Landsdagarna 2015

I helgen deltog man som ombud för Västerbotten på SD partikongressen Landsdagarna jag hade en motion som jag nu tänker offentliggöra !

SU15013 Ökade anslag till förvaltningskommuner för minoritetsspråkutbildning
Motionsskrivare :Eric Axelsson (SD)

Motionen lyder såhär !

Motionstext
Att vara förvaltningskommun till samebyar är ett stort ansvar för kommunerna. I sametingets lägesrapport från 2012 kan man bland annat läsa att frustration uppstår då elever som innefattas i lagen Språklag SFS 2009:600, Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
SFS 2009:724) som söker om att få undervisning i samiska.
Alltför många exempel finns på att elever inte får den undervisning de har rätt till. Brist på samiska pedagoger och läromedel, samt motsägelsefulla lagar, försvårar situationen.

Läroplanen för förskolan går i vissa fall emot intentionerna i minoritetslagen.
Modersmålsundervisningen finns främst till för svenska språket och medför inte automatiskt
goda förutsättningar för revitalisering.
Några kommuner har dessutom börjat åberopa krav
på förkunskaper i ämnet modersmål.
Lägesrapport De samiska språken i Sverige 2012, sid 7
Enligt denna lägesrapport så är det
uppenbart att förvaltningskommunerna inte har nog
med medel och resurser för att bedriva ansvaret som lagen föreskriver.

Förvaltningskommunerna behöver få ökade anslag för att se till att resurserna finns för
läromedel, specialpedagoger samt lokaler till dessa målgrupper – de som innefattas inom lagen.

Fördelningsnyckel
Statsbidraget fastställs med utgångspunkt i dels ett grundbelopp, som regeringen årligen beslutar, dels antalet innevånare i kommunen den 1 november året innan bidraget betalas ut.

Grundbeloppet för en kommun är 750 000 kronor. Kommuner med
mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp
upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp
upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp
upp till 200 000 invånare får 3 grundbelopp
upp till 600 000 invånare får 4 grundbelopp
600 000 invånare eller mer får 4,5 grundbelopp
Men denna fördelningsnyckel som visas ovan är i behov
att ändras eftersom den är inte utformad efter sökandens bästa som är i behov av resurser utan visar att den är istället inriktad för invånarantal i kommun
och inte ansöknings antal till språkkursen.

Jag föreslår Landsdagarna 2015 besluta:

att utreda om möjligheterna finns att kunna anta ökade statsbidrag i fördelningsnyckeln.

Att minoritets språk utbildningar ses över att komma i samklang och hålls i samma takt som det övriga svenska skolväsendet.

Att även utforma fördelningsnyckel efter sökande till språk undervisningen och inte efter invånarantal som finns i kommunen

_______________________________________________________________

SD Partistyrelsens yttrande:

Sverigedemokraterna ställer sig helt bakom den samiska minoritetens rättigheter att få utveckla och behålla sin identitet, kultur och sitt språk. När det gäller problematiken som motionärerna tar upp kring modersmålsundervisning, så delar partistyrelsen motionärens uppfattning att det råder brist på modersmålslärare i samiska. Genom tekniken finns det dock numera en lösning på det problemet; fjärrundervisning.
Fjärrundervisning innebär att undervisningen sker via internet, och genom detta kan eleverna få en god undervisning i modersmål på distans även om skolan de går i inte lyckats anställa någon lärare för ändamålet.

Fr.o.m. den 1 juli 2015 finns därför även nya tillägg i skollagen (2010:800), Gymnasieförordningen (2010:2039) och Skolförordningen (2011:185) som ger skolor möjlighet att använda fjärrundervisning i bl.a. hemspråksundervisning på samiska, och integrerad samisk undervisning i grundskolan. I övrigt anser partistyrelsen att det kan finnas anledning att se över fördelningen av pengar till utbildning av de nationella minoritetsspråken och avser att därför ta detta i beaktande vid kommande budgetprocesser.
___________________________________________________________

Vill du se anförandet av motionen så klicka på länken nedan..
Anförandet Från Landsdagarna!

SD’s nya film som presenterades på Landsdagarna

påtv

jimmie och mig

Tack!!

Jag vill personligen tacka samtliga partikollegor för en underbar trevlig helg med mycket nya ansikten,gamla och kända ansikten.

Men vill inte sluta Där

Jag vill också tacka alla som arbetade på hotellet och kring evenemanget ! För utan er hade inte Landsdagarna 2015 varit möjlig!

Ett djupt men helhjärtat ..
Tack!
till Säkerhetspolisen(Säpo) Samt polis samt alla dussin poliser som skydda oss SD:are mot Vålds Vänstern..
Eran närvaro gjorde det möjligt att våra nära och kära kunde känna sig lugna där hemma !
och Vi SD ombud mfl kunde känna oss säkra med er i spetsen!
Ni gjorde en gedigen insats och är värda all heder till er!Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *