Om Klas Viberg

Namn: Klas Viberg Gift: Med Gunnel Bor: I Röbäck, Umeå. Födelseort: Docksta, Kramfors kommun. Är: Pensionär Varit: Anställd i Vattenfall i 42 år, jobbat med drift och underhåll av vattenkraftstationer. Intressen: Samhällsfrågor, politik, ekonomi och idrott.

Skolpengen orsakar sämre skolresultat.

Debatten om vinster som privata skolor gör i skolverksamheten har egentligen fel fokus. Skolpeng delas ut till alla skolor, både privata och kommunala. Privata skolor driver verksamheten effektivt och efter gällande regelverk. Skolpengen är så väl tilltagen att de kan göra vinst. Nu skall vinsten begränsas till ca 7 %. En åtgärd som liknar en medicin mot   resultatet av ett felaktigt system. Om förslaget går igenom kommer det inte att förändra undervisningen med nuvarande regelverk.
Det är skolpengen, det fria skolvalet och undermåligt regelverk som är bovarna i dramat. Skolpengen bör avskaffas och ersättas med ett ersättningssystem med redovisning av faktiska kostnader. Då får kommunerna, huvudmännen, möjlighet att bedöma kostnader och kvalitet. Påtagliga avvikelser kan då rapporteras till Skolverket. Skolan måste också få ett nytt regelverk och en effektivare skolinspektion.
Det fria skolvalet bör avskaffas då nuvarande system ökar segregationen. Blandade klasser ger bättre skolresultat det har forskningen påvisat.
Om inte detta kan accepteras bör all privat driven skolverksamhet förbjudas.
Rent generellt måste företag få göra vinst det är ju en förutsättning för företagande.

Vägen till högre utbildning.

Situationen för vår skola debatteras flitigt. Den klarar inte att utbilda alla våra elever till godkänt för vidare studier utan det blir för många som faller igenom. Många är förslagen på hur skolan skall förändras för att nå målen men inga har hitintills varit verkningsfulla. Det finns de som anser att skolan måste lämna de senaste årens förändringar och börja om från början. De menar att friskolereformen måste revideras.
Riskkapitalbolagen bör inte få bedriva skolverksamhet. De har ett affärsintresse som inte är förenligt med skolans syfte, d.v.s. grundutbildning för högre studier till alla barn som har förmågan utan vinstintressen.
Fria skolvalet bör avskaffas då forskning har påvisat att blandade klasser främjar lärandet. Även segregationen motverkas.
Skolpengen bör ersättas med ett ersättningssystem för redovisning av faktiska kostnader.
Det senaste utspelet från regeringen med ökad genomströmning av elever för högre studier bör ifrågasättas. Kraven bör inte minska för att kompensera en dålig grundutbildning utan det är grundutbildningen som måste reformeras.

Annie Lööf och outsourcing av IT-drift.

Alliansens partiledare har riktat misstroende mot 3 ministrar i regeringen för underlåtenhet att rapportera om brister i Transportstyrelsens IT-säkerhet till Statsministern. Genom en regeringsombildning har en minister slutat och en minister har omplacerats. Den tredje ministern hotas fortfarande. Agerandet har väckt debatt och har från borgerligt håll kritiserats.
Nu börjar verkligheten hinna ifatt Alliansen. Det var egentligen Annie Lööf som närings-minister som startade outsourcingen inom statsförvaltningen. Det var privatiseringsivern som drev på. Frågan om IT-säkerheten var inte så aktuell då trots varningar utan det var privatiseringar som var huvudspåret.
Nu ser vi effekterna av Alliansens agerande under regeringsperioden. Bristerna i Transportstyrelsen togs till intäkt för att väcka misstroende mot ministrar för bristande hantering. För Annie Lööfs agerande som näringsminister straffas nu ministrar i nuvarande regering. Politik verkar vara de möjligas konst även om det blir helt fel. Förtroendet för Annie Lööf får sig ytterligare en törn, Ärlighet verkar inte vara hennes starka sida

Ebba Bush Thors sviktande förtroende

Partiledarbytet i partiet har inte blivit den framgång som många medlemmar hoppats på. Partiledarens framtoning i debatterna har inte lockat sympatisörer. Hennes högervridning av partiet är påtaglig och hon kan dessutom tänka sig att samarbeta med SD. Hur det nu kan kombineras med alla människors lika värde samt en uttalad Gudstro måste vara en svårlöst ekvation.
Ebba Bush Thor har ett förflutet i Livets Ord och hon har gång på gång uttalat sin tillfredsställelse över att hon fått sin religiösa skolning där. En organisation som inte imponerat efter alla turer i TV och vars ledare nu har flytt fältet.
Att partiet behöver en ny ledare borde vara uppenbart även för Ebba Bush Thor. Om hon värnar om partiet borde hon inse sitt tillkortakommande och avgå. Vid kommande val torde stödröstande moderater inte infinna sig då även det partiet är i kris så risken finns då att partiet åker ur Riksdagen.

Vinster i välfärden.

Om privata företag skall få göra vinster i välfärdssektorn har det debatterats i flera år och kan kanske närma sig ett slut då regeringen nu förbereder ett förslag om vinstbegränsning. Ett totalstopp för vinster verkar vara ute. Vi har ännu inte sett förslaget men en vinstbegränsning kan vara svår att administrativt hantera då kryphål kommer att finnas. En variant kan vara att regeringen upprättar ett regelverk/styrdokument som kraftigt stramar åt kraven på utövarna. Då verksamheterna handlar om människors väl och ve måste kraven anpassas därefter. Därtill skall kopplas ett kapitalkrav som innebär att företaget skall avsätta medel för fortsatt drift i minst ett år för att motverka snabba nedläggningar av verksamheten om vinsten inte är tillräckligt hög.
Kontroll av kvaliteten i verksamheterna skall göras varje år. I den kontrollen skall även ekonomin granskar på verksamhetsnivå. Det skall göra skillnad att driva verksamhet i den offentliga sektorn mot att driva enskilda företag.  Det måste varje utövare var införstådd med. Brott mot regelverket skall behandlas i domstol. Riskkapitalbolag skall icke tillåtas ha verksamhet i den offentliga sektorn.
Regeringen bör generellt vara positiv till privat verksamhet. När det gäller hantering av skattemedel som finansierar offentlig verksamhet måste kraven vara entydigt klara och koncisa. Därav kommer att verksamheternas mål skall vara det primära, inte vinsternas storlek.

Det politiska ansvaret.

Den politiska turbulensen i Riksdagen fortsätter. Alliansens hot om misstroendeförklaringar mot flera ministrar är ett tecken på att de saknar sakpolitiska argument. Därför väljer de att använda andra metoder för att skada regeringen. De vill inte fälla regeringen men väl skada den så det är sabotage de ägnar sig åt. Det är ynkligt och ansvarslöst. Väljarna förväntar sig att valda politiker agerar korrekt och ansvarsfullt något som Alliansens partiledare tycks strunta i.
Nu är ju sanningen den att flera partier i Alliansen inte vill ha nyval då de har interna problem så ett nyval skulle kunna få allvarliga konsekvenser. Moderaterna och KD har uppenbara problem men även Liberalerna befinner sig på ett sluttande plan så situationen är besvärande. De tror dock att bara de saboterar för regeringen så vinner de sympatier i väljarkåren. Ett riskfyllt vägval som kan få en negativ påverkan på opinionen.

 

Om Bostaden AB i Umeå

I media kunde vi läsa om försäljning av lägenheter för att få pengar till normalt underhåll av bostadsbeståndet. Det var bl. a. den motiveringen. Det kunde då konstateras att de pengar som hyresgästerna betalat in inte reserverats för kommande underhåll utan de gick till annat. Då kommunen har avkastningskrav på bolaget kan det ha varit ett krav vars storlek beräknats efter kommunens behov och inte efter vad bolaget orkade med. Detta är spekulation men samtidigt en tänkbar förklaring till Bostadens brist på kapital trots att hyresgästerna betalat för normalt underhåll.
Rent allmänt borde revisorerna ha anmärkt på Bostadens hantering av inbetalda medel avsedda för underhåll men som försvann till annat. Hyresgästerna står som förlorare.

Är det svenska försvaret ett särintresse?

Frågan i rubriken kan ställas då vi inte för så många år sedan hörde Reinfeldt yttra sig med den formuleringen. Då i en Alliansregering som avrustade landet. Det verkar Björklund och Wallmark ha glömt då de nu med näbbar och klor försöker överbjuda varandra när det gäller pengar till försvaret. I allvarsamma ordalag anklagar de nu regeringen för att anslå alldeles för lite pengar.
Hur trovärdiga är dessa politiker som ena dagen avrustar och andra dagen gör tvärtom. Även om omvärlds läget har förändrats och regeringen har ökat försvarsanslagen så verkar de aldrig bli nöjda. Björklund verkar snart bita sig själv i svansen. Hans envetna inställning verkar dock inte vinna sympatier i väljarkåren. Det måste vara bekymmersamt.

Privat eller offentligt driven verksamhet?

De sista 20 åren har präglats av privatiseringar av offentligt finansierad verksamhet. Inte för att privata aktörer har ökad social kompetens utan för att det finns pengar, säkra pengar, att tjäna. Orsaken till detta ekonomiska utrymme beror till stor del på att privata aktörer driver verksamheterna ”effektivare”. Det innebär i praktiken en försämrad verksamhet i många stycken, något som i många fall lett till anmärkningar av gängse kontrollorgan. Det kan dock noteras en viss uddlöshet i anmärkningarna då regeringen inte ställt tillräckligt kraftfulla krav i sina styrdokument. Det finns således ett visst utrymme för fusk som inte leder till direkt av-stängning vilket vore önskvärt i vissa fall för att sanera marknaden.
De offentligt finansierade verksamheterna måste få ledande personer som är kvalificerade att leda verksamheterna effektivt och målinriktat. Därigenom kan de drivas mer ekonomiskt effektivt så att vinstutrymmet för privata aktörer minskar. Då minskar även vinstjakten och vi kan på så sätt få bort riskkapitalbolagen från den marknaden.
Kommunerna är skyldiga att bereda unga skolgång. Det medför också skyldighet att bereda de ungdomar skolgång som drabbas när privata skolor helt plötsligt upphör eller går i konkurs. För att i någon mån fördela ansvaret bör exempelvis privata skolor åläggas ett ansvar att driva verksamheten vidare ett år efter nedläggningsbeslut så att kommunen hinner ordna annan skola.

Stafettläkarsystemet bör avvecklas.

Det blir alltmer tydligt att Landstingen och SKL gör för lite för att stoppa beroendet av stafettläkare. Förutom stora kostnader så försämras vården påtagligt. Inhyrda läkare har inte tid och ork att erbjuda patienterna god vård då de vistas på vårdstället bara för en viss tid. Vidare saknar patienterna möjligheter att få samma läkare.
Det måste finnas en väg ut ur eländet om bara de ansvariga lägger manken till. Bara det faktum att bemanningsföretagen tar orimligt betalt för tjänsterna borde Landstingen gå samman och förhandla fram rimliga priser och krav. Om inte detta kan genomföras bör alla Landsting bojkotta bemanningsföretagen och anlita läkare från andra länder. Vidare bör anställda läkare i Landstinget inte beviljas ledighet för att jobba i bemanningsföretag. Många frågar sig vad SKL egentligen gör aktivt för att lösa problemet.