Umeå kommun, nya riktlinjer på gång.

Nya riktlinjer kommer, enligt uppgift i media, att föreläggas kommunstyrelsen rörande nöjesresor, fester, presenter m.m. som har påtalats av VK i ett antal artiklar. För att få stopp på slöseriet måste nuvarande regelsystem uppdateras då det tydligen har varit allt för generöst. Mycket märkligt att detta förhållande inte har påtalats av revisorerna tidigare. Stadsdirektören anser att de har följt gällande regler som finns och det bevisar bara på regelverkets starka slagsida. De negativa effekterna av detta har VK påvisat, inte revisorerna.
Som skattebetalare kan man tycka att detta är ytterst besynnerligt. Bara för att det finns ett allt för generöst regelsystem som innehåller utrymme för feltolkningar, medvetet eller omedvetet, så borde en liten gnutta sunt förnuft finnas hos de ansvariga. Slöseri med skattemedel kan aldrig försvaras.

Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.

Det tycks råda olika uppfattningar om nyttan med att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. En del tror att det blir lägre avgift för boendet efter omvandlingen medan andra är tveksamma.
De fastighetsägare som har hyresrätter kan bedriva sin verksamhet med ytterst begränsat underhåll. De medel som hyresgästen betalat till underhåll har ägaren behållit. När fastigheten nått ett sådant tillstånd att underhållsåtgärder är oundvikligt så säljer ägaren fastigheten för ombildning till bostadsrätter. Ägaren överlåter till de nya bostadsrättsägarna att totalrenovera fastigheten. Därmed får de nya ägarna betala dels för fastigheten och dels för nödvändiga reparationer som då är rätt omfattande.
En ny bostadsrättshavare med dispositionsrätt har då i första hand att betala månadsavgiften för bostaden och köpeskillingen för bostaden med ränta och amortering för nödvändiga lån. Den nya bostadsrättsföreningen måste självklart ta lån för att finansiera de omfattande reparationerna som då kommer att belasta månadsavgifterna med ränta och amorteringar.
Fastighetsägaren som ursprungligen sålde fastigheten står som vinnare. Hen har minimerat underhållet med bibehållen hyresavgift för att få högsta möjliga vinst vid en försäljning medan de nya ägarna blir straffade. Tilläggas bör att nu börjar bankerna bli tveksamma att bevilja lån då marknadsvärdet på fastigheterna har ökat.
Förutsättningarna för de som drömmer om en bostadsrätt har inte förbättrats genom den omvandlingsprocess som nu är förhärskande. Vinstbegäret sätter käppar i hjulet.

Iran, ett land i kris

Vi ser nu vad som händer i Iran, ett land styrd enligt shiamuslimska lagar. Det blottar ett samhälle i djup kris med stora motsättningar mellan olika befolkningsgrupper. Iran är ett rikt land med inkomster från oljan men landets regering saknar förmåga/vilja att fördela tillgångarna på ett solidariskt sätt. Arbetslösheten är skyhög och bland vissa grupper råder det ren fattigdom.
Från ett utifrån perspektiv förvånar det många att den muslimska religionen inte har demokrati och social rättvisa som grundbult utan att extrem fattigdom tycks vara ett normalt inslag i samhällsbilden. Att de kuvade så småningom reagerar som nu visar på bristerna i den muslimska läran. Alla människors lika värde tycks vara ett okänt begrepp inom Islam.
Historien visar att det inte går att kuva ett folk i all oändlighet. Inte ens med hjälp av hårda religiösa lagar och regler. Så småningom brister det om inte förståndet hos de styrande fattar situationen på rätt sätt.
Irans ledare bör beakta FN:s deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Är moderaterna bäst i ekonomi?

Man blir ytterligt förvånad över att moderaterna tillskrivs vara bäst i ekonomi. Detta trots att de gång på gång i regeringsställning havererat ekonomin. Det måste vara något fel på frågorna som ställs till de utvalda i undersökningarna. Resultaten är så avvikande att misstankar finns om att mätningarna han ha manipulerats.
Kan det möjligen vara så att många i undersökningen hyllar den nya moderatledarens utförsäljningar av allmännyttan i Stockholm när han var borgarråd där. Skulle det vara så finns det en förklaring. Om inte handlar det om ren och skär okunskap om moderaternas historia som sannerligen inte, med bästa vilja i världen, kan vara förtroendeskapande när det gäller ekonomin i regeringsställning.

Umeå kommuns ekonomi.

I media kan vi läsa om stora besparingar som ålagts bl.a. tekniska nämnden då kommunens budget för 2018 belastas med ökade räntor, amorteringar och driftkostnader. Tidigare har skolan ålagts omfattande besparingskrav. I Holmsund tvingades en skola att förflytta lärare då budgeten hade överskridits. Kommunens skuld har ökat oroväckande de senaste åren.
Det är bra att kommunledningen nu tvingas ta ekonomin på allvar. Dock uppstår frågan vad orsaken är till detta haveri när det gäller just ekonomin. Det verkar vara tvärnit som gäller
Sker det ingen rutinmässig budgetkontroll under året? Fallet i Holmsund väcker frågor.
Hur kan politikerna tillåta ökad låneskuld till projekt som är ytterst tveksamma.
Några exempel:

  • Innehavet av lägenheterna i Hemavan som nu skall renoveras. De bör säljas.
  • Slöseriet med skattemedel enligt redovisningar i VK tidigare i år
  • Bidraget till Guitars på 5 milj. Tot. 20 miljoner kr.
  • Surfplattor till 90 anställda.
  • Busstak Vasaplan. En träkonstruktion som blir underhållskrävande. Blivit sämre för de som väntar på nästa buss då vindskydd saknas. Det var bättre förut.

Utförsäljning av allmännyttan.

Ulf Kristersson M har mycket att förklara ang. utförsäljning av allmännyttan i Stockholm under sin tid som borgarråd där. Avknoppningar till reapriser blev en aktiv del i hans arbete. I de flesta fall kunde köparna göra miljonvinster efter bara några år. Att Kristersson var besjälad av privatiseringar var uppenbart men att han fick härja fritt i sådan omfattning var ytterst anmärkningsvärt.
Man kan i efterhand konstatera att utförsäljningar av allmännyttan till reapriser var stöld från skattebetalarna. Att det inte har beivrats kraftigare av oppositionen är tragiskt och kan närmast betraktas som ett tyst medgivande.
I Riksdagen fick dåvarande justitieministern Beatrix Ask frågan varför Kristersson kunde begå olagliga handlingar och ändå gå fri från rättsligt efterspel. Hon svarade att det inte är  brottsligt att var korkad eller att göra dåliga affärer eller att ha dåligt omdöme.
Kristerssons förhållande till välfärden vet vi. Han ser helst att alla skall klara sig själva så att skatterna blir så låga som det bara går. För honom är det försäkringslösningar som gäller.

 

Bostadsrättsföreningarnas ekonomi.

En ekonom från Swedbank har granskat ekonomin hos 1000 bostadsrättsföreningar och påträffat stora brister i den ekonomiska förvaltningen. Det övergripande problemet är att föreningarna avsätter för lite pengar till underhållet av föreningens egendom. Det finns inga långtidsplaner för underhållet som får genomslag i budgeten utan avsättningens storlek blir ofta en fråga om utrymmet i budgeten och då uppstår det faktum att de bostadsrättshavare som bor nu för tillfället har för låga avgifter medan de som kommer om 5 – 10 år får betala kalaset. I sin utredning påtalar han behovet av avgiftshöjningar i storleksordningen 500 kr/mån för många föreningar och ända upp till 1000 kr/månad för de sämst skötta föreningarna.
Detta faktum har påtalats tidigare så det är inte någon direkt nyhet, möjligen är avgifts-höjningarnas storlek ytterst besvärande. För att råda bot på denna avart bör föreningarna därför kräva kvalitetssäkrad ekonomisk förvaltning av de företag de köper den ekonomiska förvaltningen av. Ekonomen måste ha tillgång till nödvändiga handlingar för att kunna bedöma om föreningen har långsiktig balans i ekonomin med alla inlagda poster på kostnadssidan och med tillgängliga poster på intäktssidan i budgeten. Då blir det budgetens kostnadssida som avgör intäkternas storlek, inte tvärtom, som ofta har tillämpats. Långtidsplaner för budget och underhåll bör upprättas löpande för att långsiktigt ha kontroll på ekonomin. Måste normala underhållsåtgärder finansieras med lånade pengar har avsättningen till underhållsfonden varit för liten, det kan vara en bra måttstock.
Avsättningens storlek till underhållsfonden måste vara behovsstyrd inte som ofta har tillämpats, budgetstyrd. Målet måste vara en verklighetsbaserad ekonomi för att säkerställa att bostadsrättshavarna betalar rätt avgift för sitt boende vid varje tillfälle.

EU bör effektiviseras.

Om EU skall få medborgarnas fortsatta förtroende måste unionen effektiviseras och hävda samma krav på alla medlemsländer. Det går inte som idag låta vissa länder ta russinen ur kakan och strunta i skyldigheterna medan andra länder får kompensera deras underlåtenhet.
Det är också synnerligen anmärkningsvärt att resorna till Strasbourg varje månad fortsätter, detta gigantiska slöseri med medborgarnas pengar. Denna flyttkarusell som tillkom efter en kompromiss i förhandlingar med Frankrike om platsen för EU:s huvudkontor kostar ca. 2 miljarder kronor årligen och innebär dubbla uppsättningar av all administrativ utrustning. Dessutom släpps 19 000 ton koldioxid ut varje år orsakade av transporterna.
Sammantaget måste en ekonomisk och administrativ effektivisering komma till stånd annars minskar tilltron till unionen.

Moderaternas dolda flört med Sverigedemokraterna.

De politiska partierna i Sverige blir allt tydligare. Från att vara skönjbara skillnader har nu skiljelinjerna blivit skarpare. Kampen mot SD har inneburit att M har återgått till ett rent högerparti så de borde ändra sitt namn till ”De gamla moderaterna”. De har ju en viss vana med namnbyten. Dock kan högervridningen ha sina risker då SD fortfarande tycks ha en viss dragningskraft. Många hade trott att Kristersson skulle vända utvecklingen men tyvärr kan det bli svårt. Orsakerna kan vara flera men en kan vara att Kristerssons inte har varit direkt fläckfri utan han är belastad med diverse krumbukter både i politiken och privat och det minskar tilltron hos nya sympatisörer.
Att erövra makten med hjälp av SD kan kortsiktigt vara en framgång. Dock finns det risk att SD:s historia kan fläcka ner en sådan regering då den kommer att användas i debatterna. Det är nog tyvärr så att SD aldrig kan frigöra sig från sin historia utan den kommer att förfölja partiet framgent så länge nuvarande belastade personer finns kvar i ledningen.

Tragedin i Resele, Ångermanland.

I media har vi fått ta del av den tragedi som familjen Allemann fått uppleva. Deras 4-åriga dotter dog efter en serie uppseendeväckande omständigheter i vården som det är svårt att förstå. Att två sjukhus kunnat undgå att ställa rätt diagnos är ytterst anmärkningsvärt. Det leder tankarna till undermålig kompetens på de båda sjukhusen. Om det nu skulle vara så borde väl ren självbevarelsedrift ha lett till fortsatt undersökning på Sundsvalls sjukhus men inte heller det fungerade. Att inte utföra en röntgen av magen som föräldrarna begärde tyder på ytterst allvarliga brister som gränsar till ren nonchalans.
Efter alla turer inom Landstinget kan det finnas skäl att en opartisk arbetsgrupp gör en grundlig utredning där professionen måste få komma till tals. Inte bara angående dödsfallet utan även hur Landstinget med nuvarande organisation och arbetssätt klarar av sitt uppdrag.
Vi är många som uttrycker djup medkänsla men också bestörtning över det som inträffat. Vi hoppas att familjen, trots det inträffade, kan och vill stanna i Sverige.
Att klandra någon enskild person leder ingenvart däremot måste Landstingets organisation och arbetssätt granskas och konstaterade fel måste rättas till. Kvalitetstänkandet måste genomsyra all verksamhet som Landstinget bedriver.