Centrala S-föreningen har motionerat om en sammanhållen äldrepolitik till partikongressen

Varje år blir antalet äldre fler samtidigt som äldre personer lever längre än tidigare. För att äldre ska kunna leva ett så bra liv som möjligt som pensionär måste äldre få det stöd och den hjälp de behöver liksom den vård och omsorg som de bedöms ha rätt till.

 

Det är många olika faktorer och verksamheter som styr hur äldres situation formas. Många får leva ensam under många år då den andra hälften har lämnat livet. I en sådan situation ska ändå allt det vardagliga fungera. Att livslängden ökar innebär att många äldre drabbas av olika sjukdomar som t.ex. demens vilket gör att äldre på sikt behöver allt större hjälp. 

 

För att äldre ska få ett gott åldrande är tillgången till bra bostäder viktigt. Därför behövs det fler boendeformer. Du ska kunna bo kvar hemma om man så vill, men det behöver också finnas tillräckligt med trygghetsboenden och särskilda boendeformer. En annan viktig fråga är äldres ekonomi där pension, bostadsbidrag, kostnader för vård och omsorg, färdtjänst, högkostnadsskydd också påverkar.

 

Men inte bara ekonomin och bra bostäder påverkar. Även kost och motion och andra typer av aktiviteter som kultur och fritidsaktiviter har positiv påverkan på hälsotillståndet. Det gör att äldre kan leva ett friskare liv samtidigt som kommunernas kostnad minskar. Det gör också att ensamheten kanske blir mindre av en belastning. 

 

För att möta utmaningen av att antalet äldre ökar behövs det en kraftfull politik för äldre. En sammanhållen äldrepolitik som utgår från en helhet där kommuner, landsting och andra offentliga organ arbetar tillsammans utifrån den enskilde pensionärens behov. Vi vill att en sådan politik presenteras och att stuprören för de äldre raderas ut.