Orsaken till Polisbristen.

Nu bjuder partierna över varandra när det gäller åtgärder mot polisbristen. Det finns många bud som kan vara väl värda att beakta. Vad som sällan nämns är vad som förorsakat den akuta bristen.
Om vi backar bandet så finns det uppgifter om att antalet utbildningsplatser för poliser minskade från 1708 platser 2008 till 141 platser 2010, en minskning med 91%.
Det borde finnas utrymme för någon form av hederlighet när Alliansen beskriver situationen. En fråga som Alliansens företrädare, särskilt från M, bör ställa sig är: Vem har misslyckats?

Den svenska skolan.

Våra riksdagspolitiker borde gemensamt vara angelägna att skapa ordning och reda i skolan då det gäller våra barns framtid. Därför bör en blocköverskridande arbetsgrupp bildas som prestigelöst utreder vad som gått fel och vad som måste göras för att återskapa en skola för framtiden. Gruppen bör arbeta förutsättningslöst och gärna ta del av hur skolorna fungerar i andra länder.
Medborgarna kräver att politikerna tar ansvar för det som gått snett i skolan då så många   lämnar skolan utan godkända betyg. Det är en katastrof och det är politikernas misstag vi nu ser resultatet av. Det måste bli slut på experimentskolan, lärandet måste prioriteras. Om nuvarande situation får fortsätta skapas en underklass som måste beredas enkla jobb för sin försörjning. Det är dags att politikerna skärper till sig och tar sitt ansvar för skolan. Det måste skapas bättre förutsättningar för lärande, nuvarande situation duger absolut inte.
Även om nu skolan förbättras kommer det alltid att finnas elever som inte kommer att klara godkänt i skolan. För den gruppen måste tidig hjälp sättas in. De som trots hjälpen ändå inte klarar godkänt måste beredas kompletterande utbildning i någon form av yrkesskola. Även Komvux kan bli ett alternativ efter några år.

Centern vill fortsätta skapa usla arbetsvillkor.

Socialdemokraterna vill åstadkomma ordning och reda när det gäller import av okvalificerad arbetskraft då det idag är hög arbetslöshet, ca 20%, i den gruppen som befinner sig i Sverige. Åtgärderna har mött kritik inte minst från Centern som vill släppa invandringen av okvalificerad arbetskraft fri.
Det är ett besynnerligt agerande av C då de vet vilka svårigheter som finns att skapa enkla jobb för de som redan finns i landet. Deras agerande gynnar oseriösa företag som importerar billig arbetskraft till usla anställningsvillkor. Är det C:s arbetsmarknadspolitik borde det debatteras mera innan valet. Att C understödjer fusk är ytterst allvarligt.
Rätt politik för okvalificerad arbetskraft är utbildning som socialdemokraterna avser att genomföra. Det ger förutsättningar för arbete och vedertagna arbetsvillkor. Människofientlig politik hör inte hemma i dagens Sverige. För övrigt är det mycket anmärkningsvärt att C gång på gång påtalar behovet av mer Rut-tjänster. Det avslöjar en allvarlig okunskap om det fusk som Rut-tjänsterna gett upphov till.

Liberalerna måste hitta sin själ.

Liberalerna behövs i Sverige. Deras framtoning borde dock vara mer framträdande och mer målinriktad än dagens utgåva. Partiet borde tillsammans med C stärka mittensamarbetet som en motkraft mot M-dominansen. M.a.o. bör mittenpolitik prägla Alliansen och inte som nu en alltför dominerande högerpolitik. Det skulle i praktiken innebära en statsminister från mittenpartierna i stället för en statsminister från högern vid en valseger. En statsminister från ett flygelparti har inte en heltäckande politik för alla medborgare den är klart inriktad på att gynna de redan besuttna, det har vi erfarit. En rimlig maktbalans i Alliansen skulle locka fler väljare.
Dock har Centerns storhetsvansinne drabbat partiet då nu partiets politik radikalt har förändrats under Maud Olofsson och Annie Lööfs ledarskap. Maud Olofsson på sin tid verkade vara mer lierad med M än med L. Centerpartiet verkar ha tappat kontakten med sina rötter och svävar nu fritt. Kompassen är trasig.

Byskolornas vara eller inte vara.

Alliansföreträdare i Lycksele har i en debattartikel i Folkbladet 2018-04-14 påtalat behovet av fungerande byskolor. Många välkomnar inlägget då det till dags dato bara har talats om centralisering som lösningar på alla problem. Även det faktum att politikerna har haft som mål att öka befolkningen i städer och tätorter har medfört att byskolorna har fått stryka på foten. Denna centralisering har pågått i årtionden utan att det skett någon kvalificerad utredning om effekterna vad gäller ekonomi och arbetsmiljö. Även de negativa konsekvenserna för landsbygden när skolorna försvinner har mer eller mindre tystats ner. Inlägget bör initiera en debatt om denna stora förändring i skolvärden. Det finns tankar om att det är eleverna som får betala priset.
Det borde vara en självklarhet att politikerna ser till helheten. Att som vissa politiker vid varje tillfälle propagerar för ökad inflyttning till städerna struntar i landsbygdens utveckling. Att de drabbas av utflyttning tycks inte angå de som värnar om sin egen stad. Det   är både cyniskt och ansvarslöst. Hela Sverige skall leva, även landsbygden. Städerna och tätorterna behöver en levande landsbygd. En byskola med rimliga förutsättningar måste få kosta pengar, det är eleverna och landsbygden som vi behöver värna.
Tills sist kan konstateras att de samlade åtgärderna spretar åt olika håll. Det är något av en paradox. Kommunpolitikerna vill centralisera vilket avfolkar landsbygden medan staten går in med stödåtgärder för landsbygdens överlevnad.

Kommunernas ekonomi

Allt fler kommuner har nu nått den ekonomiska smärtgränsen. Sociala åtgärder som är lagstadgade utförs men inget därutöver är det nya budskapet särskilt i de ekonomiskt svaga kommunerna. De drar i nödbromsen och det är väntat. I många kommuner har det de sista åren tillkommit krav på åtgärder som det inte finns pengar till. Att höja skatten är ingen lösning då den i många fall har nått smärtgränsen.
Sanningen är ju den att medborgarna tycks tro att kommunerna har obegränsat med medel. Och det kan delvis ha sin förklaring i att kommunerna frikostigt har spenderat pengar på   projekt som i efterhand har betraktats som slöseri med skattemedel. I många fall har kommunerna utfört kostsamma projekt i syfte att behålla ungdomarna på hemorten.
Även den demografiska utvecklingen i särskilt inlandskommunerna är oroande. Medborgarna blir äldre ungdomarna flyttar till städerna vilket medför att skattebasen minskar. På sikt måste någonting göras från statens sida för att hela Sverige skall leva.

Böneutrop, inget för Sverige.

Nu uttalar sig en svensk-iranier i Aftonbladet om de senaste kraven från islamister i landet om böneutrop. Enligt honom finns det ingen muslim boende i Sverige som ställer sådana krav utan det är religiösa extremistgrupper som ligger bakom kraven.
När böneutrop tillämpades fanns inga mobiltelefoner eller datorer att tillgå för spridning av information utan det var utrop från minareter som meddelade när det var dags för bön. Varför dessa krav ställs är ett sätt, bland många andra, att tränga in i det svenska samhället och vinna sympatier för Islam.
Kyrkan och det svenska samhället bör med kraft motsätta sig islamisternas försök att manipulera människorna med sin extrema tro. Historien bevisar att Islam är en våldsreligion som inte kan accepteras i något sammanhang.

Företagsklimatet i vårt land.

De små och medelstora företagen i Sverige är motorn för tillväxt och jobbskapande. Därför är företagsklimatet en viktig faktor att ta hänsyn till när regeringen formar sin politik. Nuvarande situation är kanske inte den bästa. Visserligen snurrar hjulen under nuvarande högkonjunktur men det kommer en lågkonjunktur lika säkert som amen i kyrkan och då gäller det att stå rustade. Det är då företagens pålagor kommer att kännas extra tunga och kan leda till upp-sägningar. Av den anledningen bör pålagorna begränsas. Regeringen måste se sig omkring i världen och idka lite benchmarking. Hur ser företagsklimatet ut i andra jämförbara länder som vi konkurrerar med?
Att stimulera jobbskapande företag är oftast lönsamt. Att skapa jobb åt arbetslösa är en dyr åtgärd för staten så det gäller att välja väg. Sverige bör vara ett land som gynnar företagandet då det är det som skapar förutsättningarna för vår välfärd.

Den flummiga svenska skolan.

Sverige borde som välfärdsland ha de bästa förutsättningarna för en bra skola för våra barn. Men tyvärr så har vi misslyckats då många går ut 9:an utan godkända betyg. Ända sedan friskolereformens införande har resultaten sjunkit, det är skamligt. Politikerna måste skapa de rätta förutsättningarna så att rektorer och lärare kan fullgöra sina uppdrag. Förändringar skall förankras hos facket, rektorer och lärare, de som kan skolan alltså. Alla involverade bör tänka på att det gäller barnens start i livet och deras möjligheter att få jobb.
Några åtgärder som kan ge effekt:
1. Varje dag bör mobiltelefonerna låsas in före första lektionen och lämnas ut efter skoldagens slut. Beslutas av Skolverket så det blir lika i alla skolor
 2. Ordningen under lektionstimmarna bör avsevärt förbättras. Lärarnas auktoritet bör tydliggöras. Ordningsreglerna bör uppdatera
3. Varje lektion bör vara lärarledd. En självklarhet,
4. Stökiga elever som stör lektionerna placeras i hjälpklass. De behöver hjälp och stöd med fast hand.

Terrorn i Europa.

När nu IS samlade kraftcentra har raserats kan vi konstatera att de fortsätter terror-verksamheten i annan form. Utbildade IS-krigare i små grupper eller enskild soldat utför attentat mot enskilda objekt med stora skador och lidande som följd. Därmed kan vi konstatera att IS har ändrat sin strategi utan att minska på terrorn. Det är en farlig utveckling som måste mötas med kraftfulla motåtgärder.
Vi bör nog på allvar förstå att Islams målsättning är att erövra världen och att hela deras kamp har ideologiska förtecken. Den kristna världen är deras motståndare. Bara det faktum att Islam använder utstuderat våld för att ändra människors religiösa tro bevisar bara att det är männens makt över kvinnor och familjer som står i centrum för deras trosuppfattning. Hedersmord som vi upplevt är inget annat än en maktdemonstration av män. Det religiösa innehållet vinner inga anhängare utan det är makten som är den drivande kraften.
Religiösa friskolor måste förbjudas. Barn skall inte indoktrineras utan de skall fritt få välja religion i vuxen ålder. Även statliga bidrag till islamistiska organisationer utomlands måste omprövas. Den religionsfrihet vi har i vårt land får inte missbrukas. Den innebär inte fritt fram för avarter som drabbar människors frihet. Våld, mord och terror kan aldrig accepteras av någon organisation någonsin.