Självförsörjningsgraden i vårt land

Idag upplever vi förändringar i vårt land och i våra närområden som aktualiserar vår självförsörjningsgrad i händelse av avspärrningar i någon form. I vårt land pågår nedläggning av jordbruk i en rasande fart utan att regeringen tycks reagera. Förutom alla jobb som försvinner så minskar vår självförsörjningsförmåga drastiskt. Medlemskapet i EU som öppnat våra gränser för utländsk konkurrens har medfört att våra bönder måste konkurrera med bönder i Mellaneuropa som har helt andra förutsättningar.
Att resultatet blir nedlagda jordbruk i Sverige är helt oacceptabelt. För att stoppa detta måste regeringen ingripa och där kommer även vår självförsörjningsgrad in i bilden så detta måste sammanvägas.
I den skrift som MSB i dagarna har skickat ut till alla finns ingenting skrivet om detta livsviktiga ämne. Vid kriser kan man på goda grunder anta att flera länder blir drabbade samtidigt. Om då samma inställning till självförsörjningsgraden finns i alla krisade länder räcker inte maten länge vid en avspärrning. Vi har en övertro på hjälp från andra länder vid en ev. kris. Vi måste själva se om vårt hus.

Vinstjakten i den svenska skolan.

Många minns den friskolereform som regeringen Bildt genomförde 1992 och som skulle leda till att vi skulle få världens bästa skola. Reformen genomfördes under protester som dock inte vann gehör. Den var så sockrad att vissa politiker trodde att reformen kunde vara till nytta även för glesbygdskommunerna. Att sedan år 2016 de fem nuvarande skolkoncernerna skulle göra en samlad vinst på en miljard kr var det nog ingen som kunde föreställa sig.
De bakomvarande krafterna, högern och arbetsgivarna, visste vad de gjorde. De förutspådde vinster för de privata aktörerna i de offentligt finansierade verksamheterna på svindlande 300 miljarder kr. Och det var säkra pengar utan risker. Skolpengen, detta djävulska påhitt, skulle garantera vinsterna. Därför drev de på reformen med högern som frontparti.
Reformen har skapat ett stort problem i den svenska skolan. Vinstjakten är den dominerande drivkraften och därmed uppstår allehanda avarter i spåren av reformen. Effekterna har inte uteblivit utan sammantaget har skolan blivit sämre. År 2017 var 17,5% inte behöriga till gymnasiet.
Nu gäller det för politikerna och professionen att vända utvecklingen till det bättre annars hotas många ungdomars framtid. Det måste bli slut på käbblet och jag vet bäst attityder nu måste det ske en radikal förändring. Utvecklingen i skolan är en skam för Sverige.

Moderaterna och välfärden.

Vi har gång på gång noterat Kristerssons inställning till välfärden. Det är tummen ner, han vill helst avskaffa den. Nu kan det bli svårt i en ev. kommande Alliansregering att nå det målet men han kan ju kämpa för sin övertygelse. Kristersson har väl inte gjort något avtryck som politiker annat än när det gäller utförsäljning av allmännyttan i Stockholm till reapriser. I de fallen visade han en påtaglig energi som t.o.m. ledde till åtalsanmälan. Om han fick några ekonomiska fördelar är inte känt men misstankar finns. Som ev. kommande statsminister kan hans färdigheter, när det gäller just utförsäljningar, komma väl till pass. Han har redan aviserat utförsäljning av Telia och SSAB. Han måste ju se till att finansiera kommande jobbskatte-avdrag. Hans ekonomiska kompetens imponerar dock inte.
Kristersson var, innan han blev partiledare, ifrågasatt inom partiet. Edvard Riedl Umeå arbetade tillsammans med en del andra moderater aktivt för att få bort Kristersson från partitoppen då han tydligen ansågs för belastande med sina utförsäljningar av allmännyttan, taxiresor och resor till Kina på skattebetalarnas bekostnad. Nu lyckades inte kuppen och Kristersson blev partiledare. Som ev. blivande statsminister kommer han nog ytterst noggrant välja sina ministrar. Tror inte att hans minne sviktar.

Moderaten Edvard Riedl är desperat.

Vi kan på Facebook läsa kommentarer till den förda politiken. Han bombarderar läsarna med tvivelaktiga påståenden i tron att det går in i hjärnan på läsarna. Nu har det varit sådana negativa svar att han tydligen tvingats stänga kommentars fältet. Hans upprepade inlägg liknar på något sätt hjärntvätt där den enda sanningen är de påståenden som han framför.
Om vi tar bara ett påstående, det att NEXT jets konkurs skulle bero på flygskatten är ju inte sant. Skatten läggs, liksom alla andra kostnader, som underlag för att sätta biljettpriset. Flygbolaget betalar skatten men det är passagerarna som slutligen drabbas.
Edvard Riedl har fört in ett nytt element i valrörelsen nämligen indoktrinering. Han underskattar väljarnas förmåga att fritt tänka och avgöra vilket parti som har den bästa politiken. Han kritiserar andra partier men glömmer moderaternas misslyckanden vilket man kanske kan förstå. Så det gäller att dölja sina egna svagheter genom att angripa andra 

Religiösa friskolor ökar i antal.

På senare år har det startats ett antal friskolor med religiös inriktning. De har följt skolverkets regler och läroplaner. I undervisningen har det dock förekommit religiösa inslag som knyter an till friskolans religiösa inriktning men som ligger utanför läroplanen. Då det finns skolor med skilda trosuppfattningar så blir utbudet stort. Många frågar sig vad målsättningen är med resp. friskola. Är grundtanken att sprida den egna trosuppfattningen som är drivkraften eller vad kommer intresset ifrån? Finns en dold agenda i botten som camoufleras med diverse luddiga uttalanden?
Om den sociala kompetensen och viljan att bidra finns i botten är ytterst tveksamt. Snarare kan det vara ett långsiktigt arbete som kan liknas med ett missionerande som skall ge frukt så småningom. Extrema friskolor anknutna till Islam är särskilt ifrågasatta då någon våldsreligion inte accepteras i vårt samhälle.
Varje svensk medborgare äger rätt att i vuxen ålder välja sin trosinriktning. Då finns förutsättningar att fritt välja bland det utbud som finns. Att förmå eleverna att i unga år   bekänna sig till en viss religiös åskådning är en form av indoktrinering som bör förbjudas.

Privata utförare inom välfärden.

I den pågående debatten påstår moderaterna att all privat verksamhet inom välfärden kommer att tvingas upphöra om vinstbegränsning införs. Som vanligt när det gäller moderaterna så svartmålar man. Det finns ingenstans beskrivet att all privat verksamhet skall upphöra utan det är den orimliga vinsten som vissa företag har tillskansat sig på ett ohederligt sätt som måste stoppas. De företag som skall förbjudas inom välfärdssektorn är riskkapitalbolagen som driver verksamheter enbart i vinstsyfte. Även andra företag som enbart jagar vinstpengar kommer att drabbas.
Vi har många privata utövare i välfärdssektorn med andra bevekelsegrunder och som ofta gör en bra insats. De behöver inte oroas av moderaternas svartmålning. De förändringar som kommer att ske för deras del är införandet av tydliga regelverk och kvalitetskrav.

Köerna i vårt samhälle.

Sjukvårdsköerna har debatterats flitigt de senaste åren. I debatterna är det regeringens oförmåga som är orsaken till problemen. Landstingen som ansvarar för sjukvården slipper kritik vilket är ytterst anmärkningsvärt. Vad regeringen kan göra är att ordna fler utbildningsplatser och tillskjuta medel vilket också har skett i stor omfattning. Och det finns medel då regeringen inte har som huvudmål att sänka skatterna.
En annan aspekt är den befolkningsökning vi har fått de senaste åren genom tillkomsten av utlandsfödda. De behöver också vård och omsorg och det ökar kraven på sjukvården. Dessutom har hyrpersonal varit ett återkommande inslag vilket har orsakat vården stora kostnader som påverkat verksamheterna.
Detta förhållande tycks inte moderaterna förstå eller vill inte förstå. De inbillar sig att folk skall låta sig luras av deras propaganda vars budskap är att regeringen har totalt misslyckats. Det är ett obalanserat uttalande från ett parti som var med och körde ekonomin i botten under den senaste mandatperioden. Det om något var ett misslyckande. Som medborgare tror man att partierna vill framstå som trovärdiga men när det gäller moderaterna så blir de budskap som torgförs ibland knappast läsvärt.

Länsstyrelsen visar sin makt.

Genom bränningen av ”kåtan” i Stenträsk har länsstyrelsens tjänstemän visat sin förmåga att upprätthålla lag och ordning som också de gärna vill framhålla. De engagerade en hop tjänstemän att verkställa beslutet. Åtgärden var drastisk i sameland och borde ha förankrats hos ansvarig minister då alla vet att frågor som rör samerna är av särskild dignitet.
Dock kan vi konstatera att just i det här fallet har länsstyrelsen varit påfallande aktiv. Djurvännerna i länet kan nu kanske hoppas på att denna inställning i fortsättningen även gäller djurplågeriärenden som ofta handlat om långtgående djurplågeri som i många fall inneburit slakt av plågade djur som första åtgärd vid avslöjandet. Länsstyrelsen ansvariga tjänstemän borde vara mer uppdaterade på vem som plågar djur och ingripa mycket tidigare.

Socialdemokraternas migrationspolitik

Socialdemokraterna återgår till gammal traditionell flyktingpolitik. Den är restriktivare än den som gällde under den stora flyktingvågen 2015. En grundläggande uppfattning är att alla länder bör ta emot antal flyktingar omräknat till resp. lands befolkningsmängd i EU

 • Den nya asyllagen ligger fast till gemensamma regler i EU är på plats.
 • Gränskontroller så länge det behövs och kraftigt förstärkta ID-kontroller vid behov.
 • Centrala mottagningar för asylsökande.
 • Dagens modell med eget boende (EBO) rivs upp.
 • Kraftigt utökade åtgärder för att säkerställa asylsökandes identitet.
 • Fler förvarsplatser och ökade befogenheter för att placera i förvar.
 • Tiden för förnyad asylansökan efter avslag och tid med återreseförbud fördubblas.
 • Möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd för den som har fått avslag avskaffas.
 • Möjligheten till att få uppehållstillstånd för arbete om man har kommit som asylsökande och fått avslag på asylansökan avskaffas eller minskas kraftigt.
 • Öka stödet till säkerhet och humanitära förhållanden i flyktingläger utanför Europa.
 • Alla länder som vi ger bistånd till eller som Sverige ger viseringslättnader till ska behöva ta emot egna medborgare som fått avslag på asylansökan.
 • Internationell människosmuggling ska bekämpas hårdare.
 • Det internationella kvotflyktingsystemet inom FN ska utökas.
 • Sverige ska vara pådrivande för att stödja fler länders kapacitet att ta emot asylsökande.

Det finns anledning att återigen beskriva innehållet i den ändring av migrationspolitiken som socialdemokraterna har redovisat. Kommentarerna i media har färgats av besvikelser över socialdemokraternas nya inriktning. Någon direkt analys av nuvarande situation och en utförlig analys av orsakerna till den ändrade politiken har inte redovisats. Läsarna förväntar sig nog att åtminstone ledarskribenterna borde ägna lite utrymme i spalterna åt en nykter bedömning och analys.

Orsaken till Polisbristen.

Nu bjuder partierna över varandra när det gäller åtgärder mot polisbristen. Det finns många bud som kan vara väl värda att beakta. Vad som sällan nämns är vad som förorsakat den akuta bristen.
Om vi backar bandet så finns det uppgifter om att antalet utbildningsplatser för poliser minskade från 1708 platser 2008 till 141 platser 2010, en minskning med 91%.
Det borde finnas utrymme för någon form av hederlighet när Alliansen beskriver situationen. En fråga som Alliansens företrädare, särskilt från M, bör ställa sig är: Vem har misslyckats?