Det gäller att ta tag i framtidsfrågorna

Nu har vi lagt en ny politik för forskning och innovation. Jag delar den inriktning som finns i den och tror det början på att åter flytta fram Sveriges position i världen. Nedan har jag skrivit ner några av de viktigaste punkterna i den som presenterades idag av Stefan Löfven

*Den ska innehålla
*Ett 10-årigt perspektiv på forsknings- och innovationspolitiken.
*Upprätta strategiska samverkansprogram.
* Innovationsråd
*Stärkt riskkapitalförsörjning för inkubatorer

10-årigt perspektiv på forsknings- och innovationspolitiken

Forskning är en långsiktig verksamhet. Det tar lång tid att bygga upp framstående forskningsmiljöer och forskningsprojekt har många gånger en betydligt längre tidshorisont än de fyraårsperioder som idag styr forskningspolitiken.

Svensk forskningspolitik lider idag av splittring och kortsiktighet. Om Sverige ska förbli en forskningsnation i en internationell topposition krävs ökad långsiktighet.

Vi menar att forskningen skulle gynnas av att politiken stakades ut för ett längre tidsperspektiv. Vi går därför över till ett 10-årigt perspektiv för vår forsknings- och innovationspolitik.
En långsiktig och sammanhållen forsknings- och innovationspolitik är en förutsättning för att lärosätena ska kunna bedriva ett strategiskt arbete och satsa på risktagande kring nya osäkra projekt som kan leda till vetenskapliga kunskapssprång.

Under sommaren sträckte vi ut en hand till regeringen för en blocköverskridande överenskommelse om forsknings- och innovationspolitiken. För Sveriges skull vill vi se en 10-årig blocköverskridande överenskommelse. Sverige behöver en långsiktig forsknings- och innovationspolitik som ligger fast vid regeringsskiften.

Upprätta strategiska samverkansprogram

Om vi i högre grad ska kunna omsätta resultat från forskning krävs att vi stärker vår nationella förmåga till innovation. Vi behöver utveckla fler innovativa lösningar och få dem till betalande kunder, i Sverige såväl som i omvärlden. En framgångsrik innovationaspolitik kräver en långsiktig, bred och strategisk samverkan.

Därför vill vi inrätta strategiska samverkansprogram och bygga en ny modell för strategisk samverkan mellan olika samhällssektorer. Vi vill, i dialog med akademi, företag och fackliga organisationer, utveckla en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i centrala framtidsutmaningar.

Samverkan handlar om att hitta de viktiga utmaningarna och lösningarna i nära dialog med olika samhällssektorer. Rundabordssamtal är en utgångspunkt. I våras hade vi samtal med Life Science, och nu i höstas hade vi rundabordssamtal kring hållbara transporter.

Som en viktig del i att få den strategiska samverkan att fungera har vi föreslagit att det inrättas ett innovationsråd som leds av statsministern. Frågor av vikt är exempelvis forskningspolitikens övergripande inriktning, strategisk kompetens- och kapitalförsörjning, immaterialrätt och offentlig upphandling av innovationer.
För att upprätta strategiska samverkansprogram avsätter vi 800 miljoner kronor år 2013.

Stärkt riskkapitalförsörjning för inkubatorer

Vi vill förstärka försörjningen av riskkapital i direkt anslutning till Sveriges inkubatorer. Därför föreslår vi en ny modell för statligt riskkapital till företag kopplade till inkubatorerna. Syftet bör vara att omvandla innovativa idéer som ännu anses för riskfyllda och befinner sig i ett för tidigt skede för att få finansiering från enbart privata investerare till företag som befinner sig i ett uppstartsskede. Utformningen av hur det nya riskkapitalet ska fördelas vill vi göra i samverkan med inkubatorerna.

Målet bör vara att företagen efter tiden inom inkubatorn ska bli kapabla att erhålla privat finansiering och fungera utan statligt stöd. Återbetalning av statligt stöd ska ske från de företag inom inkubatorn som genererar intäkter.

Sist men inte minst behövs en stärkt riskkapitalförsörjning för Sveriges inkubatorer avsätter vi 50 miljoner kronor år. Vi har ju inkubatorer i Umeå som Bic Facktory som har många lyckade resultat liksom den som nu ska bildas vi konstnärligt campus hoppas jag kan rymmas och få stöd till sin verksamhet och att man ska kunna bygga ut den med statligt stöd

Regeringen höjer kraftig priset på Grön el nämligen vattenkraften

Regeringen höjer skatten kraftigt på vattenkraften. I årets budget tar regeringen bort skatten för kraftvärme men den sänkingen tas igen på andra energislag och vattenkraften är de som får betala mest till detta.
Det är att missgynna Norrland där vattenkraften främst finns

2013 höjs taxeringsvärdet för alla energianläggningar. För övrig kraftproduktion blir det skattehöjningar 2013 med 2,5 miljarder. Taxeringsvärdet höjs med 70 %. Vattenkraften är de som drabbas hårdast då de redan idag har högre skattesats än övriga energislag.

Fastighetsskatten för innevarande år har höjts med 2,8 % eller 4 miljarder. Det nya taxeringsvärdet gör att skatten ökar med ytterligare 2 miljarder till 6.
2013 blir den nya fastighetsskatten 9 öre per kilowatt, börspriset på el har under vissa tider legat på 8 öre per kilowattimme.

Det här är enfelaktig politik. Den höjda skatten på just produktion av el motverkar främjandet av ny el med låga klimatutsläpp.
För mig är det här helt obegripligt att regeringen lägger ett sånt förslag. Elen blir dyrare för vår industri, vattenkraften står för nära hälften av all energiproduktion. Det hotar jobb plus allt annat som hotar jobb och är även fel ur miljösynpunkt.
Du kan läsa mer genom att läsa min kommentar där jag lagt in länken där du hittar mer fakta

Inte förvånande att fler och fler unga saknar inkomst

Fler och fler unga är helt utan inkomst. Det är dagens sanning och en effekt av brist på politiska åtgärder. Skillnader i inkomst har ökat och det gäller främst bland de yngre. Det har Svt Agenda och SVT Pejl sett i sin granskning.

Andelen unga vuxna som helt saknar inkomst har ökat med 50 % sedan Fredrik Reinfeldt blev statsminister och Anders Borg finansminister. År 2005 var 8% i åldersgruppen 20-34 år utan egen inkomst och 2010 var den siffran 12 % och den har förmodligen ökat ytterligare sedan dess.

Den främsta orsaken är att man inte får jobb och orsaken till det är att andra saker har varit viktigare för regeringen än jobbpolitiken. Skattesänkningar ska alltid finansieras och de är de unga som fått stå tillbaka och vi har ju massarbetslöshet för unga

Samtidigt finns det brist på folk inom vissa yrken men det saknas pengar till utbildning. Det kommer att bli ännu sämre när nya gymnasiereformen fått fullt genomslag. Jag förväntar mig åtgärder i Socialdemokraternas budgetförslag

Centerpartiet har blivit ett hot mot den kommunala självstyrelsen

Centern ett hot mot lokal demokrati. Centern vill begränsa kommunala självstyret. Man börjar fundera över om centern är på väg att förstatliga den kommunala politiken.

Annie Lööf är beredd att köra över de lokala centerpartisterna som kommunalrådet Åkesson från Mönsterås som är ett av de kommunalråd som suttit längst i Sverige när det gäller det kommunala självstyret. Undra på att 4% spärren är nära. Västerbottens centern de tiger still och finner sig i de inskränkningar i det kommunala självstyret som Lööf står bakom. När kommer nästa steg i förstatligandet av beslut ?

Åkesson tycker inte staten ska bestämma över om det ska finnas en valfrihet inom äldreomsorgen eller inte utan det är i kommunerna det ska avgöras

Jag delar självklart uppfattningen att har vi ett kommunalt självstyre med val till kommunerna ska inte staten köra över medborgarnas val i den eller andra frågor. Partierna går ju till val på ett lokalt partiprogram som väljarna tar ställning till och i det sägs ju om man vill införa LOV eller inte.

Den svenska demokratins styrka har just legat i det kommunala självstyret och centern har varit en varm anhängare av detta genom alla tider och dessutom varit en försvarare av de små kommunerna och deras möjlighet att överleva och kunna fatta egna beslut

Med den syn som Lööf nu företräder så finns det ingen som helst anledning att ha kvar de små kommunerna då staten ska bestämma exakt hur de ska bedriva verksamheten. Det liknar det forna Sovjetunionen för att vara helt ärlig.

Avskaffa kvinnofällan vårdnadsbidraget

Vårdnadsbidraget är en kvinnofälla enligt budget. Nu har regeringen insett detta och riktar kritik mot vårdnadsbidraget och det skriver man i bilagan om jämställdhet i budgetproppen.

Vårdnadsbidraget bidrar till att hålla kvinnorna borta från arbetsmarknaden. Bidraget tas ju ut till 92 % av kvinnor. Det är ett bidrag som kommunerna får införa och ger föräldern rätt till 3000 i månaden per barn som är mellan ett och tre år

Självklart är det inte ett bidrag som vi infört i Umeå då det skapar ett samhälle som inte är jämställt och gör det genom att hålla kvinnor borta från arbetsmarknaden. Om det nu är som regeringen skriver i sin budget och om man vill ha ett jämställt samhälle borde det klokast att avveckla vårdnadsbidraget.

Vi vet att KD varit den ivrigaste företrädaren att hålla kvinnorna borta från arbetsmarknaden tätt följt av centern. Men visst borde man i regeringen ändå ta ansvar för en ökad jämställdhet och avskaffa kvinnofällan vårdnadsbidraget.

Stefan Löfven med flera presenterade i DN en affärsplan för Sverige

Ny affärsplan för Sverige
För att bygga Sverige starkt för framtiden behövs en plan som skapar förutsättningar för fler jobb. Vår affärsplan för Sverige bygger på fem

1. Höj Sveriges kompetens till världsledande nivå

Sverige har nu den första regeringen i sin historia – och förmodligen den enda i världen – som sänker utbildningsambitionerna. Det är kravlöst och obegåvat. Vi har höga ambitioner. Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå i hela befolkningen.

2. Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag
Vår affärsplan bygger på vetskapen om att fler jobb skapas i växande och kunskapsintensiva företag i både tjänstesektor och industri. Vi föreslår reformer så att det blir mer lönsamt för företag att bedriva forskning och utveckling i Sverige.

3. Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden
Många företag har idag svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Rekryteringsgapet måste stängas. Nya utbildningar behöver utformas i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare så att de kan finna den kompetens de efterfrågar.

4. Sätt innovation i centrum
Ett flertal länder har under de senaste åren skapat olika former av forsknings- och innovationsråd för att driva på utvecklingen. Det svenska innovationsarbetet ska koordineras på högsta politiska nivå och kommer, om vi vinner valet, att ledas av statsministern.

5. Inse att allas framgång är Sveriges framgång
En fungerande välfärd och bra omställningsförsäkringar är avgörande för Sveriges framtid. Ingen tjänar på ökade orättvisor. Därför vill vi överbrygga inkomstklyftor, minska skillnader mellan kvinnor och män, och i stället för ett segregerat bygga ett sammanhållet samhälle.

Det här är vår affärsplan för Sverige. Vi prioriterar jobb, kunskap och stärkt konkurrenskraft. Så skapas förutsättningar för framgång, välstånd och en hållbar frihet för var och en av oss.

Jag delar uppfattningen att blockpolitiken bör brytas

Bryt blockpolitiken har Nordebo VK skrivit. Så har budskapet varit i ett par ledare i VK. Jag delar den uppfattningen fullt ut och har tagit upp det massor med gånger och jag har varit orolig att vi är på väg in i ett tvåpartisystem.

Tyvärr har jag svårt att se hur någon på allianssidan ska kunna ta några steg åt det hållet. Numera får vi sällan höra vad partierna vill och tänker var för sig utan man kallar sig helt enkelt alliansen.

Jag upprepar att jag tror att vi förlorade förra valet just på att vi enades om politikens innehåll före valet och vi blev de rödgröna. Mona mer eller mindre tvingades att ta med vänsterpartiet vilket inte var hennes tanke från början. Speciellt uppe i Norrland var det stor tveksamhet om samarbetet med miljöpartiet.

Man kände det mer eller mindre som ett måste att ha ett gemenast alternativ och inte minst kom den frågan alltid från media. Jag tycker gott och väl att man kan säga med vem eller vilka man kan samarbeta beroende på vad väljarna vill. Nordebo har rätt när han säger att blockpolitiken bör avskaffas

Panaxia har stulit pengar av kunder och det är brottsligt

Panaxia stal pengar. Bura in rånarna. Panaxia har gått i konkurs. Företaget sköter och tar hand om pengar från sina kunder.  De pengar de tagit hand om har de tagit och det är stöld eller rån. Det är bara att bura in tjuvarna.

Det här är ytterligare ett bevis på att marknaden på pengahanteringen inte fungerar och även bankerna som har ansvar för detta då de inte tar hand om kundernas pengar utan andra ska sköta kontanthanteringen. Det är där skon klämmer.

Regeringen har ansvar för kontrollen över finansmarknaden och det är en självklarhet att den här typen av företag ska ha ordentlig kontroll. Vi måste alla hjälpas åt så kontanthanteringen försvinner men det kommer säkert att ta lite tid. 

Nu har dessa pengar stulits av kunderna men det har bara talats om att företaget Panaxia gått i konkurs. Det är stöld eller rån det handlar om och att ta andras pengar är just stöld de som gjort så stora stölder ska buras in omedelbart.

Regeringen kör med utspelspolitik

Regeringens utspelspolitik………
Det är bara att hålla med alla som tycker att det är fel sätt att presentera budgeten på det sätt som regeringen gjort till dagens presentation.Till och med DN,s politiske ledarskribent tycker det är fel och han vill som jag se budgeten i dess helhet.

Jag är dock säker på att väljarna tycker det regeringen nu gör inte tillhör regeringens uppdrag utan möjligen ett partiarbete och ska då inte heller betalas av skattebetalare. Annat är det när regeringen åker ut och presenterar budgeten i dess helhet. 

Nu har regering hyrt in tåg, bussar och flyg för att tillsammans åka ut och presentera enskilda frågor och utan att helheten går att granska. Det är en utspelspolitik man övergått till och budbäraren media går lydigt i fällan

Lena Melin och K.G Bergström är helt eniga om att regeringen har övergett arbetslinjen. K.G Bergström till och med delar min uppfattning att Borg använder pengar som han inte har och att nu är Sverige på väg mot underskott och han tror att Anders Borg blivit överkörd, deras analys går också ut på att alliansen närmat sig S och försöker kopiera S politik. 

Storbankerna är de som tjänar mest på sänkt bolagsskatt. Många vet inte konsekvenserna

Borgs politik gynnar storbankerna. Anders Borg har kritiserat storbankerna för deras höga marginaler samtidigt som han krävt mera eget kapital

I lördagens Dagens Industri har man synat effekterna av den sänkta bolagsskatten och dör konstaterar man att de som tjänar mest på detta är de storbanker som han klagat på. De är de stora vinnarna på sänkt bolagsskatt och andra stora vinnare är handeln. En resultatförbättring på mellan fem sex procent.

DI skriver vidare att det är mycket stor förvirring om vad som i övrigt händer och vad som är bra eller dåligt. Det är omöjligt att se vilka konsekvenser det får bland annat för bolag med uppskjutna skatteskulder. Men vet helt enkelt inte vilka konsekvenser det får för resultatrökningen när engångseffekterna förändras.

Det är länge sedan man gjorde den stora skattereformen i början på 90 talet och det har tagits många olika beslut om förändringar som man måste ifrågasätta. 

Jag tycker man bör göra en analys över allt som är gjort och göra en helt ny skattereform så man kan få fram nya hållbara skatteregler, ett enklare system och inte ett system som är ett plotter på många områden. Man får utforma ett system som är rättvist och som över tid finansierar den välfärd vi vill ha.