Demokratiförakt, lögner och avancerat bedrägeri

Jakten på Makten XIII                         

Den grupp unga Partister som utfört medlemsgranskningen vet nu att människor från andra delar av Sverige ’tvångsinskrivits’ i Partiet. Därför bestämmer de sig för att fördjupa granskningen och ta reda på vad som hänt i Björksta i samband med provvalet och nomineringarna 2001. De börjar med att lusläsa Partistrådets rekommendationer och regler för provval och nomineringar, som skickats ut i februari 2001. Det är ett ganska tidskrävande jobb och de tillbringar många timmar med att försöka få fram vad som verkligen hänt och hur det kunnat hända. Det dröjer inte länge förrän granskningsgruppens arbete ger utdelning. De ser med stigande förvåning och upprördhet hur smart och taktiskt hela provvalet har lagts upp och misstänker att det till största delen är Antes verk.

Från mars 2001 och framåt väljer Regionrådets och Föreningsrådets årsmöten ledamöter till nomineringskommittéer för riksdag, landsting och kommun. I Partistrådets rekommendationer står bl a att ’ledamöterna i nomineringskommittén bör ej kandidera till kommande kommunfullmäktigeval eller landstingsval samt vara folkbokförda i den kommun eller det landsting som kommittén ansvarar för’ och ’ledmöterna i nomineringskommittén till kommande riksdagsval skall  ej kandidera till kommande riksdagsval’.

Föreningsrådets årsmöte i Björksta äger rum i början av april. Ombuden där känner ännu inte till vilka regler och rekommendationer som gäller för val av nomineringskommittéer, eftersom Klanen beordrat Katarina att inte skicka ut stadgarna till föreningarna. Ombuden på Föreningsrådets årsmöte i Björksta 2001 säger därför ja till det förslag som läggs fram på ledamöter till nomineringskommittéerna. Det innebär att Ingemar, Allan, Gunnel, Ted och Tora Mohlén, det vill säga toppkandidaterna på kommunlistan, kommer att sitta och nominera sig själva till de främsta platserna på listan. Det strider mot Partistrådets rekommendationer. Nomineringskommittén för riksdagsvalet väljs på Regionrådsstyrelsens årsmöte 2001 och innebär att Tora och Ted sitter även där tillsammans med Mari Högstedt från inlandet.

Nomineringskommittén för landstingsvalet utses märkligt nog inte. Katarina Ström verkar bara välja ut några personer från en av landstingsvalkretsarna och det blir Ingemar, Rune Bergsjö, Tina Pettersson, Bengt Norberg och Christer Glad. Det mest sannolika är att Ted, ettan på listan, säkrat kommitténs sammansättning. Han och Katarina verkar just ha gjort listan klar, när Ingemar och Christer kommer till Partistkontoret för att genomföra nomineringsmötet, som ska utse ledamöterna till nomineringskommittén för landstingslistan.

Redan här kan de unga Partisterna se att samma namn förekommer i två av tre kommittéer: Ingemar, Ted och Tora. Per verkar till och med ha varit inblandad i samtliga kommittéer. Det är mycket uppseendeväckande med tanke på hur många medlemmar det finns, som skulle kunna väljas istället. Dessutom ger det upphov till spekulationer och misstankar, men det tycks inte bekymra Klanen.

Under senare delen av april skickas handlingar ut till samtliga ombud som ska delta i Regionrådets årsmöte. Dessa handlingar, ca 30 sidor, innehåller Regionrådsstyrelsens förslag till nomineringsregler inför valet 2002. Ombuden läser de utsända handlingarna utan att veta att en del av en mening i Partistrådets rekommendationer medvetet tagits bort; den del som handlar om folkbokföringskravet. Enligt Partistrådets rekommendationer ska man vara folkbokförd i den valkrets valet avser. Detta medför i praktiken att Regionrådsstyrelsen föreslår att medlemmar folkbokförda runt om i Sverige, men som plötsligt skrivits in som medlemmar i Partistföreningar i Björksta, läs Cityföreningen, får rätt att rösta i medlemsprovvalet i Björksta i september 2001.

Eftersom alla berörda förvägrats att ta del av Partistrådets rekommendationer, innan Klanen hunnit skriva om dem, vet de inte att detta folkbokföringskrav inte längre finns med. Regionrådsstyrelsen ger därmed sken av att deras förslag är helt i enlighet med Partistrådets utskickade rekommendationer. Årsmötet, som äger rum i början av maj, antar därför dessa rekommendationer utan invändning. När innebörden så småningom går upp för samtliga styrelseledamöter i Regionrådet samt för ombud, kandidater och medlemmar, förklarar Ted förändringen med att Allan muntligen redogjort för denna ändring på Regionrådets årsmöte i maj.

När Sveriges Radio långt senare frågar ut Ted om det misstänkta valfusket, hävdar han klart och tydligt att Ella på Regionrådets årsmöte gått upp och ställt en fråga just om avsteget från folkbokföringskravet. Ingemar hör detta och ringer omedelbart Ella, som på årsmötet suttit längst fram, för att fråga om Teds påstående är sant.

-Nej, det är inte sant, svarar Ella. Jag hade ingen aning om detta. Det framgick absolut inte av handlingarna eller av nåt protokoll.

I Regionsrådsstyrelsens protokoll från februari 2001 står det att Partisttjänstemannen fått i uppdrag att till Regionstyrelsens årsmöte skriva propositioner på förändring av regler i enlighet med de diskussioner som förts i Regionrådsstyrelsen. Av handlingarna framgår inte vad dessa diskussioner innebär. Inget av de förslag som skickas ut, eller de propositioner som läggs fram på Regionrådsmötet, innehåller något som på minsta sätt visar att syftet med ändringarna är att frångå Partistrådets rekommendationer om folkbokföringskrav.

Granskningsgruppen får också veta att Allan direkt av Partistdirektören begärt att få göra dessa avsteg, men noteringar om detta saknas i samtliga handlingar.

I augusti 2001 förbereds medlemsprovvalet. Ante anställs på heltid för att sköta det eftersom Birgit Elofsson, som skött det innan, sagts upp på grund av arbetsbrist två månader tidigare.

Det här visar hur sjukt alltihop är, konstaterar Göran i granskningsgruppen och påminner om vad Partistdirektören haft att säga om detta i sitt svar till Fredrik nån månad tidigare: ”Om en förtroendevald anställts, eller är anställd, på exempelvis Paratistkansliet är det angeläget, för båda parter, att tillse att han eller hon inte har något med själva hanteringen av provvalet att göra.”  Tror dom att alla är idioter och bara köper deras sjuka lösningar rakt upp och ner? Det skulle behövas en sanningskommission för att rensa upp i Partistträsket.

-Hur tror du det skulle gå? frågar Lisa, en av de andra i gruppen. Tänk om Partister även i andra regioner gör så här! Det kanske inte skulle finnas några aktiva Partister kvar i landet efter en sån granskning.

Uppmuntrade av de resultat de fått fram så långt, fortsätter de oförtrutet sin granskning.

Medlemsprovval sker genom att provvalssedlar med kandidater till riksdag, landsting och kommun skickas ut till de röstberättigade medlemmarna, som poängsätter kandidaterna från 1 till 10. Minst en kandidat och max tio kandidater måste markeras. För att delta i provvalet måste man vara inregistrerad och betalande medlem senast några dagar innan provvalet ska börja. Röstkort behövs inte.

Medlemmarna ombeds att posta valkuverten, d v s ytterkuvert med egenhändig namnunderskrift, adress och uppgift om Partistförening samt 3 innerkuvert innehållande provvalssedlar till riksdag, landsting och kommun, eller lämna in dem direkt på Partistkontoret, där de sedan tas om hand. Enligt Partistrådets rekommendationer ska provvalsförsändelserna prickas av i röstlängden, när de anländer och sedan förvaras i låst valbox. De kan också prickas av när valboxen öppnas.

I augusti förbereds medlemsprovvalet på Partistkontoret i Björksta, där personalen nu består av Ante, Katarina och Peter Jonasson, Ungpartisternas tjänsteman. Ted hjälper också till där ibland. De skickar ut valmaterialet till medlemmarna inför provvalet, som ska pågå under 3 veckor i september.

Provvalsförsändelser som postats av medlemmarna anländer successivt till Partistkontoret tillsammans med övrig post och läggs i öppen brevlåda utomhus vid entrén. De medlemmar som inte postar sina valförsändelser lägger dem också i denna brevlåda eller kommer själva in med dem under kontorstid. Tidigare har postbox på postkontoret alltid använts, men just detta år frångår man denna rutin och förvarar istället provvalsförsändelserna i öppna papperskartonger på golvet i ett låst källarförråd, vilket inte på ett betryggande sätt förhindrar otillbörlig påverkan. Hur många nycklar finns det till förrådet, hur förvaras nycklarna och vem ansvarar för dem? Ett antal medlemmar bevittnar hur provvalsförsändelser utan tillsyn ligger utspridda på skrivbord m m inne på Partistkontoret. Alla de försändelser som av brevbärare eller medlemmar läggs i den olåsta brevlådan utanför entrén kan sålunda öppnas och vittjas av vem som helst. Det innebär att varken kravet på valhemlighet eller säkerhet har uppfyllts.

I slutet av september samlas nomineringskommittéerna på Partistexpeditionen för röstsammanräkning. Samtliga provvalsförsändelser har hämtats upp ur källarförrådet och valförsändelserna har redan prickats av i röstlängden av kontorspersonalen, som i huvudsak utgörs av ettan på landstingslistan och ettan på kommunlistan, innan ledamöterna i kommittéerna anländer. Ledamöterna sprättar upp ytterkuverten och sorterar innerkuverten i 3 högar: riksdag, landsting och kommun. Därefter räknar de samman resultatet för varje kandidat. En ledamot noterar att på ett antal valsedlar till en av listorna har siffror skrivits med grönt bläck eller grön kulspets. När Ivar Sonesson sedermera ombeds granska just valsedlar ifyllda med gröna siffror, finns dessa valsedlar inte längre kvar.

Provvalsresultatet offentliggörs redan nästa dag av Katarina Ström. Resultatet är för vissa kandidater så uppseendeväckande att det leder till kommentarer och misstankar bland både politiskt aktiva och övriga medlemmar. Plötsligt står det också klart att ett stort antal medlemmar från andra delar av Sverige varit med och röstat i provvalet i Björksta, trots att de inte är folkbokförda där. När granskningsgruppen åter granskar Partistrådets rekommendationer, som aningslöst antagits på Regionrådets årsmöte i maj, upptäcker de att den del av meningen som föreskriver att medlem, som röstar i provvalet måste vara folkbokförd på den ort som valet avser, har tagits bort. Detta slår ned som en bomb bland alla dem som kontaktas och som varit med på årsmötet och beslutat att Partistrådets rekommendationer ska gälla utan avsteg.

I mitten av oktober samlas nomineringskommittén för kommunvalet, d v s Ingemar, Allan, Gunnel, Tora och Ted. De ska nu fastställa rangordningen av kandidater på kommunlistan. Deras förslag ska läggas fram på nomineringsmötet i slutet av oktober. Partistrådets rekommendationer är att provvalsresultatet ska väga tungt.

När kommittén lägger fram sitt förslag har den rangordning som medlemmarna röstat fram ändrats. Före stämman ringer Ante runt till ’lämpliga’ kandidater på listan för att höra, om de vill bli uppflyttade på listan. Han frågar samtidigt, om de är villiga att välja honom till gruppledare och kommunalråd efter valet ett år senare. Eftersom det inte är väljarna utan kommunfullmäktigegruppen, som avgör vem som ska väljas till dessa uppdrag, är det   sålunda av största vikt och intresse för Ante med flera att ha ’rätt’ personer på rätt plats på listan. Här avgörs nämligen vilka som kommer in i kommunfullmäktige i valet 2002.

För att få delta i beslut rörande kandidatnominering krävs det enligt Partiets stadgar att medlem är folkbokförd i den kommun respektive församling, som valet gäller. Det innebär att ingen, som inte är folkbokförd i Björksta, har rätt att vara ombud på nomineringsmötet. En av Antes edsvurna, Tom Jason, som numera är folkbokförd i Stockholm, dyker trots detta helt plötsligt upp som ombud. Han tar till och med den mest aktiva rollen på mötet och för talan för en majoritet av de övriga ombuden. Därmed är mötet genomförd i strid med Partiets stadgar och dess beslut inte giltiga, varför resultatet bör rivas upp. Detta framförs till Katarina Ström, som med bestämdhet förnekar att så skulle vara fallet.

-Jag vet att så här har man gjort på fler ställen, bedyrar hon, när hon ställs mot väggen.

Hon fortsätter att hävda att allt gått rätt till och helt i enlighet med Partiets stadgar. Efter drygt 3 veckor erkänner hon att detta inte är sant, men att det tyvärr inte går att riva upp beslutet. Det har nämligen hunnit gå för lång tid efter nomineringsmötet. Man måste överklaga inom 3 veckor och nu har det hunnit gå snart 4 veckor. Partistdirektören bekräftar Katarinas ord och beklagar att de som är missnöjda inte hunnit överklaga i tid. Alla dörrar och möjligheter till korrigering är därmed stängda.

-Klanen har inte lämnat nåt åt slumpen, konstaterar Anna i granskningsgruppen. Ante måste vara en jäkel på maktbyggande och kontroll. Hur kan han tro att han ska klara sig i längden? Och hur kan man redan som ung bli sån?

-Och hur kan alla vettiga människor bara svälja allt? frågar Erik upprört. Varför är alla så rädda att ställa Klanen till svars och utkräva ansvar för vad de bedrägerier de gjort sig skyldiga till?

-Ja, det mest skrämmande är nog att den här sjuka kulturen inte alls ifrågasätts. Det är klart att Klanen blånekar till allt. Brottslingar brukar neka till alla anklagelser så länge det bara går.

-Klanen är inte van vid att ställas till svars, säger Ola. Det är bara Kristina och Rhenman som vågat konfrontera Allan öppet och det har Klanen gång på gång straffat Kristina för. Vem vill frivilligt utsätta sig för allt vad dom utsatt henne för?

-Men dom skiter ju i att det är väljarna som bestämmer vem som ska ha mandat att representera dom, invänder Anna. Det är väljarna och inte Partisterna som är Klanens uppdragsgivare.                                  

-Nu pratar du om hur det borde vara, påpekar Erik torrt. Så är det inte i partierna i allmänhet och inte i björkstapartisterna i synnerhet. Så länge ingen ingriper, kan dom bara köra vidare. Brott lönar sig i Partiet. Att slå vakt om makten med alla medel, att ha stenhård kontroll och att inte ta minsta hänsyn till medlemmar och väljare är nödvändigt, om man vill komma fram i björkstapartisterna. Det har Klanen med all önskvärd tydlighet än en gång visat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *