Varför skolan gått snett

 

”Regeringens särskilde utredare Leif Lewin hade uppgiften att utreda om det är kommunaliseringens fel att studieresultaten sjunker och att likvärdigheten försämras. Med kommunalisering menar han den decentralisering av beslutsbefogenheter från staten till kommunerna som skedde 1991.

 

Leif Lewins svar är att kommunaliseringen delvis har påverkat elevernas resultatutveckling och att skolans likvärdighet har försämrats. Kommunaliseringen är en av flera faktorer som påverkat denna negativa utveckling. Jaha, men det visste vi redan. I flera avseenden slår Leif Lewin in öppna dörrar.

Att många lärare var negativa till kommunaliseringen, det är ingen nyhet. Men att dessa lärares missnöje är så omfattande att det skulle påverka även elevernas resultat, det är en djärv tolkning som Lewin gör.

Den andra förklaringen som Lewin tar upp är att Göran Persson ställde upp ett antal styrmedel som staten skulle behålla för att säkerställa likvärdigheten i skolan. Det var tillsyn, meritvärdering vid tillsättning av lärartjänster, målformulering i läroplanerna, uppföljning och utvärdering, lärarutbildning, nationellt motiverad fortbildning samt det specialdestinerade statsbidraget till skolan.

Alla dessa styrmedel togs bort av den borgerliga regeringen när den tillträdde. Dessutom infördes en helt ny kommunallag med mycket stor frihet att organisera om i kommunerna. Självklart innebar dessa förändringar att decentraliseringen kom att gå mycket längre än vad Socialdemokraterna hade tänkt sig.

Men Lewin stannar där. Han beskriver inte att den moderatledda regeringen 1991–1994 dessutom införde världens mest marknadsliberala skolsystem.

Mycket snabbt, utan några utredningar kom besluten om de fristående skolorna, systemet med skolpeng och att det blev tillåtet för aktiebolag att driva skolor. I ett slag marknadsutsattes den svenska skolan. För att skynda på den processen gavs de fristående skolorna mycket förmånliga ekonomiska bidrag och dessutom undantogs de från i stort sett hela skollagen. Den privata skolsektorn fick beslutsbefogenheter som gick långt utöver vad kommunerna fick och de blev därmed den mest decentraliserade delen av skolsektorn. De fick göra i stort sett som de ville.

Under 1990-talet infördes även mål- och resultatstyrningen och man hämtade en lång rad organisationsmodeller från näringslivet och testade dem på skolan.

Det är denna giftiga blandning av decentralisering, extrem privatisering och nyliberala styrningsmetoder som har förändrat den svenska skolan i grunden. De flesta av dessa idéer har påverkat alla offentliga verksamheter och säkerligen skulle de ha påverkat skolan på i stort sett samma sätt som i dag även om skolan varit kvar hos staten.

Det är privatiseringen och det fria valet som är huvudorsak till de ökade skillnaderna mellan skolor och mellan elever som vi kan se i dag. De drivkrafter som drar isär skolan och som minskar likvärdigheten verkar mellan skolor inom kommunerna.

De skillnader som uppstått mellan kommunerna när det gäller elevernas resultat är marginella i sammanhanget. Den ökade mellanskolvariationen har huvudsakligen skett i de kommuner där de fristående skolorna har växt i antal. De vinstdrivna friskolorna är själva motorn i det systemskifte som skett.

Lewin pekar också på problemet med den ökade mängden dokumentation och administrativa arbetsuppgifter för lärarna och han varnar för granskningssamhället. Men det är inte kommunerna som står för dessa arbetsuppgifter utan det är i huvudsak staten och utbildningsminister Jan Björklund som infört dem. Förutom att de visar att staten inte litar på lärarna om de inte kontrolleras noggrant, så medverkar de också till att lärarna får allt mindre tid för eleverna och undervisningen. Den ökade administrativa arbetsbördan bidrar till att sänka elevernas resultat och det är Björklunds ansvar.

Till sist vill vi peka på att staten har återtagit styrningen i en lång rad frågor. Det har skett genom en kraftigt utbyggd och skarpare skolinspektion, fler och tidigare nationella prov, en ny betygsskala, tydligare mål i läroplaner och kursplaner, en ny skollag med mer regelstyrning, lärarlegitimation och en ny lärarutbildning. Staten detaljstyr skolan i stort sett lika mycket i dag som den gjorde före kommunaliseringen.

Lägg sedan till den stora privata skolsektorn som tillkommit. I dag går 13 procent av grundskolans elever och 26 procent av gymnasieskolans elever i en fristående skola. I Stockholms län, den kommun i Sverige där det fria valet är mest utbrett, går 37 procent av grundskolans elever i en fristående skola. Den sektorn kan inte kommunerna påverka särskilt mycket. I kommuner med många fristående skolor kan kommunerna inte längre bestämma över sin skolorganisation och skoletableringar utan det gör staten tillsammans med de stora skolföretagen. Sedan är det marknaden som fyller de fristående skolorna genom det fria valet. Men om denna nya stora skolsektors påverkan på skolan, på elevernas resultat och på likvärdigheten, finner vi inte mycket i Lewins utredning. Därav blir värdet av Lewins utredning nära noll.

Utredningen sprider en känsla av att den bara haft ett syfte och det är att fördela en del av skulden för det borgerliga skolhaveriet på Socialdemokraterna. Marknadsskolan har blivit en svartepetter som de borgerliga skolideologerna försöker bli av med lagom till valet.”

 

Denna artikel är skriven av nedanstående och står i dagens SvD. Bra skrivet tycker jag!

STEN SVENSSON

skolutredare Katalys, medförfattare till ”Slaget om den likvärdiga skolan” och tidigare chefredaktör Lärarnas tidning

DANIEL SUHONEN

chef Katalys – institut för facklig idéutveckling

Alliansen – Persson? Vem var bäst på statsbidrag till kommunerna?

Fem alliansriksdagsmän försöker lura VK läsarna idag i en debattartikel och försöker ge sken av att de ökat statsbidragen till kommunerna. Jag har tagit mig tid och tagit fram fullständiga fakta i frågan och en pdf-fil finns här. Den visar klart hur statsbidragen urholkats i reellt värde under Alliansens tid med 11% men ökade under Perssons tid med 4%. Mer info på www.framtid2030.se

Ett litet diagram visar utvecklingen:

Index statsbidrag

Jag har skickat in en debattartikel idag som svar på FEM riksdagsmäns debatt i VK.

Mitt svar finns här VKdebatt_Allianssvar20131217

Jag är ingen organiserad socialdemokrat men konstaterar att statsbidragen faktiskt var mycket bättre på Göran Perssons tid! Det fanns en omtanke om kommunerna då. Men idag ironiserar Alliansriksdagsmännen friskt om ”bidragspartierna”.

 

Per-Ola Mostörm

pensionerad f.d. chefsekonom Vindelns kommun

 

Reinfeldts (m)onsterlögner

Moderatledaren hade på hallelujaträffen i helgen en ”historielektion” men ljög monstruöst!

 

  • Reinfeldt hyllade den fredliga upplösningen av unionen med Norge glömmer han att nämna att ­högern krävde krig.

  • Han på­pekade att det är naturligt att det tog ett halvt sekel att erövra rösträtten säger han inte att orsaken var att ­högern stod i vägen.

  • Han ”glömde säga” att det var högern som motsatte sig jämlikhetsreformer såsom a-kassa, ATP, barnbidrag, fri abort, dödsstraffets avskaffande och den progressiva skattepolitik som gjort utvecklingen mot jämlikhet möjlig.

Men sen skyllde han allt som han tyckte gått fel efter 1968 på vänstern men ljög igen:

  • Det var då alla de reformer som Reinfeldt mycket riktigt lyfter fram som en förutsättning för kvinnors jämställdhet drevs igenom: särbeskattningen, föräldra­försäkringen, ­bostadsbidragen, dagisutbyggnaden, den fria aborten. Var det de ”socialistiska experiment han varnade för?

  • Utbyggnaden av äldreomsorgen och sjukvården; bostadsbristens avskaffande, arbetsrätten, ­arbetsmiljölagen – se där början på det ”galna kvartsseklet” enligt högerledaren. Det kallar han ”experiment”,

  • Förstatliganden kommer på allvar först sedan vi fått en borgerlig regering 1976. Då förstatligas i rask takt stora delar av stålindustrin, varvsindustrin och Teko-industrin. I själva verket fullföljer de borgerliga regeringarna mellan 1976 och 1982 i allt väsentligt den politik som de ”galna 68-­orna” i socialdemokratin lagt grunden till.  .

Omsvängningen 

Politiken bort från jämlikheten kommer i stället 1982, när en socialdemokratisk regering inleder den nyliberala marknadsomvälvningen.

Palme påbörjar en åtstramning och avreglering av den offentliga sektorn och avskaffar bank- och valutaregleringarna.

Som kronan på verket, strax innan regeringen Bildt tillträder, antas den monetaristiska politikens kronjuvel: inflationsbekämpningen ska överordnas kampen mot arbetslösheten.

I förslaget till nytt partiprogram för ett år sedan skämde Moderaterna ut sig genom att påstå att de ­hade kämpat för den allmänna röst-­rätten och motarbetat apartheidsystemet.

Moderaterna är så desperatat idag att dom tar till de värsta lögnerna!

 Deras tid är ute!

Orättvisans Allians

I ett tidigare inlägg skrev jag om skattebidraget till de rika och hur vi pensionärer får det sämre. Men det “femte bidraget” har även en könsorättvisa.

  • 59% av de 18 miljonerna går till män

  • 41% går till kvinnor

Alliansen lånar dessutom till skattesänkningarna – i huvudsak för de rikaste i landet.

Men inte bara staten utan även kommunsektorn förlorar.

2,4 miljarder förlorar kommunerna. Det betyder fortsatta besparingar och försämringar i kvalitén i vård skola och omsorg!

Källa: Dagens arena. och Riksdagens utredningstjänst.

Höger – Alliansen är verkligen orättvisans Alllians!

De ökar klyftorna mer och mer mellan rika och fattiga i landet.

 

(M)oderatmonstret mot pensionärerna – för de rika!

Så har vi då svart på vitt från riksdagens utredningstjänst:

  • Mer än 25% av regeringens skattebidrag (de kallar det skattesänkningar – totalt 18 000 miljoner) i nästa års budget går till den tiondel av befolkningen som tjänar allra mest – men å andra så går

  • Bara 1% av  bidragen går till den tiondel som tjänar allra minst!

De som tjänar mest är de med inkomster över 42500 per månad. De tjänar 6000 kr/år. De som får minst är de som endast har en inkomst på 7800 kr per månad – de får bara 300 kr per år! Fredrik Reinfeldt själv får mer i bidragshöjning nästa år än en sjuksköterska!

Att vi pensionärer DESSUTOM får sänkta pensioner nästa år är ju “grädde på moderatmonstret”.

Fy skä(m)s ta (m)e f-n!

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5671357

 

Reinfeldt ljuger om skatten…

”Jag hörde att 1,7 miljoner tjänar på Reinfeldts förslag om att man ska börja betala skatt först över 37 000 eller vad det nu var. Finns det verkligen så många som tjänar så mycket?  Lars Holmquist

 

Svar: Lustigt nog förklarade Dagens Industris ledare det här i veckan. Regeringen har infört ett nytt sätt att räkna. Ett ekonomiskt förslag värderas nu inte utifrån de som tjänar på det direkt, utan på alla som är i närheten av den personen. För att få ihop 1,7 miljoner har alliansen helt enkelt räknat med alla i ”hushållet som påverkas av sänkt skatt”.

Med det sättet att räkna kan man få de mest fantastiska siffror. Säg att man säljer 1000 nya skor. Eftersom det påverkar alla runtikring så kan man då kanske säga att 10 000 fått det bättre i Sverige på grund av alla dessa nya fina skor.

Eller säg att skatten höjs på snus. Det drabbar då alla som snusar men givetvis alla som känner nån som snusar eftersom den personen då har mindre kvar till annat. Tobaksindustrin kan då lätt påstå att ”halva svenska folket drabbas av höjd snusskatt”.

Det här är kreativa siffermanipulationer. Lite road måste man bli av regeringens försök att göra en skattesänkning för landets höginkomsttagare till en fråga för ”vanliga löntagare”. De allra flesta svenskar förstår nog att om skatten sänks med 252 kronor i månaden för den som tjänar över 36 000 kr så är det inte sådär jättestor chans att det gynnar alla andra i närheten.

Visst, kanske höginkomsttagaren ger sina pengar till fattiga kusiner i hushållet. Men troligen går de bara till ökat sparande eller lite mer lyxkonsumtion.

På samma sätt (vilket DI:s ledare också avslöjar) är påståendet att 110 000 svenskar nu ska slippa betala statlig skatt väldigt överdrivet det också. De allra flesta som ”befrias” genom den höjda brytpunkten betalar nämligen väldigt lite i skatt. Bara den sista tusenlappen beskattas (man betalar inte statlig skatt under  brytpunkten).

Visst finns det många som tjänar över 400 000. Vi har en höginkomsttagare elit på ca 840 000 personer som har mer än 400 000 i årslön. Höjer man brytpunkten är det dessa som får det lite bättre. Som mest 3000 kr i sänkt skatt per år.

Det här är att öka skillnaderna mellan fattiga och rika i Sverige. Hur alliansen än räknar.”

Högerns politik gynnar bara de rika!

Vi pensionärer får förbereda oss för en sämre inkomst netto nästa år!

Reindfeldt kör inte med riktig statistik!

Citatet hämtat från ETC

Regeringen utarmar Norrland – endast 3,5 % i infrastrukturbidrag

”Staten använder Norrland som råvarukoloni men vill inte ens betala för säkra godstransporter från landets norra delar. Det är skandalöst.

Det är knappt så en tror det. Men när Dagens Arenagranskar regeringens nya infrastrukturbudget visar det sig att de fyra nordligaste länen – halva Sveriges yta – får dela på knappt tre och en halv procent.

Sammanlagt vill regeringen satsa 190 miljarder kronor på infrastruktur mellan 2014 och 2025. Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten får tillsammans knappt 6,5 miljarder. Samtidigt får Stockholm drygt 31 miljarder, Västra Götaland 36,5 miljarder och Skåne 10,4 miljarder.

Även om man räknar bort underhållet av infrastrukturnätet får de nordligaste länen bara dela på cirka fem procent.

Det är skandalöst. I den nu pågående gruvdebatten har det blivit tydligt hur staten använder Norrland som råvarukoloni. Därifrån transporteras stora mängder naturresurser ut i Sverige, Europa och världen. Malm från gruvor, virke från skogen och vattenkraft från älvarna.

Men Norrland får nästan inget tillbaka. När Fredrik Reinfeldt säger att ”gruvan är för Sverige vad oljan är för Norge” är han totalt ute och cyklar. Den norska staten ser till att bli rik på oljan. Det är mer än man kan säga om Sverige.

Utländska gruvbolag kan komma till Norrland och bete sig i princip hur de vill, samtidigt som gruvavgiften är pinsamt låg. Gruvbolagen behöver bara betala en halv promille av värdet på mineralerna till staten. I världens övriga gruvnationer brukar nivån ligga på mellan 10 och 30 procent.

Regeringen säger även nej till att bygga Norrbotniabanan. Denna 27 mil långa järnväg, som skulle sträcka sig mellan Umeå och Luleå, är enligt Trafikverket en vinstaffär för både ekonomin och miljön. Transportkostnaderna för godstrafiken kan sjunka med upp till 30 procent. Koldioxidutsläppen beräknas minska med cirka 80 000 ton per år.

Trafikverket konstaterar att godstransporterna mellan norra och södra Sverige är omfattande. Ungefär 60 procent av godstransportarbetet på järnväg sker i norra Sverige. Samtidigt tvingas industrin att använda stambanan genom övre Norrland, en bana som byggdes för 1800-talets behov. Stambanan har stora lutningar, tvära kurvor, låga hastigheter och ett enda spår – vilket gör den sårbar för störningar.

Ändå har flera regeringar i rad struntat i att bygga Norrbotniabanan.

Stefan Löfven lovar bot och bättring från Socialdemokraterna. Norrbotniabanan ska byggas. Men medan statsministern gärna solar sig i glansen från gruvboomen, och näringsministern försäkrar att hela landet ska leva, vill regeringen varken höja gruvavgifterna eller göra anständiga satsningar på godstransporterna i Norrland.

De behandlar helt enkelt norra Sverige som en råvarukoloni att suga ut. Så mycket som möjligt ska forslas från Norrland men så lite som möjligt ska ges tillbaka.

Blott tre och en halv procent av infrastrukturbudgeten. Smaka på siffran igen.”

Skriver Åsa Petersen i http://www.dagensarena.se/opinion/skandalos-behandling-av-norrland/

Är KD socialistiskt?

KD-ledaren Hägglund är nu öppet för att socialisera sjukvården. Nu har han målat in sig i ett hörn och är desperat när han ser att sjukvården blir sämre och sämre. Speciellt för vi äldre som får vänta länge när mer än ett besök behövs.f

 

Men han erkänner inte det verkliga problemet.

UTSVÄLTNINGEN AV STATSBIDRAGEN TILL KOMMUNER OCH LANDSTING.

De är nämligen inte ”reallönesäkrade”. Löneökningar får man klara själva.

Däremot har Hägglund och KD gått med på att ”ösa” 130 miljarder per år till skattesänkningar – särskilt för män och högavlönade. Till det finns det pengar.

 

Nej – Hägglund är ingen nyvaken socialist. Han är bara patetisk när han försöker frånsvära sig ansvaret för kommuner och landstingens statsbidrag.

 

Dom behövliga pengarna har han ”förskingrat” till annat som moderaterna drivit honom till.

 

Moderat falskbokföring

Genom trixande så har kostnaden för moderatministerns lön bokförts som bistånd till utlandet. Det gäller förstås förre biståndsministern Gunilla Carlssons lön mm för ca 20 miljoner kronor. Tänk så många vattenpumpar det skulle ge i bistånd istället till behövande människor.

Det är inget annat än falsk bokföring. I strid med riksdagens beslut om anslag och EU:s regelverk.

 

Att man dessutom trixat med bokföringen med svenska ambassadens kostnader i utlandet späder på eländet. Men Carl Bildt försvarar som vanligt det hela.

 

Att moderaterna vill sänka u-landsbiståndet från 1,0 till 0,7 procent vet vi! Tydligen så försöker man nå dit med att trixa med siffrorna och belasta biståndets budget med kostnader som inte alls hör dit!

 

Att Vindelnsmoderaterna – när jag jobbade där i- nte förstod sig på budget och siffror har jag skrivit om tidigare år.

 

Det är inte bara lokalt utan även centralt som moderaterna trixar!

Det är bra att allt detta kommer fram i ljuset!

För nästa är är det dags för val och förtroende igen!

Alliansens sista suck

Så är då Alliansen vid vägs ände med sina jobbskatteavdrag. Och de försöker inbilla oss att det blivit bättre. ”200 000 fler är i arbete” säger dom.

Men hur ligger det egentligen till.

2006 var vi  9 113 257 innevånare i Sverige. Nu är vi  9 606 522. En ökning med  drygt 493 000 personer.

Skulle vi vara lika många som 2006 så skulle ju statistiken vara OK.  Men om 50% av ökningen fått jobb skulle ju 250 000 ha fått arbete!

Det ”saknas” med andra ord ca 50 000 jobb med regeringens politik.

Alliansens ”sysselsättningspolitik” funkar inte!

Dom försöker bara lura oss med sitt siffertrixande.

Dom bluffar – helt enkelt!

Sanningen är ju att antal arbetslösa slår alla tidigare rekord!

Men nu är dom ju vid vägs ände att skicka skattepengar till dom rika!

Dom har nog gjort sin sista skattesänkning !