Fusket breder ut sig.

Vi har skapat ett samhälle som ”tillåter” fusk på alla nivåer. Vare sig det gäller bidragsfusk, fusk med reseräkningar och resor eller utförsäljning av allmännyttan till reapriser så är det stöld från statskassan som pågår inför öppen ridå. Vad gör samhället? Ja nästan ingenting. Det blir sällan några påföljder utan det mesta får passera.
   De som utmärker sig är politiker från moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna. En del har fått lämna den politiska arenan medan andra fortsätter. Hoppas att det dåliga samvetet någon gång drabbar de skyldiga.
   Ansvariga för kontrollen av fakta i ställda krav måste skärpa reglerna avsevärt då många ersättningar borde ha stoppats i och med de underlag som presenterats. Regeringen måste skärpa kontrollen på alla nivåer annars bidrar staten till fortsatt fusk. Regeringen måste värna om skattesystemets legitimitet och kvalitetssäkra hanteringen av skattemedel.

Umeå kommuns ekonomi

Arbetarpartiet har i ett utskick kommenterat kommunens ekonomi i dystra ordalag. Nu har även centerns gruppledare Mattias Larsson uttryckt oro över kommunens ekonomiska situation. Det borde rimligen vara fler politiker som kommenterar den ekonomiska situationen.
Om nu ekonomin befinner sig på ett sluttande plan borde kommunledningen informera medborgarna och lämna förslag på åtgärder. Kostnaderna har skenat så det gäller att genom åtgärder minska på kostnadssidan och öka på intäktssidan. Vi vet att moderaterna vill sänka skatten en direkt felaktig åtgärd i nuvarande situation.

Tänkbara sparåtgärder:
Kommunledningen bör göra en organisationsöversyn i syfte att effektivisera verksamheterna. Utbetalningarna från kommunen och bolagen bör löpande granskas effektivare.
Behovet av tjänsteresor bör granskas, motiveringskrav införs.
Lägenheterna i Hemavan bör säljas ut snarast. Kommunen skall inte med skattepengar konkurrera med privata näringar i Tärna – Hemavan. Pengar till personal- och friskvård bör fördelas lokalt i Umeå så att det kommer alla till del.
Utförsäljning av fastigheter som inte behövs för kommunens verksamheter.
Driftkostnader generellt bör granskas.

 

Är kommunala tjänstemän korrupta?

I TV programmet Uppdrag Granskning har vi informerats om hur blufföretag lurat kommunala tjänstemän att köpa förbrukningsvaror till höga priser. Genom mutor och hot har de lyckats få ansvariga tjänstemän att köpa varor i otroliga mängder och till skyhöga priser. Hur detta har kunnat ske utan att ansvariga har reagerat är en gåta.

Avslöjandet väcker frågor om hur det egentligen står till med kommunernas hantering av våra gemensamma skattemedel. Har vi korrupta tjänstemän i förvaltningarna eller hur ska skattebetalarna tolka det som har hänt.

Politikerna måste nu tillsätta en utredning som ser över gällande regelverk för någonstans finns det uppenbara fel eller luckor i systemet. Det brådskar.

KD i stormens öga.

I valdebatterna avslöjas en del känsliga ”hemligheter” som varit förborgade sedan länge. Att de kommer upp till ytan beror oftast på människor som vill veta lite historia. För att exemplifiera påståendet är KD:s historia en skickligt dold hemlighet som kanske partiledningen inte känner till eller så vill de inte kännas vid den. I valtider så kan dessa hemligheter avslöjas i hetsiga debatter.
   KDS, Kristen demokratisk samling, bildades 1964 av Levi Petrus, den legendariske pingstpastorn. En av de som skrev partiprogrammet var f.d. nazisten Harald Ljungström, en accepterad person inom KDS. Levi Petrus hade en tveksam inställning till nazismen men sade vid något tillfälle att: Nazismens aktiviteter för att undvika smutslitteratur och moralupp-lösande film med mera var det ju inte något ont uti. Det var ju snarare det som gjorde att även kristna stödde deras program.
Jimmy Åkesson SD och Ebba Busch Thor KD har att vidkännas snarlika historiebeskrivningar. De bruna ränderna finns där som ett ok att bära nu och i framtiden
   I valdebatterna har EBT intagit en påtagligt stridbar och onyanserad hållning. Sanningen har inte alltid varit i främsta rummet och oresonliga angrepp på politiska motståndare har varit legio. Hon har ett drag av Ulf Ekmans (Livets Ord) retorik. ”Du ska lyssna på mig”

RUT- och ROT- avdrag är bidrag.

Varje år satsar samhället miljarder på att städa hem i rika områden. Alliansen och SD går till val på att öka bidragen ännu mer.
Inför höstens riksdagsval utlovar Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet krafttag mot vad de kallar för bidragsberoende. Enligt Moderaternas partiledare Ulf Kristersson vill hans parti sätta “välfärd före bidrag. Men detta gäller inte alla typer av bidrag. För samtidigt som de borgerliga partierna vill villkora och begränsa samhällets stöd till sjukskrivna och arbetslösa, vill samma partier satsa miljarder på RUT.
Sedan RUT-avdraget infördes av Alliansregeringen år 2007 har bidraget blivit en allt större börda för de svenska skattebetalarna. 2010 spräcktes miljardvallen och sedan 2014 har subventionerna legat på över 3 miljarder kronor varje år. Enligt Skatteverkets statistik stiger kostnaderna i snabb takt. Förra året kostade RUT-avdragen mer än 4,6 miljarder kronor.
Alliansen vill sänka skatterna. Dessutom vill de ha bidrag för RUT- och ROT-tjänster. Det är ingen hejd på bidragen som de ju egentligen vill minska. Det gäller att hänga med i svängarna.

Klas Viberg

Företagsklimatet i vårt land.

De små och medelstora företagen i Sverige är motorn för tillväxt och jobbskapande. Därför är företagsklimatet en viktig faktor att ta hänsyn till när regeringen formar sin politik. Nuvarande situation är kanske inte den bästa. Visserligen snurrar hjulen under nuvarande högkonjunktur men det kommer en lågkonjunktur lika säkert som amen i kyrkan och då gäller det att stå rustade. Det är då företagens pålagor kommer att kännas extra tunga och kan leda till upp-sägningar. Av den anledningen bör pålagorna begränsas. Regeringen måste se sig omkring i världen och idka lite benchmarking. Hur ser företagsklimatet ut i andra jämförbara länder som vi konkurrerar med?
Att stimulera jobbskapande företag är oftast lönsamt. Att skapa jobb åt arbetslösa är en dyr åtgärd för staten så det gäller att välja väg. Sverige bör vara ett land som gynnar företagandet då det är det som skapar förutsättningarna för vår välfärd.

Socialdemokraternas eftervalsdebatt.

Fördelningen i Sveriges Riksdag blev 144 mandat till de rödgröna och 143 mandat till Alliansen samt 63 mandat till SD. Det är en borgerlig övervikt i Riksdagen som de rödgröna måste förhålla sig till.
   För S del bör resultatet analyseras noggrant. Överströmningen till SD är ytterst besvärande särskilt LO-medlemmarnas val av parti. Det råder ett missnöje bland väljarna som resulterat i detta ras. Det återstår ett omfattande arbete för att utröna orsakerna.
   För S är det lag och ordning, sjukvården och skolan som kan betraktas som de frågor där kritiken varit hårdast. Även skatterna har kritiserats.
   Det hjälper inte att höja straffen för de kriminella utan det behövas handfasta åtgärder som ger resultat. Att folk bli skjutna på öppen gata år efter år är helt oacceptabelt.
   Sjukvården är ju Landstingens huvudvärk men regeringen är ytterst ansvarig. Dagens situation måste förändras till det bättre. Det är flera människor idag som behöver vård men landstingen klarar inte av personalfrågorna. De är ständigt underbemannade p.g.a. av en mycket dålig personalpolitik.
   Skolans problem verkar fortsätta p.g.a. politikernas oförmåga att rätta till felen. Alla vet felen men det görs för lite, alldeles för lite. Kommunerna klarar inte av skolan.
   Det måste ske än radikal förändring av skatteuttaget för att människorna skall känna att skatterna känns rättvisa och fördelningsmässigt riktiga. Lyxvaror och konsumtion måste beskattas hårdare. Vidare bör fastighetsskatten återinföras.

Den svenska skolan, ett politiskt haveri.

I valrörelsen var inte skolan huvudämnet fast den borde ha varit högst på dagordningen. Problemen i skolan med många underkända tycks ha blivit en accepterad situation då den tillåts fortsätta. Trots att det finns uppenbara bevis på bristerna som orsakat haveriet så står politikerna handfallna. Prat, prat men lite verkstad.
Vi kan dock konstatera att Liberalerna vinner anhängare för sin skolpolitik. Den pekar på vad som måste göras för att åstadkomma förändringar och som hjälper elever och lärare nå målen.

Några förslag:

 • Vi måste återgå till katederundervisning med lärare alla timmar.
 • Arbetsmiljön måste avsevärt förbättras.
 • Ordningen i klassrummet måste förbättras för att uppnå studiero.
 • Stökiga elever flyttas till hjälpklass.
 • Mobiltelefonerna under lektionerna måste förbjudas.
 • Skadegörelse av elever bör ersättas av föräldrarna.
 • Det måste finnas ett regelverk som alla måste känna till och följa.

Vi måste tyvärr konstatera att välfärdslandet Sverige har en skola som inte fungerar. En relevant fråga som kan ställas är om välfärden har eroderat skolan på uttalade krav, ordning och studiero. Skolledningen måste återta ledarrollen och våga ta konflikter i skolan. Buset får inte förstöra lektionstimmarna.
Centralt är det undfallenheten att agera från politikernas sida som förstör framtiden för vissa elever vilket är mycket allvarligt.

 

Moderaternas ekonomiska politik.

Det har redan framkommit att M avser att sälja SBAB vid ett regeringsskifte. Med den åtgärden minskar konkurrensen på bolånemarknaden och de övriga bankerna jublar då en vägledande bank som SBAB försvinner. De som drabbas är bolånekunderna med stora lån men det rör inte moderaterna i ryggen. Vi har en bostadsmarknad som redan spårat ur p.g.a. bankernas ökade risktagande för att tjäna pengar. De har tjänat stora pengar på rådande bostadsbrist i landet som Alliansen bär skulden för.
Ökade bostadsräntor drabbar som sagt nuvarande låntagare hårt allra hårdast för de som har stora lån för sina lägenheter. Det blir ännu svårare att köpa bostad eller bygga villa om bolåneräntorna stiger.
Återigen visar M bristande ekonomiskt kunnande och de saknar samhällsansvar. Varje gång de kommer till makten sker en berusning som ofta leder till felaktiga beslut. Att planera sälja SBAB är ett bevis på detta. I vissa sammanhang hyllar M konkurrens dock inte i alla som synes.

Lag och ordning för alla.

Vi har under flera år sett en negativ utveckling i samhället vad gäller den kriminella verksamheten. Det har resulterat i att människor i utsatta områden inte vågat gå ut på kvällarna eller i andra sammanhang gå ut ensamma på dagen. Mord på öppen gata har blivit vardagshändelser. Denna utveckling har bara mötts med skärpta lagar från politiskt håll. Den tafatthet som samhället visat duger inte. Det måste till handgripliga åtgärder för att stoppa de kriminella. Nedan några förslag:

 • Stifta lagar som medger omedelbar förvaring av kända kriminella under tiden som utredning pågår om åtal.
 • Omhänderta ungdomar på glid genom sociala åtgärder.
 • Förbättra undervisningen i skolan om lag och ordning. Stoppa buset i klassrummen, placera busfrön i särskilda klasser för specialundervisning.
 • Förbättra knarkpolisens resurser.
 • Avlasta polisen arbetsuppgifter som kan utföras av andra så att poliser kan placeras på utsatta orter.
 • Stoppa vapenimporten från de länder på Balkan som illegalt säljer vapen. Väck frågan i EU.
 • Människor med utländsk bakgrund som begår brott i Sverige skall dömas och utvisas.
 • Öppna ungdomsgårdar.
 • Stötta föreningslivet ekonomiskt.
 • Sociala myndigheter skall erbjuda hjälp till personer som vill avveckla sitt kriminella förflutet.

Samhället skall aktivt skydda medborgarna mot de kriminella gängens hot, våld och mord.