Välfärdens betydelse för samhällsutvecklingen.

De politiska partier som motarbetar välfärden får det svårt att torgföra sin politik även i andra frågor. Välfärden gagnar medborgarna både privat och i jobbet. Det är bevisat att människor med en trygg tillvaro trivs och presterar bättre.

Då är skattesänkningar, som direkt hotar välfärden, en åtgärd som medför en hämmande effekt på samhällsutvecklingen och produktiviteten. En orolig arbetsmarknad med missnöjesyttringar tjänar varken arbetsgivare eller arbetstagare. De som ständigt hävdar att skattesänkningar löser alla problem vill ytterst begränsa medborgarnas fri och rättigheter. Skatteuttaget skall stå i relation till de åtaganden som staten, landstingen och kommunerna har.

Det borde vara en självklarhet för alla politiker att samhällen som fungerar, utvecklas och producerar varor och tjänster som gagnar landet. Det kan ske i ett samhälle som vårt med jämställdhet, alla människors lika värde och medborgare med demokratiska värderingar.

Politikernas konfliktytor borde rensas från debatter om självklara mänskliga rättigheter och i stället ägna sig åt arbetsmiljön som skadar människor, klimatet och företagens förutsättningar att verka, växa. Det är utvecklande och gagnar alla i vårt land. Egoismen måste motarbetas så även klassklyftorna som sammantaget hämmar samhällsutvecklingen. Ett rättvist samhälle borde alla sträva efter.

Kommunernas ekonomi.

Det är många kommuner som brottas med dålig ekonomi. Orsakerna är många så det gäller att identifiera de kostnadsställen som har de största problemen. Kommunerna har lagstadgade åtaganden som de inte får eller kan smita undan. Då kan vite utkrävas.

Vi har en utveckling i samhället som ställer krav på kommunerna. Medborgarna tycks tro att det finns obegränsat med pengar. Välfärden har skapat ett krav samhälle vars medborgare tror att kommunerna fixar det mesta. Det resulterar i kostnader som vida överstiger skatteintäkterna och det kan inte fortsätta.

Kommunerna måste tydliggöra sina åtaganden som idag skattefinansieras medan övriga krav får avgiftsbeläggas eller avvisas. Välfärden har skapat medborgare som vill ha det mesta serverat utan motprestation vilket på sikt måste innebära skattehöjningar eller avgifter. Kommunernas åtaganden måste stå i relation till skatteintäkterna. (Som exempel kan nämnas att byggande av idrottshallar måste finansieras genom avgifter eller skattehöjningar inte genom att dra ner på skolan eller äldreomsorgen.)

Mer kärnkraft, en utopi?

Nu har debatten om mer kärnkraft blommat upp igen. Anledningen är tveksam tilltro till vindkraft och solenergi och då får kärnkraften ökad betydelse. Då de energislagen inte kan prestera snabba förlopp måste tillgången på reglerbar kraft tillgodoses. Detta kan ske genom att effektivisera befintliga vattenkraftverk och ev. bygga fler. Behovet av reglerkraft debatteras sällan men utgör en mycket viktig funktion som krävs för stabil drift och kvalitetssäkrad leverans av el.
Oavsett hur debatten går måste ansvariga debattörer inse att bl.a. avfallsfrågan måste få en lösning innan ny kärnkraft byggs ut. Vidare bör förespråkarna reda ut vem eller vilka som kan tänkas finansiera en utbyggnad då kapitalets omloppstid är lång och varje producerad kWh beräknas bli hög i förhållande till dagens elpriset.
Kärnkraftens vara eller icke vara måste bygga på fakta beträffande ekonomi, behov, miljökrav, avfallshantering, kunskap, erfarenhet och tillgången på alternativ. Fakta bör levereras av experter och forskare som då ger underlag för beslut av politikerna
Oavsett energislag bör sparandet stimuleras. Idag slösar vi med energi i stor omfattning. Vidare bör driften av landets vattenkraftverk och reglering av landets vattenmagasin ske samordnat för att öka effektiviteten.

Umeå kommun stoppar osund konkurrens.

Ett efterlängtat besked har i dagarna kommit från kommunen. Den negativa behandling av privata företag som förekommit vid skilda tillfällen skall nu upphöra. Ingångna avtal skall hållas och kommunen uppmanar nu upphandlande enheter att behandla företagen seriöst.
Det har varit en osund politik som kommunen tillämpat där företag har förlorat pengar genom slarv och översitteri från tjänstemännens sida. Nu skall det upphöra. Det borde vara på sin plats att kommunen ersätter företag som drabbats ekonomiskt av kommunens oskickliga hantering av upphandlingar och ingångna avtal.
Tyvärr finns det fortfarande politiker och tjänstemän som inte vill förstå hur viktiga företagen är för kommunen då det är hos företagen som jobb skapas. Kommunen borde införa en mer företagsvänlig politik. Det kan till en början enkelt ske genom återkommande möten med företagarna för att lyssna på deras synpunkter och idéer.

Islam, en religion med många ansikten.

Vi har genom åren upplevt Islam som en mångfasetterad religion med många olika grenar. I Sverige är det främst muslimer, sunni och shia, som dominerar. Sammankopplingen med terror är en vanlig uppfattning i vårt land. Sant eller falskt är svårt att ha någon klar upp-fattning om. Vad som förstärker den uppfattningen är att muslimerna sällan tar avstånd från utförda terrorhandlingar något som skulle ge svenskarna en klarare bild av situationen.
Förutom terrorn möter vi hedersrelaterade mord och maktstrukturer som är skrämmande i våra ögon. Männens makt över kvinnorna som tar sig olika yttringar är för oss otänkbart i vårt moderna samhälle. I många stycken upplever vi att muslimska kvinnor lever under slav-liknande förhållanden. Utifrån vårt perspektiv är muslimske mannen den svagare parten då han måste använda religionens maktmedel i parrelationen. Att en far kan mörda sin egen dotter av en anledning som kan hänföras till familjehedern är för oss svenskar fruktansvärt och måste leda till åtal, livstids fängelse och utvisning.

Moderaterna krisar.

Edvard Riedl M skriver i en replik i Folkbladet 2019-01-29 att Norrland behöver Ulf Kristersson som statsminister. Att Kristersson med sina bravader, hans CV skulle täcka en hel A4 sida med tvivelaktiga beteenden, skulle ha någonting att ge Norrland är ju en ren utopi. Här vill ingen köpa allmännyttan, skolor, äldreboenden, vårdcentralen m.m.
Insändaren bär desperationens kännetecken och saknar förankring i nuet. Man kan förstå att moderaterna krisar. Riedl borde fundera över hur den fortsatta färden blir för M. Efter att ha orsakat en regeringskris står nu Kristersson med två tomma händer och det är han som bär skulden. Han vet mycket väl att SD är ett hot inte en tillgång.
Att Riedl för ett antal år sedan aktivt försökte få bort Kristersson från partitoppen verkar vara glömt nu. Det svänger fort i partiet.

 

Umeå kommun och hallprojektet.

Det krav på öppenhet som många i media kräver måste tillgodoses. Det är en demokratisk rättighet som skattebetalarna har. Ansvariga måste bita i det sura äpplet och ändra attityd radikalt. Att försöka mörka kommunens affärer kommer att leda till ökat misstroende.
Backa ut ur planteringen och erkänn misstaget det kan ge politiska poäng för framtiden annars finns risk för en svekdebatt och det har inte socialdemokraterna råd med. Borgarnas tystnad i ärendet är ytterst anmärkningsvärd.

Redovisning av kommunernas pensionsskuld.

Kommuner och landsting redovisar endast en mindre del av pensionsskulden i sina årsredovisningar. Det sker i enlighet med den kommunala redovisningslagen samtidigt som det strider mot god redovisningssed.
Vi kan notera att kommunerna har gått från årliga underskott på 19990-talet till årliga överskott på 2000-talet efter att den kommunala redovisningslagen ändrades 1998. Bara en mindre del av skulden, pensioner intjänade efter 1998, redovisas. Det kallas för blandad modell. Anledningen till denna ändring var att det 1998 infördes krav i kommunallagen på balanserad budget. Pensionsskulden lyftes då ut ur balansräkningen. På så sätt kunde kommunerna undvika årliga underskott.
Det går dock inte att gömma den totala pensionsskulden som kommer att påverka kommunernas ekonomi då pensionerna skall betalas ut. Den fråga många ställer sig är naturligtvis hur den kommunala ekonomin klarar detta. Hur påverkas välfärden? Ekonomiska långtidsplaner med konsekvensanalyser bör upprättas för att studera effekterna.
Det bör påpekas att det finns kommuner som, trots lagen, redovisar hela pensionsskulden i sina årsredovisningar. De kan som motargument ange att de tillämpar god redovisningssed för sina medborgare vilket är hedrande.

Umeå kommun konkurrerar.

I media kan vi läsa om att Umeå kommun säljer snus i Umeå hamn. Anledningen har vi inte fått redovisat men rent allmänt är det klart olämpligt. I kommunens statuter borde det finnas inskrivet att kommunen icke skall konkurrera med privata näringsidkare. Det borde vara självklart för alla men tyvärr finns det för vissa personer ett intresse att försvåra för det privata näringslivet.
Samma gäller för kommunens lägenheter i Hemavan. De näringar som finns i Tärna-Hemavan området bör få verka utan konkurrens från Umeå kommun. De som nyttjar lägenheterna har ekonomiska förutsättningar att hyra bostad vid vistelse i området. Lägenheterna bör därför säljas
De medel för friskvård som kommunen satsar skall komma alla medarbetare till del. Någon gräddfil med kommunens pengar bör inte få förkomma. Friskvårdssatsningarna måste därför ske i Umeå.

Totalförvaltning av bostadsrättsföreningar.

Då det blir allt svårare för medlemmarna att engagera sig i styrelsearbetet finns det skäl att påminna om HSB:s och Riksbyggens erbjudande om totalförvaltning vilket skulle avlasta styrelsen påtagligt. Medlemsinflytandet skulle bibehållas fullt ut vid en sådan förändring.
Årsstämman skulle fortfarande vara föreningens högsta instans och styrelsen upprätthåller sin status med ansvar för drift och förvaltning. Genom återkommande styrelsemöten med förvaltaren närvarande avhandlas aktuella ärenden som vanligt. Styrelsen skulle få tid att ägna sig åt övergripande frågor och anslå mer av sin tid åt medlemsvård och miljöfrågor. Vid en sådan ändring kan styrelseledamöternas antal minskas.
För att upphandla en totalförvaltning i konkurrens måste vedertagna och kvalitetssäkrade upphandlingsregler tillämpas. Det är synnerligen angeläget att upphandlingen sker professionellt för att undvika tvister vid tillämpningen av avtalets innehåll. Som hjälp kan innehållet i LOU (lagen om offentlig upphandling) vara vägledande.
En övergång till totalförvaltning skulle innebära en kontinuitet som borde vara positivt för medlemmarna. Förvaltaren skulle fortlöpande utbilda sig i yrket vilket skulle förbättra den tjänst vi köper. (Anm. Ständiga förbättringar ingår i ISO 9001). Förändringen kan eventuellt öka förvaltningskostnaderna men den kan påverkas när det gäller totalen. Kan delvis kompenseras genom minskade kostnader för styrelsearvoden.