Umeå kommun och hallprojektet.

Det krav på öppenhet som många i media kräver måste tillgodoses. Det är en demokratisk rättighet som skattebetalarna har. Ansvariga måste bita i det sura äpplet och ändra attityd radikalt. Att försöka mörka kommunens affärer kommer att leda till ökat misstroende.
Backa ut ur planteringen och erkänn misstaget det kan ge politiska poäng för framtiden annars finns risk för en svekdebatt och det har inte socialdemokraterna råd med. Borgarnas tystnad i ärendet är ytterst anmärkningsvärd.

Redovisning av kommunernas pensionsskuld.

Kommuner och landsting redovisar endast en mindre del av pensionsskulden i sina årsredovisningar. Det sker i enlighet med den kommunala redovisningslagen samtidigt som det strider mot god redovisningssed.
Vi kan notera att kommunerna har gått från årliga underskott på 19990-talet till årliga överskott på 2000-talet efter att den kommunala redovisningslagen ändrades 1998. Bara en mindre del av skulden, pensioner intjänade efter 1998, redovisas. Det kallas för blandad modell. Anledningen till denna ändring var att det 1998 infördes krav i kommunallagen på balanserad budget. Pensionsskulden lyftes då ut ur balansräkningen. På så sätt kunde kommunerna undvika årliga underskott.
Det går dock inte att gömma den totala pensionsskulden som kommer att påverka kommunernas ekonomi då pensionerna skall betalas ut. Den fråga många ställer sig är naturligtvis hur den kommunala ekonomin klarar detta. Hur påverkas välfärden? Ekonomiska långtidsplaner med konsekvensanalyser bör upprättas för att studera effekterna.
Det bör påpekas att det finns kommuner som, trots lagen, redovisar hela pensionsskulden i sina årsredovisningar. De kan som motargument ange att de tillämpar god redovisningssed för sina medborgare vilket är hedrande.

Umeå kommun konkurrerar.

I media kan vi läsa om att Umeå kommun säljer snus i Umeå hamn. Anledningen har vi inte fått redovisat men rent allmänt är det klart olämpligt. I kommunens statuter borde det finnas inskrivet att kommunen icke skall konkurrera med privata näringsidkare. Det borde vara självklart för alla men tyvärr finns det för vissa personer ett intresse att försvåra för det privata näringslivet.
Samma gäller för kommunens lägenheter i Hemavan. De näringar som finns i Tärna-Hemavan området bör få verka utan konkurrens från Umeå kommun. De som nyttjar lägenheterna har ekonomiska förutsättningar att hyra bostad vid vistelse i området. Lägenheterna bör därför säljas
De medel för friskvård som kommunen satsar skall komma alla medarbetare till del. Någon gräddfil med kommunens pengar bör inte få förkomma. Friskvårdssatsningarna måste därför ske i Umeå.

Totalförvaltning av bostadsrättsföreningar.

Då det blir allt svårare för medlemmarna att engagera sig i styrelsearbetet finns det skäl att påminna om HSB:s och Riksbyggens erbjudande om totalförvaltning vilket skulle avlasta styrelsen påtagligt. Medlemsinflytandet skulle bibehållas fullt ut vid en sådan förändring.
Årsstämman skulle fortfarande vara föreningens högsta instans och styrelsen upprätthåller sin status med ansvar för drift och förvaltning. Genom återkommande styrelsemöten med förvaltaren närvarande avhandlas aktuella ärenden som vanligt. Styrelsen skulle få tid att ägna sig åt övergripande frågor och anslå mer av sin tid åt medlemsvård och miljöfrågor. Vid en sådan ändring kan styrelseledamöternas antal minskas.
För att upphandla en totalförvaltning i konkurrens måste vedertagna och kvalitetssäkrade upphandlingsregler tillämpas. Det är synnerligen angeläget att upphandlingen sker professionellt för att undvika tvister vid tillämpningen av avtalets innehåll. Som hjälp kan innehållet i LOU (lagen om offentlig upphandling) vara vägledande.
En övergång till totalförvaltning skulle innebära en kontinuitet som borde vara positivt för medlemmarna. Förvaltaren skulle fortlöpande utbilda sig i yrket vilket skulle förbättra den tjänst vi köper. (Anm. Ständiga förbättringar ingår i ISO 9001). Förändringen kan eventuellt öka förvaltningskostnaderna men den kan påverkas när det gäller totalen. Kan delvis kompenseras genom minskade kostnader för styrelsearvoden.

Den svenska skolans problem.

Fortsättningsvis är det påtagliga problem i skolan. Åtgärder vidtas men det tycks inte hjälpa. Vad det beror på är svårt att svara på men det borde stå klart för politikerna att något radikalt måste göras. Klart är att professionen inte är överens med beslutsfattarna och därför bör en opartisk utredning tillsättas som först gör en omvärldsanalys av skolor i andra jämförbara länder. Därefter kan de börja med den svenska skolans problem.
Varför nu denna djupgrävande probleminventering? Ja alla kända problem måste upp till ytan samlat för att få en överblick som kan tjäna som underlag för problemlösningarna. Partiella åtgärder har provats utan egentlig framgång. En aktuell fråga som bör belysas är om dagens huvudmän klarar sina uppdrag?
För att nå acceptans och förståelse för åtgärderna hos eleverna och professionen måste de bli delaktiga i processerna. Deras åsikter är viktiga. Det är elevernas framtid det gäller. För att nå uppsatta mål i skolan måste förutsättningar skapas för att få en acceptabel arbetsmiljö för både elever och lärare. Det är en förutsättning för att undervisningen skall ge godtagbara resultat, d.v.s. godkänt.

Företagandet måste stimuleras.

Under en längre tid har företagen angripits för att tillskansa sig för höga vinster, gäller särskilt inom offentliga sektorn. Ofta beror det på dåliga regelverk från statens sida. I till exempel skolan är skolpengen kombinerat med en slimmad organisation en stor orsak till de stora   vinsterna. Att oärligt tillskansa sig skattemedel måste stävjas till varje pris. En lösning kan vara att ersätta faktiska kostnader.
Företagens intresse för skattefinansierade verksamheter som vård, skola och omsorg beror till största delen på bristfälliga lagar och bestämmelser samt ofullständiga ekonomiska spelregler. Det utrymmet måste tätas till. Det finns ingen plats för oseriösa företag som förstör marknaden. Riskkapitalbolagen bör förbjudas driva friskolor. Även religiösa friskolor bör förbjudas.
Att reglera vinsterna i ett företag är helt fel väg att gå. Generellt skall förtagande stimuleras. Finns avarter måste de få möjligheter att organisera sitt företag efter de lagar och regler som gäller. Vi kan även konstatera att en viss självsanering pågår ständigt då oseriösa företag inte klarar konkurrensen. Sammantaget kan vi slå fast att utan företag stannar Sverige därför måste kommunerna och staten föra en sådan politik som gynnar seriösa företagare. ”Friska” företag är en tillgång för landet.
Företagens pålagor måste anpassas till verkligheten. Omvärldsanalyser när det gäller skatter är ytterst angeläget då vi konkurrerar på en global marknad.
Skatteuttag bör i huvudsak ske på konsumtion och lyxvaror och inte på arbete.

Vad vill muslimerna i Sverige?

Vi kan i media läsa om att SFM Sveriges förenade muslimer, en ideell förening i Göteborg, har vid flera tillfällen anlitat en omstridd föreläsare Muadh Zamzam som har mycket långtgående krav på kvinnorna. De skall bära slöja annars hamnar de i helvetet. Budskapet är glasklart särskilt till unga kvinnor.
 I Sverige som är ett kristen land är detta hot mot de människor som lever och bor i vårt land helt oacceptabelt och måste motarbetas med kraft. Muslimer med sådan uppfattning bör söka sig till länder med likasinnad religion. I samma artikel kan vi läsa om att föreningen får statsbidrag för enligt vår uppfattning sin vilseledande verksamhet. Bidragen måste stoppas omedelbart. I vårt land finns inget utrymme för det mansdominerande förtryck som föreläsaren förespråkar.
Odemokratiska sammanslutningar som har förtryck och slavliknande hantering av sina medmänniskor på sin agenda har ingen plats i vårt samhälle.

Våldet och morden i Sverige.

Vi måste få stopp på kriminaliteten. Den har vuxit sig starkare med åren och farligare och allt fler mord sker nu på öppen gata. Samhället måste agera nu, inte nästa år.
De kriminella gängen måste punktmarkeras och avlyssnas. Deras försörjningskanaler måste identifieras och stoppas. De som hjälper de kriminella gängen skall åtalas. Överhuvudtaget måste rörelsefriheten för de kriminella gängen minskas till ett minimum med hjälp av tillgängliga övervakningsmetoder. Förvaring under viss tid kan vara en metod.
Polisen måste personellt förstärkas med förslagsvis duktiga väktare som kan snabbutbildas för att bistå polisen och det måste ske nu, inte nästa år.  I domstolarna måste anonyma vittnen tillåtas framträda för att få fast brottslingarna. De kriminella har fått alldeles för stort spelrum, nu måste de stoppas.
Människor som sökt skydd i vårt land och som begår brott skall utvisas efter fastställd dom.

Det gamla bondesamhället.

På 1940- och 50-talet var det gamla bondesamhället som präglade tillvaron för många. På den tiden var det bönderna med sina jordbruk som hade en dräglig tillvaro då mycket av maten kom från det egna jordbruket. Det var också bönderna som på den tiden var den tidens borgare. De hade resurserna, jorden, skogen och boskapen.
En annan typ av jordbrukare på den tiden var torparna som ägde en bit jord som kunde föda ett par kor. För att kunna bruka jorden anlitade de oftast en bonde för arbetet som då hade häst och redskap. För det arbetet fick torparen betala. Man kan förstå att de många gånger hade det ytterst knapert i sin vardag.
En annan verklighet hade arbetarna, de som ingen jord hade. De var hänvisade till skogsarbete och daglönade arbeten förutsatt att det fanns. För att dessa människor skulle överleva startade staten AK-arbeten (nödhjälpsarbeten) som en hjälp i nöden. Det var arbetsuppgifter av skilda slag till ytterst låg lön men det var ändå lite hjälp i nöden.
Detta står i stark kontrats till dagens svenska samhälle. Vi lever i ett överflöd som inte människorna klarar av att hantera. Det är ett slöseri med resurserna som ingen mår bra av. Det skapar också ett fusk samhälle då hushållning numera är ett okänt begrepp för många människor. Den eviga tillväxten tycks vara en självklarhet för många. Dock måste vi konstatera att medaljen även har en baksida som vi så småningom kommer att bli varse då jordens resurser inte är oändliga. Som vi lever behöver vi snart ett nytt klot att förstöra.
   Den miljöförstörelse vi har åstadkommit under många år visar nu på resultatet. Jorden reagerar med naturkatastrofer på vårt sätt att leva så nu måste förnuftet sättas i främsta rummet. Det gäller faktiskt vår överlevnad.

Fusket breder ut sig.

Vi har skapat ett samhälle som ”tillåter” fusk på alla nivåer. Vare sig det gäller bidragsfusk, fusk med reseräkningar och resor eller utförsäljning av allmännyttan till reapriser så är det stöld från statskassan som pågår inför öppen ridå. Vad gör samhället? Ja nästan ingenting. Det blir sällan några påföljder utan det mesta får passera.
   De som utmärker sig är politiker från moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna. En del har fått lämna den politiska arenan medan andra fortsätter. Hoppas att det dåliga samvetet någon gång drabbar de skyldiga.
   Ansvariga för kontrollen av fakta i ställda krav måste skärpa reglerna avsevärt då många ersättningar borde ha stoppats i och med de underlag som presenterats. Regeringen måste skärpa kontrollen på alla nivåer annars bidrar staten till fortsatt fusk. Regeringen måste värna om skattesystemets legitimitet och kvalitetssäkra hanteringen av skattemedel.