Åtgärder snarast.

De många dödsfallen inom äldrevården p.g.a. covid 19 måste skyndsamt utredas och åtgärdas. De brister som konstateras måste åtgärdas snarast, gäller båda regioner, kommuner och privata. Befintliga lagar och bestämmelser måste uppdateras och anpassas till dagens krav. Personalen måste utbildas för de uppdrag de har. Målet måste vara en trygg och säker vård för alla. Lagbrott måste beivras.

Skyddsombuden

I Riksdagen idag 20-04-23 förlorade regeringen en omröstning om förstärkning av skyddsombudens roll i avsikt att minska olycksfallsriskerna på byggen och andra arbetsplatser. Då många arbetare mister livet i allt för stor utsträckning var ändringen angelägen.
Motståndet vittnar om en skrämmande kunskapsbrist hos politikerna. De verkar inte ens läsa statistiken över olycksfall och dödsfall.

Omstart

Samhället måste komma igång igen. Friska och de som varit sjuka bör börja arbeta. Företagen bör stimuleras att starta även om arbetsstyrkan inte är fulltalig och materielleveranserna krånglar till en början. Staten bör gå in med stöd till en början. Vi har levt med elaka virus förut med ett fungerande samhälle. Vi kan inte lägga oss platt på marken.

Lyssna på myndigheterna.

Coronan bidrar nu till att i praktiken visa effekterna av tidigare fattade politiska beslut. I vissa stycken är det bedrövligt i andra pinsamt då den politiska viljan att till varje pris förändra tar överhand. Förnuftet tycks då hamna i skuggan. Politikerna borde lyssna mer på berörda myndigheter som besitter kunskaperna för att bredda underlagen för beslut.
Vi måste konstatera att det är respektive myndighet som kan sitt verksamhetsområde och som bör komma till tals medan det är politikerna som har ansvars för pengarna.

Sverige får medhåll

Sverige får medhåll från oväntat håll efter all svidande kritik från Europas ”kunniga” journalister. Harvard universitet i USA ser en fördel med Sveriges agerande för att hantera virusspridningen. Myndigheterna bör sträva efter acceptans och förståelse i stället för hårda bestämmelser och lagar som är svåra att upprätthålla.