Det gäller att ta tag i framtidsfrågorna

Nu har vi lagt en ny politik för forskning och innovation. Jag delar den inriktning som finns i den och tror det början på att åter flytta fram Sveriges position i världen. Nedan har jag skrivit ner några av de viktigaste punkterna i den som presenterades idag av Stefan Löfven

*Den ska innehålla
*Ett 10-årigt perspektiv på forsknings- och innovationspolitiken.
*Upprätta strategiska samverkansprogram.
* Innovationsråd
*Stärkt riskkapitalförsörjning för inkubatorer

10-årigt perspektiv på forsknings- och innovationspolitiken

Forskning är en långsiktig verksamhet. Det tar lång tid att bygga upp framstående forskningsmiljöer och forskningsprojekt har många gånger en betydligt längre tidshorisont än de fyraårsperioder som idag styr forskningspolitiken.

Svensk forskningspolitik lider idag av splittring och kortsiktighet. Om Sverige ska förbli en forskningsnation i en internationell topposition krävs ökad långsiktighet.

Vi menar att forskningen skulle gynnas av att politiken stakades ut för ett längre tidsperspektiv. Vi går därför över till ett 10-årigt perspektiv för vår forsknings- och innovationspolitik.
En långsiktig och sammanhållen forsknings- och innovationspolitik är en förutsättning för att lärosätena ska kunna bedriva ett strategiskt arbete och satsa på risktagande kring nya osäkra projekt som kan leda till vetenskapliga kunskapssprång.

Under sommaren sträckte vi ut en hand till regeringen för en blocköverskridande överenskommelse om forsknings- och innovationspolitiken. För Sveriges skull vill vi se en 10-årig blocköverskridande överenskommelse. Sverige behöver en långsiktig forsknings- och innovationspolitik som ligger fast vid regeringsskiften.

Upprätta strategiska samverkansprogram

Om vi i högre grad ska kunna omsätta resultat från forskning krävs att vi stärker vår nationella förmåga till innovation. Vi behöver utveckla fler innovativa lösningar och få dem till betalande kunder, i Sverige såväl som i omvärlden. En framgångsrik innovationaspolitik kräver en långsiktig, bred och strategisk samverkan.

Därför vill vi inrätta strategiska samverkansprogram och bygga en ny modell för strategisk samverkan mellan olika samhällssektorer. Vi vill, i dialog med akademi, företag och fackliga organisationer, utveckla en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i centrala framtidsutmaningar.

Samverkan handlar om att hitta de viktiga utmaningarna och lösningarna i nära dialog med olika samhällssektorer. Rundabordssamtal är en utgångspunkt. I våras hade vi samtal med Life Science, och nu i höstas hade vi rundabordssamtal kring hållbara transporter.

Som en viktig del i att få den strategiska samverkan att fungera har vi föreslagit att det inrättas ett innovationsråd som leds av statsministern. Frågor av vikt är exempelvis forskningspolitikens övergripande inriktning, strategisk kompetens- och kapitalförsörjning, immaterialrätt och offentlig upphandling av innovationer.
För att upprätta strategiska samverkansprogram avsätter vi 800 miljoner kronor år 2013.

Stärkt riskkapitalförsörjning för inkubatorer

Vi vill förstärka försörjningen av riskkapital i direkt anslutning till Sveriges inkubatorer. Därför föreslår vi en ny modell för statligt riskkapital till företag kopplade till inkubatorerna. Syftet bör vara att omvandla innovativa idéer som ännu anses för riskfyllda och befinner sig i ett för tidigt skede för att få finansiering från enbart privata investerare till företag som befinner sig i ett uppstartsskede. Utformningen av hur det nya riskkapitalet ska fördelas vill vi göra i samverkan med inkubatorerna.

Målet bör vara att företagen efter tiden inom inkubatorn ska bli kapabla att erhålla privat finansiering och fungera utan statligt stöd. Återbetalning av statligt stöd ska ske från de företag inom inkubatorn som genererar intäkter.

Sist men inte minst behövs en stärkt riskkapitalförsörjning för Sveriges inkubatorer avsätter vi 50 miljoner kronor år. Vi har ju inkubatorer i Umeå som Bic Facktory som har många lyckade resultat liksom den som nu ska bildas vi konstnärligt campus hoppas jag kan rymmas och få stöd till sin verksamhet och att man ska kunna bygga ut den med statligt stöd

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *