Den svenska skolans problem.

Fortsättningsvis är det påtagliga problem i skolan. Åtgärder vidtas men det tycks inte hjälpa. Vad det beror på är svårt att svara på men det borde stå klart för politikerna att något radikalt måste göras. Klart är att professionen inte är överens med beslutsfattarna och därför bör en opartisk utredning tillsättas som först gör en omvärldsanalys av skolor i andra jämförbara länder. Därefter kan de börja med den svenska skolans problem.
Varför nu denna djupgrävande probleminventering? Ja alla kända problem måste upp till ytan samlat för att få en överblick som kan tjäna som underlag för problemlösningarna. Partiella åtgärder har provats utan egentlig framgång. En aktuell fråga som bör belysas är om dagens huvudmän klarar sina uppdrag?
För att nå acceptans och förståelse för åtgärderna hos eleverna och professionen måste de bli delaktiga i processerna. Deras åsikter är viktiga. Det är elevernas framtid det gäller. För att nå uppsatta mål i skolan måste förutsättningar skapas för att få en acceptabel arbetsmiljö för både elever och lärare. Det är en förutsättning för att undervisningen skall ge godtagbara resultat, d.v.s. godkänt.

Företagandet måste stimuleras.

Under en längre tid har företagen angripits för att tillskansa sig för höga vinster, gäller särskilt inom offentliga sektorn. Ofta beror det på dåliga regelverk från statens sida. I till exempel skolan är skolpengen kombinerat med en slimmad organisation en stor orsak till de stora   vinsterna. Att oärligt tillskansa sig skattemedel måste stävjas till varje pris. En lösning kan vara att ersätta faktiska kostnader.
Företagens intresse för skattefinansierade verksamheter som vård, skola och omsorg beror till största delen på bristfälliga lagar och bestämmelser samt ofullständiga ekonomiska spelregler. Det utrymmet måste tätas till. Det finns ingen plats för oseriösa företag som förstör marknaden. Riskkapitalbolagen bör förbjudas driva friskolor. Även religiösa friskolor bör förbjudas.
Att reglera vinsterna i ett företag är helt fel väg att gå. Generellt skall förtagande stimuleras. Finns avarter måste de få möjligheter att organisera sitt företag efter de lagar och regler som gäller. Vi kan även konstatera att en viss självsanering pågår ständigt då oseriösa företag inte klarar konkurrensen. Sammantaget kan vi slå fast att utan företag stannar Sverige därför måste kommunerna och staten föra en sådan politik som gynnar seriösa företagare. ”Friska” företag är en tillgång för landet.
Företagens pålagor måste anpassas till verkligheten. Omvärldsanalyser när det gäller skatter är ytterst angeläget då vi konkurrerar på en global marknad.
Skatteuttag bör i huvudsak ske på konsumtion och lyxvaror och inte på arbete.

Vad vill muslimerna i Sverige?

Vi kan i media läsa om att SFM Sveriges förenade muslimer, en ideell förening i Göteborg, har vid flera tillfällen anlitat en omstridd föreläsare Muadh Zamzam som har mycket långtgående krav på kvinnorna. De skall bära slöja annars hamnar de i helvetet. Budskapet är glasklart särskilt till unga kvinnor.
 I Sverige som är ett kristen land är detta hot mot de människor som lever och bor i vårt land helt oacceptabelt och måste motarbetas med kraft. Muslimer med sådan uppfattning bör söka sig till länder med likasinnad religion. I samma artikel kan vi läsa om att föreningen får statsbidrag för enligt vår uppfattning sin vilseledande verksamhet. Bidragen måste stoppas omedelbart. I vårt land finns inget utrymme för det mansdominerande förtryck som föreläsaren förespråkar.
Odemokratiska sammanslutningar som har förtryck och slavliknande hantering av sina medmänniskor på sin agenda har ingen plats i vårt samhälle.

Våldet och morden i Sverige.

Vi måste få stopp på kriminaliteten. Den har vuxit sig starkare med åren och farligare och allt fler mord sker nu på öppen gata. Samhället måste agera nu, inte nästa år.
De kriminella gängen måste punktmarkeras och avlyssnas. Deras försörjningskanaler måste identifieras och stoppas. De som hjälper de kriminella gängen skall åtalas. Överhuvudtaget måste rörelsefriheten för de kriminella gängen minskas till ett minimum med hjälp av tillgängliga övervakningsmetoder. Förvaring under viss tid kan vara en metod.
Polisen måste personellt förstärkas med förslagsvis duktiga väktare som kan snabbutbildas för att bistå polisen och det måste ske nu, inte nästa år.  I domstolarna måste anonyma vittnen tillåtas framträda för att få fast brottslingarna. De kriminella har fått alldeles för stort spelrum, nu måste de stoppas.
Människor som sökt skydd i vårt land och som begår brott skall utvisas efter fastställd dom.

Det gamla bondesamhället.

På 1940- och 50-talet var det gamla bondesamhället som präglade tillvaron för många. På den tiden var det bönderna med sina jordbruk som hade en dräglig tillvaro då mycket av maten kom från det egna jordbruket. Det var också bönderna som på den tiden var den tidens borgare. De hade resurserna, jorden, skogen och boskapen.
En annan typ av jordbrukare på den tiden var torparna som ägde en bit jord som kunde föda ett par kor. För att kunna bruka jorden anlitade de oftast en bonde för arbetet som då hade häst och redskap. För det arbetet fick torparen betala. Man kan förstå att de många gånger hade det ytterst knapert i sin vardag.
En annan verklighet hade arbetarna, de som ingen jord hade. De var hänvisade till skogsarbete och daglönade arbeten förutsatt att det fanns. För att dessa människor skulle överleva startade staten AK-arbeten (nödhjälpsarbeten) som en hjälp i nöden. Det var arbetsuppgifter av skilda slag till ytterst låg lön men det var ändå lite hjälp i nöden.
Detta står i stark kontrats till dagens svenska samhälle. Vi lever i ett överflöd som inte människorna klarar av att hantera. Det är ett slöseri med resurserna som ingen mår bra av. Det skapar också ett fusk samhälle då hushållning numera är ett okänt begrepp för många människor. Den eviga tillväxten tycks vara en självklarhet för många. Dock måste vi konstatera att medaljen även har en baksida som vi så småningom kommer att bli varse då jordens resurser inte är oändliga. Som vi lever behöver vi snart ett nytt klot att förstöra.
   Den miljöförstörelse vi har åstadkommit under många år visar nu på resultatet. Jorden reagerar med naturkatastrofer på vårt sätt att leva så nu måste förnuftet sättas i främsta rummet. Det gäller faktiskt vår överlevnad.

Fusket breder ut sig.

Vi har skapat ett samhälle som ”tillåter” fusk på alla nivåer. Vare sig det gäller bidragsfusk, fusk med reseräkningar och resor eller utförsäljning av allmännyttan till reapriser så är det stöld från statskassan som pågår inför öppen ridå. Vad gör samhället? Ja nästan ingenting. Det blir sällan några påföljder utan det mesta får passera.
   De som utmärker sig är politiker från moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna. En del har fått lämna den politiska arenan medan andra fortsätter. Hoppas att det dåliga samvetet någon gång drabbar de skyldiga.
   Ansvariga för kontrollen av fakta i ställda krav måste skärpa reglerna avsevärt då många ersättningar borde ha stoppats i och med de underlag som presenterats. Regeringen måste skärpa kontrollen på alla nivåer annars bidrar staten till fortsatt fusk. Regeringen måste värna om skattesystemets legitimitet och kvalitetssäkra hanteringen av skattemedel.

Umeå kommuns ekonomi

Arbetarpartiet har i ett utskick kommenterat kommunens ekonomi i dystra ordalag. Nu har även centerns gruppledare Mattias Larsson uttryckt oro över kommunens ekonomiska situation. Det borde rimligen vara fler politiker som kommenterar den ekonomiska situationen.
Om nu ekonomin befinner sig på ett sluttande plan borde kommunledningen informera medborgarna och lämna förslag på åtgärder. Kostnaderna har skenat så det gäller att genom åtgärder minska på kostnadssidan och öka på intäktssidan. Vi vet att moderaterna vill sänka skatten en direkt felaktig åtgärd i nuvarande situation.

Tänkbara sparåtgärder:
Kommunledningen bör göra en organisationsöversyn i syfte att effektivisera verksamheterna. Utbetalningarna från kommunen och bolagen bör löpande granskas effektivare.
Behovet av tjänsteresor bör granskas, motiveringskrav införs.
Lägenheterna i Hemavan bör säljas ut snarast. Kommunen skall inte med skattepengar konkurrera med privata näringar i Tärna – Hemavan. Pengar till personal- och friskvård bör fördelas lokalt i Umeå så att det kommer alla till del.
Utförsäljning av fastigheter som inte behövs för kommunens verksamheter.
Driftkostnader generellt bör granskas.

 

Är kommunala tjänstemän korrupta?

I TV programmet Uppdrag Granskning har vi informerats om hur blufföretag lurat kommunala tjänstemän att köpa förbrukningsvaror till höga priser. Genom mutor och hot har de lyckats få ansvariga tjänstemän att köpa varor i otroliga mängder och till skyhöga priser. Hur detta har kunnat ske utan att ansvariga har reagerat är en gåta.

Avslöjandet väcker frågor om hur det egentligen står till med kommunernas hantering av våra gemensamma skattemedel. Har vi korrupta tjänstemän i förvaltningarna eller hur ska skattebetalarna tolka det som har hänt.

Politikerna måste nu tillsätta en utredning som ser över gällande regelverk för någonstans finns det uppenbara fel eller luckor i systemet. Det brådskar.

KD i stormens öga.

I valdebatterna avslöjas en del känsliga ”hemligheter” som varit förborgade sedan länge. Att de kommer upp till ytan beror oftast på människor som vill veta lite historia. För att exemplifiera påståendet är KD:s historia en skickligt dold hemlighet som kanske partiledningen inte känner till eller så vill de inte kännas vid den. I valtider så kan dessa hemligheter avslöjas i hetsiga debatter.
   KDS, Kristen demokratisk samling, bildades 1964 av Levi Petrus, den legendariske pingstpastorn. En av de som skrev partiprogrammet var f.d. nazisten Harald Ljungström, en accepterad person inom KDS. Levi Petrus hade en tveksam inställning till nazismen men sade vid något tillfälle att: Nazismens aktiviteter för att undvika smutslitteratur och moralupp-lösande film med mera var det ju inte något ont uti. Det var ju snarare det som gjorde att även kristna stödde deras program.
Jimmy Åkesson SD och Ebba Busch Thor KD har att vidkännas snarlika historiebeskrivningar. De bruna ränderna finns där som ett ok att bära nu och i framtiden
   I valdebatterna har EBT intagit en påtagligt stridbar och onyanserad hållning. Sanningen har inte alltid varit i främsta rummet och oresonliga angrepp på politiska motståndare har varit legio. Hon har ett drag av Ulf Ekmans (Livets Ord) retorik. ”Du ska lyssna på mig”

RUT- och ROT- avdrag är bidrag.

Varje år satsar samhället miljarder på att städa hem i rika områden. Alliansen och SD går till val på att öka bidragen ännu mer.
Inför höstens riksdagsval utlovar Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet krafttag mot vad de kallar för bidragsberoende. Enligt Moderaternas partiledare Ulf Kristersson vill hans parti sätta “välfärd före bidrag. Men detta gäller inte alla typer av bidrag. För samtidigt som de borgerliga partierna vill villkora och begränsa samhällets stöd till sjukskrivna och arbetslösa, vill samma partier satsa miljarder på RUT.
Sedan RUT-avdraget infördes av Alliansregeringen år 2007 har bidraget blivit en allt större börda för de svenska skattebetalarna. 2010 spräcktes miljardvallen och sedan 2014 har subventionerna legat på över 3 miljarder kronor varje år. Enligt Skatteverkets statistik stiger kostnaderna i snabb takt. Förra året kostade RUT-avdragen mer än 4,6 miljarder kronor.
Alliansen vill sänka skatterna. Dessutom vill de ha bidrag för RUT- och ROT-tjänster. Det är ingen hejd på bidragen som de ju egentligen vill minska. Det gäller att hänga med i svängarna.

Klas Viberg