Personalpolitiken inom vården och omsorgen.

Kommunerna, landstingen och staten bör tillsammans utreda personalförsörjningen på sikt. Redan nu ser vi svårigheter att rekrytera kompetent personal och det kommer att bli ännu svårare så länge vi har en pågående högkonjunktur.
De viktigaste frågorna som, i samråd med facket, behöver utredas är:
Arbetsmiljön. Vi har en arbetsmiljölagstiftning som gäller och som är tvingande. T. ex. måste förutsättningarna för hemtjänst i glesbygd noga utredas av säkerhetsskäl till gagn för både brukare och personal.
Arbetstider. Arbetet är påfrestande. 6 timmars arbetsdag kan vara en lösning för att förhindra arbetsskador.
Lönen. Arbetet bör omvärderas. Lönen bör anpassas till ansvar, kompetenskrav och arbetsuppgifter.
Karriärmöjligheter. Utbildning bör finnas för de som vill avancera inom yrket.
För att undvika hyrpersonal måste den egna personalen få rimliga förutsättningar annars fortsätter behovet av hyrpersonal som egentligen blir mycket dyrare. För ansvariga borde det vara en självklarhet att värna om den egna personalen. Nuvarande system med dyr hyrpersonal är ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar. Personalflykten som pågått en längre tid visar på en misslyckad personalpolitik.

 

 

 

Sjukvårdskrisen

Nu pumpas det in pengar i sjukvården som aldrig förr i tron att lösa de problem som finns. Huvudspåret är bristen på sjuksköterskor som ställer till det. Under en längre tid har vi tappat sjuksköterskor p.g.a. låga löner och dålig arbetsmiljö och då har man fått vända sig till bemanningsföretag till stora kostnader. Det har tydligen pågått en längre strid om lönesättningen som i slutändan har resulterat i dagens situation.
Landstingsledningen måste tänka om snarast. Ta ett krafttag med personalsituationen, höj lönerna och förbättra arbetsmiljön så att de tidigare anställda återvänder. Skriv anställnings-kontrakt med alla anställda för att få kontroll över personalförsörjningen. Dagens situation har politikerna skapat och nu måste det tas krafttag. Medborgarna betalar skatt och har rätt till vård inom en rimlig tid.
Borgarna förespråkar återinförandet av kö miljarden som en lösning på krisen. Då skulle medborgarna få en rättvis vård påstår de. De glömmer att läkarförbundet och många andra instanser ville ha bort den då de minst sjuka behandlades först och de svårare fallen fick vänta. Så någon rättvis sjukvård som påstås blev det inte.

Revisorerna granskar landstinget i Västerbotten.

Revisorerna kritiserar landstingets kontroll av fakturor. De godkänns för utbetalning trots att de saknar underlag. Dessutom attesteras fakturor av icke behöriga. Ett förfarande som kan tyda på brister i regelverket eller att ansvarig chef tillåter överträdelser av gällande regler. Vän av ordning och reda kan tycka att sunt förnuft skulle räcka då man privat knappast skulle godta ospecificerade fakturor.
Vi har vid flera tillfällen kunnat konstatera brister när det gäller hantering av skattemedel. Nu är det landstinget som står i fokus. Trots en tjänstemannastab med god utbildning så tycks det råda en kultur som vuxit fram genom åren utan att det har uppmärksammats. Därför finns det anledning att påtala revisorernas skyldighet att granska verksamheterna. I många stycken kan deras effektivitet ifrågasättas då vi gång på gång upplever brister vid hantering av skattemedel. Revisorsrollen behöver förstärkas i både landstinget och kommunen.

Nuvarande skolsystem drabbar eleverna.

Nu börjar resultatet av friskolornas verksamheter bli tydliga, det går inte längre att dölja effekterna. Höga betyg och dåliga studieresultat finns nu verifierade och kan naturligtvis inte accepteras. De inbesparingar som har genomförts för att öka vinsterna har drabbat eleverna.
Vinstbegränsningar eller skärpta regler med slopad skolpeng, reglerad lärartäthet, bättre arbetsmiljö och reserverat kapital vid ev. konkurs skulle förändra förutsättningarna påtagligt. Nuvarande skolpeng är en orsakerna till det haveri vi nu bevittnar inom skolvärlden. Den har skapat denna vinstjakt som ytterst drabbar eleverna.

Våldet och morden i Sverige.

Vi måste få stopp på kriminaliteten. Den har vuxit sig starkare med åren och farligare och allt fler mord sker nu på öppen gata. Samhället måste agera nu, inte nästa år.
De kriminella gängen måste punktmarkeras och avlyssnas. Deras försörjningskanaler måste identifieras och stoppas. De som hjälper de kriminella gängen skall åtalas. Överhuvudtaget måste rörelsefriheten för de kriminella gängen minskas till ett minimum med hjälp av tillgängliga övervakningsmetoder.
Polisen måste personellt förstärkas med förslagsvis duktiga väktare som kan snabbutbildas för att bistå polisen och det måste ske nu, inte nästa år.
I domstolarna måste anonyma vittnen tillåtas framträda för att få fast brottslingarna. De kriminella har fått alldeles för stort spelrum, nu måste de stoppas.
Människor som sökt skydd i vårt land och som begår brott bör utvisas efter fastställd dom.

Friskolornas friheter.

Efter Kalla faktas program i TV4 om Thorén gruppens sätt att bedriva svenskundervisning för flyktingar så väcks nu ett ramaskri. Många frågar sig hur friskoleföretaget har fått härja fritt. Stockholms stad som beställare har agerat tafatt och likgiltigt som inte har avslöjat falsarierna. Kvaliteten i undervisningen, administrativt, personellt och materiellt, var skrämmande dålig, rent av urusel. Avtalet med Stockholms stad verkade bara vara makulatur för Thorén.
Det var en skrämmande nonchalans som Thorén visade upp i TV. Han förstärkte helt klart behovet av ett system för vinstbegränsningar och ökade kvalitetskrav när det gäller skolan. Thorén har ingen respekt och känner ingen skam över den dåliga undervisning i svenska som skolan levererade. Hans enda intresse verkar vara vinst till varje pris. Thorén borde fråntas rätten att bedriva friskola.
Från samhällets sida måste Skolinspektionen förstärkas väsentligt och inspektionernas kvalitet och antal måste förbättras avsevärt.

Kommunernas och landstingens ekonomiska utveckling

Den ekonomiska utvecklingen i många kommuner och landsting är negativ. Trots högkonjunktur har många det kärvt ekonomiskt beroende på i många fall satsningar på spektakulära projekt som inte normalt finns med i den kommunala verksamheten. Detta utan att skatten höjs för att finansiera projekten. I stället görs indragningar i andra verksamheter för att klara budgeten, en ohållbar utveckling alltså. Det är naturligtvis en kortsiktig politik som så småningom får konsekvenser då kommunerna har verksamheter som är lagbundna. Förutom alla tvingande verksamheter med kvalitetskrav så måste också tillkommande projekt finansieras över budgeten så många kommuner skulle då behöva höja skatten.
Den demografiska utvecklingen är ur kostnadssynpunkt klart negativ och måste i en nära framtid mötas av noggrann kontroll av kostnadsutvecklingen. Att t.ex. tillhandahålla gratis välfärd kan i vissa fall behöva omprövas av ekonomiska skäl.
Sammanfattningsvis bör kommunernas och landstingens organisationer bli föremål för  genomgripande organisationsöversyner. Gamla strukturer måste ersättas med moderna arbetsmetoder med tillgängliga digitala hjälpmedel. Kompetent personal måste användas på rätt sätt för att effektivisera verksamheterna utan att stressa personalen.

Umeå kommun, nya riktlinjer på gång.

Nya riktlinjer kommer, enligt uppgift i media, att föreläggas kommunstyrelsen rörande nöjesresor, fester, presenter m.m. som har påtalats av VK i ett antal artiklar. För att få stopp på slöseriet måste nuvarande regelsystem uppdateras då det tydligen har varit allt för generöst. Mycket märkligt att detta förhållande inte har påtalats av revisorerna tidigare. Stadsdirektören anser att de har följt gällande regler som finns och det bevisar bara på regelverkets starka slagsida. De negativa effekterna av detta har VK påvisat, inte revisorerna.
Som skattebetalare kan man tycka att detta är ytterst besynnerligt. Bara för att det finns ett allt för generöst regelsystem som innehåller utrymme för feltolkningar, medvetet eller omedvetet, så borde en liten gnutta sunt förnuft finnas hos de ansvariga. Slöseri med skattemedel kan aldrig försvaras.

Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.

Det tycks råda olika uppfattningar om nyttan med att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. En del tror att det blir lägre avgift för boendet efter omvandlingen medan andra är tveksamma.
De fastighetsägare som har hyresrätter kan bedriva sin verksamhet med ytterst begränsat underhåll. De medel som hyresgästen betalat till underhåll har ägaren behållit. När fastigheten nått ett sådant tillstånd att underhållsåtgärder är oundvikligt så säljer ägaren fastigheten för ombildning till bostadsrätter. Ägaren överlåter till de nya bostadsrättsägarna att totalrenovera fastigheten. Därmed får de nya ägarna betala dels för fastigheten och dels för nödvändiga reparationer som då är rätt omfattande.
En ny bostadsrättshavare med dispositionsrätt har då i första hand att betala månadsavgiften för bostaden och köpeskillingen för bostaden med ränta och amortering för nödvändiga lån. Den nya bostadsrättsföreningen måste självklart ta lån för att finansiera de omfattande reparationerna som då kommer att belasta månadsavgifterna med ränta och amorteringar.
Fastighetsägaren som ursprungligen sålde fastigheten står som vinnare. Hen har minimerat underhållet med bibehållen hyresavgift för att få högsta möjliga vinst vid en försäljning medan de nya ägarna blir straffade. Tilläggas bör att nu börjar bankerna bli tveksamma att bevilja lån då marknadsvärdet på fastigheterna har ökat.
Förutsättningarna för de som drömmer om en bostadsrätt har inte förbättrats genom den omvandlingsprocess som nu är förhärskande. Vinstbegäret sätter käppar i hjulet.

Iran, ett land i kris

Vi ser nu vad som händer i Iran, ett land styrd enligt shiamuslimska lagar. Det blottar ett samhälle i djup kris med stora motsättningar mellan olika befolkningsgrupper. Iran är ett rikt land med inkomster från oljan men landets regering saknar förmåga/vilja att fördela tillgångarna på ett solidariskt sätt. Arbetslösheten är skyhög och bland vissa grupper råder det ren fattigdom.
Från ett utifrån perspektiv förvånar det många att den muslimska religionen inte har demokrati och social rättvisa som grundbult utan att extrem fattigdom tycks vara ett normalt inslag i samhällsbilden. Att de kuvade så småningom reagerar som nu visar på bristerna i den muslimska läran. Alla människors lika värde tycks vara ett okänt begrepp inom Islam.
Historien visar att det inte går att kuva ett folk i all oändlighet. Inte ens med hjälp av hårda religiösa lagar och regler. Så småningom brister det om inte förståndet hos de styrande fattar situationen på rätt sätt.
Irans ledare bör beakta FN:s deklarationen om de mänskliga rättigheterna.