Religiösa friskolor ökar i antal.

På senare år har det startats ett antal friskolor med religiös inriktning. De har följt skolverkets regler och läroplaner. I undervisningen har det dock förekommit religiösa inslag som knyter an till friskolans religiösa inriktning men som ligger utanför läroplanen. Då det finns skolor med skilda trosuppfattningar så blir utbudet stort. Många frågar sig vad målsättningen är med resp. friskola. Är grundtanken att sprida den egna trosuppfattningen som är drivkraften eller vad kommer intresset ifrån? Finns en dold agenda i botten som camoufleras med diverse luddiga uttalanden?
Om den sociala kompetensen och viljan att bidra finns i botten är ytterst tveksamt. Snarare kan det vara ett långsiktigt arbete som kan liknas med ett missionerande som skall ge frukt så småningom. Extrema friskolor anknutna till Islam är särskilt ifrågasatta då någon våldsreligion inte accepteras i vårt samhälle.
Varje svensk medborgare äger rätt att i vuxen ålder välja sin trosinriktning. Då finns förutsättningar att fritt välja bland det utbud som finns. Att förmå eleverna att i unga år   bekänna sig till en viss religiös åskådning är en form av indoktrinering som bör förbjudas.

Privata utförare inom välfärden.

I den pågående debatten påstår moderaterna att all privat verksamhet inom välfärden kommer att tvingas upphöra om vinstbegränsning införs. Som vanligt när det gäller moderaterna så svartmålar man. Det finns ingenstans beskrivet att all privat verksamhet skall upphöra utan det är den orimliga vinsten som vissa företag har tillskansat sig på ett ohederligt sätt som måste stoppas. De företag som skall förbjudas inom välfärdssektorn är riskkapitalbolagen som driver verksamheter enbart i vinstsyfte. Även andra företag som enbart jagar vinstpengar kommer att drabbas.
Vi har många privata utövare i välfärdssektorn med andra bevekelsegrunder och som ofta gör en bra insats. De behöver inte oroas av moderaternas svartmålning. De förändringar som kommer att ske för deras del är införandet av tydliga regelverk och kvalitetskrav.

Köerna i vårt samhälle.

Sjukvårdsköerna har debatterats flitigt de senaste åren. I debatterna är det regeringens oförmåga som är orsaken till problemen. Landstingen som ansvarar för sjukvården slipper kritik vilket är ytterst anmärkningsvärt. Vad regeringen kan göra är att ordna fler utbildningsplatser och tillskjuta medel vilket också har skett i stor omfattning. Och det finns medel då regeringen inte har som huvudmål att sänka skatterna.
En annan aspekt är den befolkningsökning vi har fått de senaste åren genom tillkomsten av utlandsfödda. De behöver också vård och omsorg och det ökar kraven på sjukvården. Dessutom har hyrpersonal varit ett återkommande inslag vilket har orsakat vården stora kostnader som påverkat verksamheterna.
Detta förhållande tycks inte moderaterna förstå eller vill inte förstå. De inbillar sig att folk skall låta sig luras av deras propaganda vars budskap är att regeringen har totalt misslyckats. Det är ett obalanserat uttalande från ett parti som var med och körde ekonomin i botten under den senaste mandatperioden. Det om något var ett misslyckande. Som medborgare tror man att partierna vill framstå som trovärdiga men när det gäller moderaterna så blir de budskap som torgförs ibland knappast läsvärt.

Länsstyrelsen visar sin makt.

Genom bränningen av ”kåtan” i Stenträsk har länsstyrelsens tjänstemän visat sin förmåga att upprätthålla lag och ordning som också de gärna vill framhålla. De engagerade en hop tjänstemän att verkställa beslutet. Åtgärden var drastisk i sameland och borde ha förankrats hos ansvarig minister då alla vet att frågor som rör samerna är av särskild dignitet.
Dock kan vi konstatera att just i det här fallet har länsstyrelsen varit påfallande aktiv. Djurvännerna i länet kan nu kanske hoppas på att denna inställning i fortsättningen även gäller djurplågeriärenden som ofta handlat om långtgående djurplågeri som i många fall inneburit slakt av plågade djur som första åtgärd vid avslöjandet. Länsstyrelsen ansvariga tjänstemän borde vara mer uppdaterade på vem som plågar djur och ingripa mycket tidigare.

Socialdemokraternas migrationspolitik

Socialdemokraterna återgår till gammal traditionell flyktingpolitik. Den är restriktivare än den som gällde under den stora flyktingvågen 2015. En grundläggande uppfattning är att alla länder bör ta emot antal flyktingar omräknat till resp. lands befolkningsmängd i EU

 • Den nya asyllagen ligger fast till gemensamma regler i EU är på plats.
 • Gränskontroller så länge det behövs och kraftigt förstärkta ID-kontroller vid behov.
 • Centrala mottagningar för asylsökande.
 • Dagens modell med eget boende (EBO) rivs upp.
 • Kraftigt utökade åtgärder för att säkerställa asylsökandes identitet.
 • Fler förvarsplatser och ökade befogenheter för att placera i förvar.
 • Tiden för förnyad asylansökan efter avslag och tid med återreseförbud fördubblas.
 • Möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd för den som har fått avslag avskaffas.
 • Möjligheten till att få uppehållstillstånd för arbete om man har kommit som asylsökande och fått avslag på asylansökan avskaffas eller minskas kraftigt.
 • Öka stödet till säkerhet och humanitära förhållanden i flyktingläger utanför Europa.
 • Alla länder som vi ger bistånd till eller som Sverige ger viseringslättnader till ska behöva ta emot egna medborgare som fått avslag på asylansökan.
 • Internationell människosmuggling ska bekämpas hårdare.
 • Det internationella kvotflyktingsystemet inom FN ska utökas.
 • Sverige ska vara pådrivande för att stödja fler länders kapacitet att ta emot asylsökande.

Det finns anledning att återigen beskriva innehållet i den ändring av migrationspolitiken som socialdemokraterna har redovisat. Kommentarerna i media har färgats av besvikelser över socialdemokraternas nya inriktning. Någon direkt analys av nuvarande situation och en utförlig analys av orsakerna till den ändrade politiken har inte redovisats. Läsarna förväntar sig nog att åtminstone ledarskribenterna borde ägna lite utrymme i spalterna åt en nykter bedömning och analys.

Orsaken till Polisbristen.

Nu bjuder partierna över varandra när det gäller åtgärder mot polisbristen. Det finns många bud som kan vara väl värda att beakta. Vad som sällan nämns är vad som förorsakat den akuta bristen.
Om vi backar bandet så finns det uppgifter om att antalet utbildningsplatser för poliser minskade från 1708 platser 2008 till 141 platser 2010, en minskning med 91%.
Det borde finnas utrymme för någon form av hederlighet när Alliansen beskriver situationen. En fråga som Alliansens företrädare, särskilt från M, bör ställa sig är: Vem har misslyckats?

Den svenska skolan.

Våra riksdagspolitiker borde gemensamt vara angelägna att skapa ordning och reda i skolan då det gäller våra barns framtid. Därför bör en blocköverskridande arbetsgrupp bildas som prestigelöst utreder vad som gått fel och vad som måste göras för att återskapa en skola för framtiden. Gruppen bör arbeta förutsättningslöst och gärna ta del av hur skolorna fungerar i andra länder.
Medborgarna kräver att politikerna tar ansvar för det som gått snett i skolan då så många   lämnar skolan utan godkända betyg. Det är en katastrof och det är politikernas misstag vi nu ser resultatet av. Det måste bli slut på experimentskolan, lärandet måste prioriteras. Om nuvarande situation får fortsätta skapas en underklass som måste beredas enkla jobb för sin försörjning. Det är dags att politikerna skärper till sig och tar sitt ansvar för skolan. Det måste skapas bättre förutsättningar för lärande, nuvarande situation duger absolut inte.
Även om nu skolan förbättras kommer det alltid att finnas elever som inte kommer att klara godkänt i skolan. För den gruppen måste tidig hjälp sättas in. De som trots hjälpen ändå inte klarar godkänt måste beredas kompletterande utbildning i någon form av yrkesskola. Även Komvux kan bli ett alternativ efter några år.

Centern vill fortsätta skapa usla arbetsvillkor.

Socialdemokraterna vill åstadkomma ordning och reda när det gäller import av okvalificerad arbetskraft då det idag är hög arbetslöshet, ca 20%, i den gruppen som befinner sig i Sverige. Åtgärderna har mött kritik inte minst från Centern som vill släppa invandringen av okvalificerad arbetskraft fri.
Det är ett besynnerligt agerande av C då de vet vilka svårigheter som finns att skapa enkla jobb för de som redan finns i landet. Deras agerande gynnar oseriösa företag som importerar billig arbetskraft till usla anställningsvillkor. Är det C:s arbetsmarknadspolitik borde det debatteras mera innan valet. Att C understödjer fusk är ytterst allvarligt.
Rätt politik för okvalificerad arbetskraft är utbildning som socialdemokraterna avser att genomföra. Det ger förutsättningar för arbete och vedertagna arbetsvillkor. Människofientlig politik hör inte hemma i dagens Sverige. För övrigt är det mycket anmärkningsvärt att C gång på gång påtalar behovet av mer Rut-tjänster. Det avslöjar en allvarlig okunskap om det fusk som Rut-tjänsterna gett upphov till.

Liberalerna måste hitta sin själ.

Liberalerna behövs i Sverige. Deras framtoning borde dock vara mer framträdande och mer målinriktad än dagens utgåva. Partiet borde tillsammans med C stärka mittensamarbetet som en motkraft mot M-dominansen. M.a.o. bör mittenpolitik prägla Alliansen och inte som nu en alltför dominerande högerpolitik. Det skulle i praktiken innebära en statsminister från mittenpartierna i stället för en statsminister från högern vid en valseger. En statsminister från ett flygelparti har inte en heltäckande politik för alla medborgare den är klart inriktad på att gynna de redan besuttna, det har vi erfarit. En rimlig maktbalans i Alliansen skulle locka fler väljare.
Dock har Centerns storhetsvansinne drabbat partiet då nu partiets politik radikalt har förändrats under Maud Olofsson och Annie Lööfs ledarskap. Maud Olofsson på sin tid verkade vara mer lierad med M än med L. Centerpartiet verkar ha tappat kontakten med sina rötter och svävar nu fritt. Kompassen är trasig.

Byskolornas vara eller inte vara.

Alliansföreträdare i Lycksele har i en debattartikel i Folkbladet 2018-04-14 påtalat behovet av fungerande byskolor. Många välkomnar inlägget då det till dags dato bara har talats om centralisering som lösningar på alla problem. Även det faktum att politikerna har haft som mål att öka befolkningen i städer och tätorter har medfört att byskolorna har fått stryka på foten. Denna centralisering har pågått i årtionden utan att det skett någon kvalificerad utredning om effekterna vad gäller ekonomi och arbetsmiljö. Även de negativa konsekvenserna för landsbygden när skolorna försvinner har mer eller mindre tystats ner. Inlägget bör initiera en debatt om denna stora förändring i skolvärden. Det finns tankar om att det är eleverna som får betala priset.
Det borde vara en självklarhet att politikerna ser till helheten. Att som vissa politiker vid varje tillfälle propagerar för ökad inflyttning till städerna struntar i landsbygdens utveckling. Att de drabbas av utflyttning tycks inte angå de som värnar om sin egen stad. Det   är både cyniskt och ansvarslöst. Hela Sverige skall leva, även landsbygden. Städerna och tätorterna behöver en levande landsbygd. En byskola med rimliga förutsättningar måste få kosta pengar, det är eleverna och landsbygden som vi behöver värna.
Tills sist kan konstateras att de samlade åtgärderna spretar åt olika håll. Det är något av en paradox. Kommunpolitikerna vill centralisera vilket avfolkar landsbygden medan staten går in med stödåtgärder för landsbygdens överlevnad.