Om Klas Viberg

Namn: Klas Viberg Gift: Med Gunnel Bor: I Röbäck, Umeå. Födelseort: Docksta, Kramfors kommun. Är: Pensionär Varit: Anställd i Vattenfall i 42 år, jobbat med drift och underhåll av vattenkraftstationer. Intressen: Samhällsfrågor, politik, ekonomi och idrott.

Umeå kommuns lägenheter i Hemavan

.Lägenheterna i Hemavan som kommunen köpte var då avsedda för medarbetarnas rekreation. Det har genom årens visats sig att det är endast ett fåtal medarbetare, relativt sett, som nyttjar lägenheterna. Nu är de i behov av renovering. På förslag av tjänstemännen bör de säljas i stället. Kommunfullmäktige har dock beslutat att de skall behållas och renoveras.
Beslutet är kontroversiellt då kommunen bör undvika att med skattemedel konkurrera med privata näringar. Att kommunen dessutom anslår skattemedel som gynnar endast ett fåtal medarbetare så är det ytterst anmärkningsvärt. Det torde vara en allmän upp-fattning att skattemedel som anslås för friskvård måste komma så många som möjligt till del. Så är det inte när det gäller lägenheterna i Hemavan det borde politikerna som värnar om lägenheterna förstå. Några frälse bör vi inte ha i Umeå kommun.

 

 

Bostaden AB i Umeå, försäljning bostäder.

Det som hänt har debatterats flitigt i media. Sanningen tycks vara svår att få fram. Upprörd-heten ebbar nog ut så småningom likasom andra ärenden som inte tål dagens ljus. Nu tror dock många att ärendet kommer att kosta för politikerna då deras förtroende fått sig en allvarlig knäck. Nu är det snart val så det gäller för dem att släta över och försöka gå vidare. Men tyvärr är det inte säkert att alla har glömt oförrätterna då många anser att demokratin har fått sig en allvarlig törn och att det är politikerna som stått för anrättningen.
Det skulle inte förvåna om vissa politiker hamnar i onåd och får gå för det kan bli svårt att i talarstolen uppmana folket att försvara demokratin medan de själva tummar på den. I Umeå kommun har det de senaste åren varit för många s. k. ärenden som luktat illa så det gäller för politiker och tjänstemän att ta sitt ansvar och återgå till huvudspåret nämligen att tillämpa grundläggande demokratiska värderingar och följa styrdokumenten vid varje ärende-behandling och vid varje beslut. Det förväntar sig medborgarna.

Revisorernas roll i det moderna samhället

Under de senaste åren har vi via media tagit del av missförhållanden i både offentlig och privat verksamhet. Ofta har det varit journalister som slagit larm om oegentligheter före revisorerna och det är ett ytterst märkligt förhållande. Anställda som bevittnat fusket har ofta inte vågat anmäla med risk för repressalier. I stället har de kontaktat en tidningsredaktion kanske anonymt för att den vägen få igång en utredning.
I dagens kvalitetssystem finns inlagda egenkontroller som skall säkerställa att verksamheten följer befintliga styrdokument. Då gäller det att dessa styrdokument är aktuella och anpassade till gällande policy. Det är revisorerna som bl.a. har till uppgift att kontrollera detta.
Kommunens revisorer borde ha befogenhet att anlita auktoriserade revisorer vid svårare fall samt vid ökad arbetsbelastning. Att revisorerna är underställda kommunfullmäktige är en klar nackdel då fullmäktige kan hindra/fördröja revision vid känsliga ärenden.
Rent generellt bör revisorsrollen förstärkas för att upptäcka missförhållanden men även visa för medborgarna att ansvariga lever upp till gällande bestämmelser inom respektive ansvarområde.

Umeå kommun saknar visselblåsare.

Revisorerna har beställt en utredning hos KPMG ang. kommunens skydd mot korruption som berör all verksamhet, både politiker och anställda. Förebyggande arbete mot korruption är en viktig funktion. I en stor kommun som Umeå finns det många tillfällen till avsiktliga och oavsiktliga händelser som kan orsaka skada i den kommunala förvaltningen. Det finns ett fullmäktigebeslut från 2011 om att inrätta en vissel-blåsarfunktion men ingenting har hänt Nu påtalas behovet om att införa en sådan funktion d.v.s. alla skall kunna anmäla oegentligheter inom kommunen utan att behöva riskera någon form av påföljd. Att kommunens högsta instans har medvetet fördröjt genomförandet av beslutet är ytterst anmärkningsvärt och väcker misstankar.
De flesta känner till de senaste årens turer i kommunen med tvivelaktiga upphandlingar, slöseri med skattemedel och till synes bristfälliga internkontroller. Även kvaliteten i   revisorernas granskningar har ifrågasatts då journalister avslöjar oegentligheter i den kommunala förvaltningen före kommunens revisorer.  Det tycks finnas ett stort behov av utbildning både bland politiker och anställda. Utbildning som just handlar om hur de förhåller sig till gällande lagar och bestämmelser för att undvika korruption och jävsituationer. För att detta skall kunna kan genomföras bör det finnas anpassade styrdokument för varje verksamhet då det som skett väcker misstankar om ofullständiga styrdokument.

Bostaden AB, förvaltningsansvaret.

Det klarnar alltmer om anledningen till att bolaget tvingas sälja bostäder. Avsaknaden av kapital för att utföra normalt underhåll och renoveringar tycks vara den främsta anledningen. Ett synnerligen anmärkningsvärt tillstånd. Styrelsen har tydligen under en följd av år medvetet underlåtit att fondera medel för underhåll. När nu verkligheten har hunnit ifatt så avslöjas det prekära tillståndet. Styrelsen har inte levt upp till förvaltningsansvaret och revisorerna verkar inte ha reagerat det är den bistra sanningen.
Det kan vara dags att styrelsen tar sitt ansvar. Kommunen bör tillsätta en opartisk person som utreder bolagets tillstånd och föreslår förändringar. Styrdokumenten bör ses över och vid behov justeras. Att kommunfullmäktige godkände försäljningen utan krav på utredning var synnerligen anmärkningsvärt.

Moderaternas vägval.

Moderaternas vingliga färd genom åren har kostat partiet förluster i form av förtroende, tillit och visioner. De som följt partiet från Gösta Bomans dagar och framåt har upplevt en ytterst vinglig färd. Reinfeldt och Borg är väl de politiker som bäst har demonstrerat ett partis uppgång och fall. Därför har nuvarande partiledare en svår uppgift att återskapa förtroendet för partiet genom att staka ut en ny hållbar och trovärdig färdriktning. Partiets lek med namnbyten och konstiga tillägg har enbart skapat ett löjets skimmer. Att helt plötsligt kalla partiet för det enda arbetarpartiet är närmast skrattretande och visar på desperata politiker, för när har moderaterna värnat om arbetarnas väl och ve, aldrig någonsin. Att förra partiledningen lyckades förstöra ekonomin och tilltron till partiet var tragiskt då det samtidigt drabbade många människor i välfärdssektorn.
Nu måste partiledningen komma upp på banan igen och sluta leka. Moderaternas rätta ideologi måste åter bli känt för väljarna och bör inte döljas. Partiets politik måste bli känt för alla väljare innan valet.

Moderaternas vägval.

Moderaternas vingliga färd genom åren har kostat partiet förluster i form av förtroende, tillit och visioner. De som följt partiet från Gösta Bomans dagar och framåt har upplevt en ytterst vinglig färd. Reinfeldt och Borg är väl de politiker som bäst har demonstrerat ett partis uppgång och fall. Därför har nuvarande partiledare en svår uppgift att återskapa förtroendet för partiet genom att staka ut en ny hållbar och trovärdig färdriktning. Partiets lek med namnbyten och konstiga tillägg har enbart skapat ett löjets skimmer. Att helt plötsligt kalla partiet för det enda arbetarpartiet är närmast skrattretande och visar på desperata politiker, för när har moderaterna värnat om arbetarnas väl och ve, aldrig någonsin. Att förra partiledningen lyckades förstöra ekonomin och tilltron till partiet var tragiskt då det samtidigt drabbade många människor i välfärdssektorn.
Nu måste partiledningen komma upp på banan igen och sluta leka. Moderaternas rätta ideologi måste åter bli känt för väljarna och bör inte döljas. Partiets politik måste bli känt för alla väljare innan valet.

Islam, en religion med många ansikten.

Vi har genom åren upplevt Islam som en mångfasetterad religion med många olika grenar. I Sverige är det främst muslimer, sunni och shia, som dominerar. Sammankopplingen med terror är en vanlig uppfattning i vårt land. Sant eller falskt är svårt att ha någon klar upp-fattning om. Vad som förstärker den uppfattningen är att muslimerna sällan tar avstånd från utförda terrorhandlingar något som skulle ge svenskarna en klarare bild av situationen.
Förutom terrorn möter vi hedersrelaterade mord och maktstrukturer som är skrämmande i våra ögon. Männens makt över kvinnorna som tar sig olika yttringar är för oss otänkbart i vårt moderna samhälle. I många stycken upplever vi att muslimska kvinnor lever under slav-liknande förhållanden. Utifrån vårt perspektiv är muslimske mannen den svagare parten då han måste använda religionens maktmedel i parrelationen. Att en far kan mörda sin egen dotter av en anledning som kan hänföras till familjehedern är för oss svenskar fruktansvärt och måste leda till åtal, livstids fängelse och utvisning.

AB Bostadens utförsäljning av bostäder.

I den pågående debatten om anledningarna till utförsäljningen förekommer det en del märkliga påståenden. En av anledningarna skulle vara att Bostaden då skulle få in pengar för att kunna utföra underhållsarbeten i befintligt bestånd i annat fall skulle bara akuta underhållsåtgärder kunna utföras.
Att tvingas sälja bostäder för att få pengar till löpande underhåll verkar mycket märkligt. Om det är så tar Bostaden ut för låg hyra för i hyreskalkylen bör det ingå en post för underhåll av bostaden. Om den finns så är det andra orsaker till att det inte finns medel fonderade för underhåll. Borde kanske granskas noggrannare av revisorerna.
Utförsäljningen som sådan kan naturligtvis diskuteras. Om det enbart är behovet av kapital som styr beslutet borde frågan utredas vidare. Att sälja ut allmännyttan är ytterst kontroversiellt. Ett kommunalt bostadsbolag utgör en garant för att hyrorna hålls på en rimlig nivå och utgör en motvikt mot en fri hyresmarknad som en del borgerliga politiker före-språkar. Därför kan det var bra om kommunen har en policy som vägledning vid ev. kommande beslut.

Återförstatliga skolan.

Hur många bevis måste vi ha på att skolan i nuvarande form inte fungerar. Att kommunalisera skolan blev inget lyckat projekt. Tillsammans med privatiseringen har vi fått en skola som inte förmedlar kunskaper till eleverna enligt uppställda krav. Kommunaliseringen har bevisligen inte fungerat. Vi kan se att kommunerna inte klarar av att vara huvudmän då de har så många andra områden som kräver insatser. Dessutom har skillnaderna mellan skolorna ökat till en oacceptabel nivå.
I skolan har resultaten försämrats. Vi har fått en kraftig betygsinflation, sjunkande lärartäthet och ökad skolsegregation till följd av privatiseringen. Därför bör skolan förstatligas och privata skolor samt fria skolvalet avskaffas.
Privatiseringen som enligt Carl Bildt, dåvarande statsminister, skulle ge oss världens bästa skola har kommit på skam. Den har inte gett oss ökad effektivitet, bättre kvalitet eller lägre kostnader. Istället har skolan blivit en handelsvara med vinstintresset i fokus och det kan inte ge oss världens bästa skola.