Biogas och Etanol inte bra för luftkvaliten i Umeå

Törs inte folk höra sanningen numera. Jag kan säga att det är att trampa på tårna på många när man diskuterar drivmedel och säger något som inte stämmer med personer och organisationers egen uppfattning. Själv brukar jag ta reda på fakta och grunda mina argument på detta.

Vi har problem med luftkvalitetsnormen i Umeå centrum och problemet heter NOx kvävedioxider och det är det vi måste få ned och det är ett stort problem för etanol och biogas. Mattias Larsson blir störd över detta eftersom Hans Lindberg sitter med i vårt regionprojekt om biogas inom regionen.

Jag använder våra tjänstemän för att ta reda på fakta och det finns en del motstridiga uppgifter vad som är bra drivmedel ur de totala miljöpåverkan som växthusgaser men de åtgärder vi är ålagda av bland annat miljöminister Leena Ek är kvävedioxider. Jag kan väl säga att i de uppfattningarna har jag fullt stöd hos vår ordförande i miljö och hälsoskyddsnämden.

Med anledningen av detta fick jag följande mail i går av en av våra tjänstemän som lagt ned tid på att ta fram fakta

Jag pratade med Per Andersson i går på Naturvårdsverket och passade då på att fråga om det finns emissionsdata för respektive drivmedel.
Han sa att det pågår ett projekt i Göteborg där IVL mäter utsläpp från biogasbussar och det preliminära resultatet visade på mer NOx utsläpp än dieselbussar! Partiklarna är dock betydligt mycket lägre.
Studien är inte klar och det finns ingen rapport att läsa ännu. Hans bedömning var att etanol inte är särskilt mycket bättre än bensin vad gäller NOx utsläpp. Det är framförallt ut klimatsynpunkt som biogas och etanol är bättre.

Det här beskedet säger entydigt att vi har fel system där vi ger gratis parkeringar till bilar som försämrar luftkvaliten i centrum och jag själv har trott att staten har haft kunskap när det gjort klassningar av miljöbilar och det kan vara rätt globalt men duger inte lokalt

Vilka bilar är bäst för luften i Umeå stadskärna ?

Vilka bilar är bäst för luftkvaliten i Umeå. Vi har en luftkvalitetsnorm som vi måste uppnå. Vi vet att det viktigaste är på gång och det är byggt färdigt kanske 2016/17 och det är ringledssystemet där västra länken saknas.

E4 och E12 har flyttats och nu gäller det bara att främst lastbilarna köra på de nya vägsträckorna då de svarar för hälften av föroreningarna. Det kan här bli stopp för genomfartstrafik för lastbilar. Personbilar måste också ut på ringen genom olika åtgärder och parkeringar ska ses över och arbetsplatsparkeringar ska utanför statskärnan

Vilka bilar är då bäst för miljön och det är självklart elbilar och laddhybrider och elbussar. Förbränningsmotorer är alltså en stor bov. Jag köpte själv en miljöklassad disel som är skattebefriad i fem år men diselbilar är sämst för luftkvaliten då de ger mycket kväveoxid som är det stora problemet för Umeås luft. Den har dock bra partikelfilter

Hur mycket bilarna drar har självklart stor betydelse och därför är tex etanol inte så bra som man tror trots att det är ett förnyelsebart bränsle drar bilarna mer bränsle och ger påverkan på luftkvaliten.

Etanol, biodiesel och biogas också är bra, men nämligen ur ett annat miljöperspektiv, nämligen att minska utsläppen av fossil koldioxid och att de är förnyelsebara bränslen.

Mindre stopp och jämna trafikflöden är också bra men man ska även köra på ett riktigt sätt så kallad eco driving. Andra åtgärder som förutom reglerad trafik och mindre arbetsplats parkeringar är bra cykelvägar och miljövänlig kollektivtrafik och även parkeringsavgifter är saker som kommer att bli ett måste om centrum ska utvecklas. Gratis parkering för de bilar som klassas som miljöbilar förutom elbilar och elhybrider är helt fel och ger fel signaler.

Då är det äntligen dags för bättre luft i Umeå centrum

Äntligen, äntligen och åter äntligen. Just det, äntligen kan vi börja få bort onödig trafik från centrum tack vare att E4 flyttas till Kolbäcksvägen och E12 till norra Länken och sedan på E4 och mot Obbola vid flyget. Så ska det vara skyltat om jag är rätt underrättad.

Huvudorsaken till att vägarna byggs är att luftkvaliten i centrum måste bli bättre då. Det enda som kunnat råda bot på detta är att vägarna dras utanför centrum. Egentligen skulle detta ha varit klart 1997 eller om de första tankarna blivit av i början på 90 talet.

Första tanken var att E4 skulle dras Kolbäcksvägen men vid den tidpunkten gällde 110 väg och med trafikplatser vilket skulle göra stort intrång efter vägen och så ville inte kommunen ha det men det fanns förhoppningar om rondeller men efter regeringsskiftet 1991 gick det inte att komma fram då C la in sitt veto.

Vi fick börja om och då flyttades E4 till det som nu är norra länken och Kolbäcksvägen skulle bli kommunal gata men tåla mycket trafik och kommunen skulle bygga Kolbäcksbron. E12 började byggas från flyget och österut. Det byggdes om i centrum vid sjukhuset och det fattades bara att knyta ihop vägarna med en västlig dragning av E 12 och E4 där norra länken nu går.

Allt som gjordes överklagades, Kolbäcksbron , två etapper av E12 som är byggda, vägen över från Volvo mot Röbäck mot platsen där E4 och E12 skulle gå och indragningen av vägen mot Klabböle. Alla överklaganden avslogs och då etappen över Röbäckslättens överklaganden behandlades hade det blivit en ny minister och då bifölls helt plötsligt besvären trots att motiven till att avslå tidigare löd att det är en del i projektet för att lösa Umeås miljöproblem. Motivet för bifall var intrånget över Röbäcksslätten. Varför det blev så är höjt i dunkel.

Det blev att börja om ytterligare en gång och pengar till detta kom i den så kallade närtidssatsningen som vi idag ska inviga delar av och besluten av dessa sista delar så var också centerpartiet med på dragningarna av vägarna.

Skillnaderna blev att E4 kom tillbaka med en anpassning med rondeller och att vi får ge bort Kolbäcksbron till staten men den var byggd för att klara tung trafik. Dragningarna över Röbäcksslätten är annorlunda och längre och E12 går norrut som jag tidigare beskrivet tills västra länken är klar och kommunen har även fått vara med och betala 250 miljoner för att vägpaketet skulle komma tillstånd och det kostar också betydligt mer än det skulle ha gjort 1997 då det skulle varit klart.

För att klara av luften centralt har vi nu andra åtgärder som måste vidtas. Trafiken och så mycket som möjligt av all trafik ska styras bort och främst lastbilarna som står för minst hälften av föroreningarna men även annan trafik ska bort och vi måste få bort arbetsplatsparkeringar i centrum, vi gör gröna friköp och vi satsar på kollektivtrafiken då klarar vi detta.

Hoppas att skyltningen nu leder rätt för den tunga trafiken främst och behövs det får vi väl sätta regler om genomfartsförbud med höga böter om man bryter mot detta och med ny teknik som övervakningsmetod.

Här fick ni en längre beskrivning av turerna innan vi hamnat där vi är idag för det har tillkommit många i Umeå som säkert inte känner till hela denna långa process där överklagningarna kostat mycket stora pengar gör skattebetalarna och förändringarna i vägsystemet är inte så stora när det gäller vart vägarna ska gå och det är inte heller konstigt för det finns inte så många vägar att välja på om vi ska få en avlastning av centrum där problemen med luftkvaliten finns,

Det finns all anledning att säga äntligen för en som varit med hela tiden

Jag tror det är kungen som bestämmer hur kataloger ska se ut i Saudiarabien

IKEA katalogen i Saudiarabien vad är sant. Sant är i alla fall att kvinnor tagits bort i katalogen. Jag är inte alls säker på att de motiv som IKEA framfört är de riktiga.

Jag tror inte kungen tillåter kvinnor att synas i kataloger. Kungen är ju den som i stort bestämmer allt i Saudiarabien. Kvinnor är förtrycka i landet och har i stort sett inga rättigheter alls. De får som exempel inte köra bil men kan få någon typ av dispens.

Det finns omfattande könssegregering; kvinnor och män hålls åtskilda utanför hemmet och kvinnor vistas endast undantagsvis i det offentliga rummet. Kvinnornas rörelsefrihet är kraftigt inskränkt då de endast får resa i sällskap med en manlig släkting.

Kvinnors rättigheter att arbeta, äga och förvalta egendom och att rösta i allmänna val i Saudiarabien är kraftigt inskränkt. Restauranger, även restauranger ägda av västerländska bolag, har två ingångar och åtskilda ytor för ungkarlar och familjer där det förekommer att familjearean är enklare än ungkarlarnas. Enligt tradition så har kvinnor en roll i samhället som mödrar och att sköta hushåll.

Listan på hur kvinnor förtrycks i Saudiarabien kan nog göras hur lång som helst och jag är helt övertygad om att IKEA inte törs säga sanningen om katalogen för då har de säkert fått lämna landet.

Hur man ska få kungen att demokratisera landet och ge kvinnorna samma möjligheter och rättigheter som männen det har jag ingen lösning på. Jag tror inte det går så länge ingen av stormakterna börjar sätta tryck på förändring. Jag tror inte IKEA har den makten.

Ett regeringsskifte 2014 skulle ge rättvisare A-kasseavgifter

Med S i makten sänks avgifterna i A-kassan. Då kommer säkert fler med i den. Den borgliga regeringen höjde avgifterna mycket och mest för de med lägst lön och högst arbetslöshet. Man inbillade sig att fler skulle jobba då vilket självklart var fel.

De som har lägst avgift i dag betalar 85 kr och de som betalar mest betalar 444 kr i månaden S föreslår nu en generell försäkring
som ska sprida riskerna bättre och sänka a-kassornas medlems- avgift. Som exempel nämns Hotell- och restauranganställdas avgift, somskulle sänkas från 410 kronor till 135 kronor.

Med vår åtgärd blir det betydligt billigare att vara med. För någon som jobbar inom hotell och restaurang t.ex betyder det här lika mycket som ett femte jobbskatteavdrag skulle göra, sa vår ekonomisk-politiska talespersonen Magdalena Andersson.

Avgiften skulle då sänkas i de flesta a-kassor. Den lägsta blir 85 kronor och den högsta 200 kronor,