeås storlek. De ansvariga bör fråga sig om det är detta väljarna vill. Är man lomhörd bör man söka vård.
Det förefaller vara viktigare att bygga tak över lokalbussarna än bostäder till behövande. Gång på gång ser vi hur kommunen prioriterar byggande medan angelägna projekt som direkt berör människor får vänta. Som exempel kan nämnas förskolor, skolor och nu behövande enligt LSS.
Böter är slöseri med skattemedel och vittnar om allvarliga brister i kommunens planering. Ett värdigt boende för alla kategorier kommunmedborgare bör vara prio ett. Det måste också gälla skolor på alla nivåer. Grundläggande behov måste alltid säkerställas det förväntar sig väljarna. Skrytprojekt typ Väven och Navet kan byggas när ekonomiskt utrymme finns.

Heimstadens rätta jag.

I en artikel i Folkbladet 2017-10 -20 skriver två statsvetarstudenter under rubriken ”Vad är Heimstadens rätta jag” om Heimstadens verksamhet i Uppsala. De beskriver hur företaget agerar mot hyresgästerna och det är ingen rolig läsning. Det finns anledning fråga om kommunledningen varit informerad av andra än av företagets representant. Om inte så föreligger det nog brister i informationen.
Heimstadens intresse för Umeå är möjligheterna att tjäna pengar. Det finns nog inga andra intressen. AB Bostaden har förhållandevis låga hyror medan läget på bostadsmarknaden är ytterst ansträngt. Det finns således ett gap som nu Heimstaden vill utnyttja. Höga priser på bostadsrätter och stor brist på hyresrätter öppnar möjligheter för hyreshöjningar på sikt. Det eftersatta underhållet kan innebära omfattande renoveringar som i sin tur kräver högre hyra.
Att Ågren M uttrycker stor tillfredsställelse med försäljningen är ingen nyhet. M har länge kämpat för en bantning av bostadsbeståndet i AB Bostaden av ideologiska skäl och nu blev det en fullträff. Hur försäljningen har handlagts och vilken ny aktör som kommer till Umeå är egalt för Ågren.

 

AB Bostadens finansiering av kommande underhåll.

Det är säkert av intresse för medborgarna att få veta hur kommande underhåll kommer att finansieras. Sker det som nu genom att sälja ut tillgångar eller kommer uttaget från hyresgästerna att justeras och fonderas. Om det finns ingenting skrivet i media eller i den information som kommunledningen har lämnat. Det måste väl vara en angelägen åtgärd att åtgärda det som är orsaken till krisen och redovisa detta till medborgarna.

Centerledarens städmani.

Återigen ser vi Lööf handskas illa med sanningen. Det tycks vara en strategi som ledande centerpartister ägnar sig åt. I den senaste partiledardebatten påstod hon att Centerpartiet ständigt får städa efter socialdemokraterna för att de inte kan hålla i slantarna. Man häpnar. Det är ju precis tvärtom. Vad vi känner till har Centern ingått i Alliansen under regeringsperioden.
När det gäller miljöfrågor har hon vid flera tillfällen påstått saker som är direkt felaktiga. Detta att partiet skulle vara den gröna rösten i svensk politik stämmer inte alls med den politik partiet för. De miljöfrämjande åtgärder regeringen avser genomföra får tummen ner. Lööf stödjer företagen i stället. En sällan skådad dubbelmoral.
Lööf har medvind i opinionen men det kommer inte att vara länge till. Vinden kommer att mojna när väljarna blir uppmärksammade på den brist på fakta som förekommer i debatterna. Påståenden som saknar verklighetsförankring går inte hem i stugorna.

 

Det fria skolvalet.

På senare tid har flera skolor lagts ner då elevunderlaget minskat och skolresultaten sjunkit påtagligt. Kvarvarande elever har då flyttats till andra skolor med bättre skolresultat. Efter en tid har dessa skolor påvisat bättre resultat då elever med sämre resultat tycks ha påverkats positivt av att blanda elever. Detta är resultatet av en förändring i praktiken vars resultat inte kan ifrågasättas. Många med kunskap i ämnet har påtalat det fria skolvalet som en av orsakerna till de dåliga skolresultaten.
Det är ytterst pinsamt att moderna och rika Sverige brottas med dåliga skolresultat år efter år. Åtgärder vidtas på olika områden men kärnfrågorna undviker politikerna att utreda. Det är det fria skolvalet och skolpengen som kan vara grundorsaken till de dåliga skolresultaten. Även huvudmannaskapet för skolan måste förändras då kommunerna inte klarar av uppgiften. Skolpengen göder riskkapitalisterna och det fria skolvalet gör redan svaga elever ännu svagare.
Regeringen bör anlita professionen och forskare/experter för att lösa problemen i skolan. Politikernas uppgift är att skapa förutsättningarna inte att organisera skolarbetet. För det krävs kompetens.

AB Bostadens utförsäljning av lägenheter

.I den pågående debatten saknas åtgärder för att förhindra att nuvarande kris i AB Bostaden upprepas. Det talas alldeles för lite om orsaken till krisen. Det finns därför skäl att utreda den ekonomiska förvaltningen i AB Bostaden med målet att nå balans i ekonomin.
Normalt innehåller en hyreskalkyl uppdelning i olika delposter för att beskriva underlaget för hyrans storlek. I kalkylen finns således delposten underhåll. Den skall vara baserad på en genomarbetad långtidsplan med beräknade kostnader som uppdateras enligt gällande rutiner. Av hyresgästen erlagd summa för underhåll placeras i underhållsfonden. Att detta sker bör även bevakas av revisorerna.
Underlåtenheten att avsätta medel till underhåll innebär att kostnaderna för det eftersatta underhållet drabbar kommande hyresgäster. Därför måste hyran baseras på en hyreskalkyl omfattande alla relevanta poster anpassade till den ekonomiska verkligheten. Den ekonomiska förvaltaren har ett ansvar att intäkterna balanseras mot de faktiska kostnaderna för hela verksamheten. Om verksamheten kräver extra inflöde av kapital betalar hyresgästerna för låg hyra.

Moderaternas historia.

Ända sedan Bo Lundgrens dagar som partiledare har sänkta skatter varit ett huvudtema för moderaterna. På den tiden gick hans krav på skattesänkningar som en röd tråd så fort han fick tillfälle i debatter och olika framträdanden. Detta har präglat moderat politik framgent.
Skattesänkningar har tagit sig olika uttryck. Förutom ett återkommande krav som sällan gav resultat ändrade moderaterna arbetssätt.
Carl Bildts regering införde friskolereformen. Ett utstuderat sätt att dränera statskassan på pengar och gynna sina egna väljargrupper. Effekten av den reformen lider nu samhället och skolbarnen av. Världens bästa skola påstod Carl Bildt men det blev tvärtom.
Jobbskatteavdragen var också ett utstuderat sätt att kunna sänka skatterna. Det fanns flera syften med reformen. Dels ville moderaterna locka över väljare från socialdemokraterna, dels ville de kunna minska på välfärden genom att tömma statskassan. Det blev underkänt i valet.
Nu är det en ny partiledare som skall leda moderaterna, Ulf Kristersson. En politiker med många lik i garderoben. Det handlar om flera utförsäljningar av allmännyttan till reapriser, lägenhetsaffärer, tveksamma taxiresor, tveksamma upprepade resor till Kina betalda med skattemedel, en uttalad ambition att avveckla välfärden m.m. Moderaterna tycks gilla övertramp i politiken det verkar vara en merit.
Sammantaget vill moderaterna minska välfärdskostnaderna, öka inkomsterna för de som redan har tillräckligt och försämra för pensionärerna och de med små resurser. Moderat politik visar på en egoism som i vissa fall kan tolkas som en uppenbar vilja att missgynna vissa grupper i samhället och gynna andra. Närheten till sverigedemokraterna är påtaglig.
Moderaterna vill öka klyftorna i samhället. Vill alla i Alliansen det?

 

Efterlyser förnuft hos kommunens tjänstemän.

I media kan vi läsa om glasmästaren som hade avtal med kommunen angående tjänster inom branschen. Han fick på omvägar reda på att kommunen köpte samma tjänster från andra företag i branschen. Ett avtalsbrott alltså. Glasmästaren krävde kommunen på ersättning för förlorad inkomst men det hamnade i domstol och han får nu betala 400 000 kr i rättegångskostnader. Är detta kommunens inställning till företagande i kommunen så är det ytterst beklämmande. SN:s ranking är kanske inte så fel ändå som vissa vill påstå. Kommunen borde betala rättegångskostnaderna och företagets förluster p.g.a. kommunens avtalsbrott och slarv.
Kommunens agerande på Berghem har varit i fokus. De grävde upp en grusplan, avsedd för barnen i området, för att uppföra byggnader för nya förskolor. Detta arbete påbörjades utan kontakt med boende i området. En nonchalans i den högre skolan. Nu stoppades arbetet av barnens föräldrar tillfälligt och kommunen backade något. Nu måste kommunen söka nya ytor för sina byggnader och återställa grusplanen. Att sammankalla föräldrar och barn i området och be om ursäkt borde vara en självklar åtgärd.
Att AB Bostaden inte avsätter tillräckligt med pengar till underhåll bör utredas. Boende betalar för låg avgift för sitt boende idag vilket innebär att kommande hyresgäster får betala högre avgift än som vore normalt vid normal avsättning för underhåll. Konstigt att inte revisorerna har reagerat. I Bostadsrättsföreningar i allmänhet är det en dygd att löpande avsätta pengar till underhåll. Normalt finns detta noterat i hyreskalkylen som alla måste få.
Flera fall i kommunen vittnar om dåliga rutiner, låt gå-mentalitet och informationsproblem. Det kan kanske behövas en viss grad av fortbildning. Detta måste ansvariga ta tag i. Tänk på att det är skattemedel som ansvariga handhar. Dessa medel är avsedda att göra bäst nytta för medborgarna.
Revisorerna i kommunen har också ett ansvar. Avvikelser från regelverk och styrdokument måste beivras och rättas till. Kommunens uppträdande bör i alla sammanhang vara seriöst och ansvarskännande. Myndighetsutövandet måste ske med känsla och ansvar mot enskilda medborgare. Etik och moral måste vara grundbultar vid kontakt med medborgarna

Moderaterna I Stockholms läns landsting

Vi bevittnar idag ett slöseri med skattemedel av sällan skådat slag i Stockholms läns landsting. Man frågar sig om de moderata politikerna saknar ekonomisk kompetens då det gång på gång i media redovisas upphandlingar som klart visar på en i särklass slösaktig kultur som klart visar på gynnande av enskilda företag. Det väcker frågor om misstänkt korruption då politikerna kan tillåta dylika affärer som beskrivs i media. Några exempel: Stödstrumpor för 6000 kr/par. Dörrbyte Nya Karolinska för 1,2 miljoner kr
Vän av ordning undrar givetvis hur revisorerna fungerar eller inte fungerar som kan tillåta detta slöseri med skattemedel. Sker anmärkningar som inte media får tillgång till eller är revisorerna mutade?
Oppositionen verkar vara rätt tystlåtna när det gäller den förda politiken vilket är mycket märkligt. De borde slå på stora trumman och utnyttja tillgängliga instanser som kan granska fögderiet.
En ingående opartisk granskning borde genomföras av upphandlingsregler, bygget av Nya Karolinska, samt medborgarnas tillgång till sjukvård.
Moderaterna har genom åren visat prov på ekonomisk inkompetens vid ett flertal tillfällen. I regeringsställning och i vissa landsting har detta förhållande varit mycket påtagligt. I vissa sammanhang åberopar moderaterna deras egen förträffliga regeringsduglighet utan att rodna. Erfarenheterna har dock bevisat motsatsen.